Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Aktieägarinformation

Årsredovisning, rapporter och nyheter

fortnox.se finns svenska årsredovisningar för nedladdning (pdf). Där kan även tryckt version beställas. Fortnox kan följas genom att prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Finansiell kalender 2022

  • Årsstämma 30 mars 2022
  • Delårsrapport, januari-mars 28 april 2022
  • Delårsrapport, januari-juni 19 augusti 2022
  • Delårsrapport, januari-september 26 oktober 2022

Årsstämma 2022

Fortnox årsstämma kommer att hållas dagen den 30 mars 2022, kl 14.00 hos Fortnox AB Kallelsen i sin helhet med förslag till dagsordning finns på Fortnox hemsida fortnox.se.

Kallelsen i sin helhet med förslag till dagordning finns på Fortnox hemsida fortnox.se.

Med anledning av Covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551) och Bolagets bolagsordning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning, genom fysiskt deltagande eller genom ombud.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman genom poströstning ska

  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken den 22 mars 2022,
  • dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enlig anvisningar nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen 24 mars 2022.

Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Fortnox hemsida fortnox.se. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 24 mars 2022. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Fortnox AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Ifyllt och undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange ”Fortnox AB – Poströstning” i ämnesraden). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida   (https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/)

Aktieägare som utnyttjar möjligheten till poströstning och vars poströst inkommit enligt ovan senast behöver inte anmäla sig separat till årsstämman utan inkommen poströst räknas även som anmälan.

Deltagande genom fysisk närvaro

Aktieägare som önskar närvara fysiskt vid vid årsstämman ska

  • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken den 22 mars 2022,
  • dels anmäla sig till stämman senast torsdagen 24 mars 2022.

Anmälan till stämman ska ske via https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/, per post till Fortnox AB (publ), Att: Roger Hartelius, Box 427, 351 06 Växjö eller per e-post till ir@fortnox.se. I anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer anges. Om aktieägare avser att företrädas av ombud eller annan företrädare bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets kontor, Bollgatan 3 B, Växjö, och på bolagets hemsida, fortnox.se.

Deltagande genom ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida fortnox.se samt kan beställas på ovan nämnda telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 22 mars 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 24 mars 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.