Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Definitioner

Definitioner och motivering till användandet av alternativa nyckeltal

Begrepp och definitionMotivering till användandeHärledning 

Avakastning på eget kapital
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital beräknas som summan av ingående och utgående balans dividerat med två.

Lönsamhetsmått som visar hur effektivt koncernen utnyttjar eget kapital.                                        

(A) Periodens resultat, Mkr
(B) Genomsnittligt eget kapital, Mkr
(C) Avkastning på eget kapital, % 

 • (A) / (B) = (C)
 •  241 / 725 = 33% (2021)
 •  205 / 375 = 55% (2020)  
ARPC
Genomsnittlig intäkt per kund (Average Revenue Per Customer) och månad. Nettoomsättningen (exklusive engångsintäkter) dividerat med antalet kunder vid månadens slut. För att undvika säsongsvariationer har Fortnox valt att redovisa ARPC baserat på rullande 12-månadersperioder. Värdet på ARPC på rullande 12-månadersperioder beräknas genom medelvärdet av de senaste 12 månadernas ARPC.
ARPC är ett mått som används för utvärdering av utvecklingen avseende kundernas köp av ytterligare tjänster. 
ARR
Årliga återkommande intäkter (Annual Recurring Revenue). MRR multiplicerat med 12. MRR (Monthly Recurring Revenue eller månatliga återkommande intäkter) definieras som ingående värde av kommande månads intäkt avseende abonnemangstjänster inom ekonomiadministration. 
ARR är ett mått som används för utvärdering av koncernens återkommande intäkter.(A) Månatligen återkommande intäkt, Mkr
(B) ARR, Mkr
 • (A) * 12 = (B)
 • 57,8 * 12 = 693,4 Mkr (2021)
 • 46,0 * 12 = 552,6 Mkr (2020)
EBIT-/Rörelsemarginal
Rörelseresultatet dividerat med nettoomsättning. 
Begrepp som används för utvärdering av koncernens lönsamhet.(A) Rörelseresultat, Mkr   
(B) Nettoomsättning, Mkr     
(C) EBIT-/Rörelsemarginal, %
 • (A) / (B) = (C)
 • 314,7 / 932,0 = 33,8% (2021)
 • 265,4 / 693,7 = 38,3% (2020)
Eget kapital per aktie efter utspädning
Eget kapital dividerat med det vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier justerat för effekterna av alla potentiella stamaktier som ger upphov till utspädningseffekt under perioden.
Begrepp som används för utvärdering av koncernens finansiella ställning.

(A) Eget kapital, Tkr
(B) Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning, (tusental)
(C) Eget kapital per aktie efter utspädning, kr

 • (A) / (B) = (C)
 • 981 707 / 608 480 = 1,61 kr (2021)       
 • 469 257 / 602 920 = 0,78 kr (2020)
Nettoomsättning justerat för förvärv
Nettoomsättning justerat med under året genomförda förvärvs effekt på nettoomsättningen.
Begrepp som används för att utvärdera verksamhetens organiska tillväxt samt för att uppnå en bättre jämförbarhet mot tidigare perioder.

(A) Nettoomsättning, Mkr
(B) Nettoomsättning hänförligt till förvärvade bolag under året, Mkr
(C) Nettoomsättning justerat för förvärv, Mkr

 • (A) - (B) = (C)
 • 932,0 – 91,7 = 840,3 Mkr (2021)
 • 693,7 – 0 = 693,7
  Mkr (2020)   
Begrepp och definitionMotivering till användandeHärledning                                    
Operativt kassaflöde per aktie, efter utspädning
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med det vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier justerat för effekterna av alla potentiella stamaktier som ger upphov till utspädningseffekt under perioden.
Mått som används för att visa koncernens genererande kassaflöde från den löpande verksamheten fördelat på antalet aktier efter utspädning.

(A) Kassaflöde från den löpande verksamheten, Tkr
(B) Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning, (tusental)
(C) Operativt kassaflöde per aktie, efter utspädning

 • (A) / (B) = (C)
 • 316 371 / 608 480 = 0,52 kr  (2021)       
 • 273 524 / 602 920 = 0,45 kr (2020)
Operativt segmentsresultat
Ett segments rörelseresultat (EBIT), där periodens aktiverade utgifter för internt upparbetade immateriella tillgångar (upparbetade av både egen personal och konsulter) kostnadsförts och avskrivningar och nedskrivningar återlagts.
Det är ett lönsamhetsmått för att utvärdera och följa upp den operativa lönsamheten för ett segment

(A) Rörelseresultat, Mkr
(B) Återföring av aktiverade utgifter som kostnadsförts, Mkr
(C) Aktiverat arbete för egen räkning, Mkr
(D) Av- och nedskrivningar, Mkr
(E) Operativt segmentsresultat, Mkr

 • (A) - (B) - (C) + (D) = (E)  
Rörelsekapital
Omsättningstillgångar minskat med kortfristiga skulder.  
Mått som används för utvärdering av kapitalbindningen i Bolaget.

(A) Omsättningstillgångar, Mkr
(B) Kortfristiga skulder, Mkr
(C) Rörelsekapital, Mkr

 • (A)  – (B) = (C)
 • 761,8 - 515,2 = 246,5
  Mkr (2021)
 • 604,2 – 306,0 = 298,1 Mkr (2020)
Rörelseresultat (EBIT)
Rörelsens intäkter minus rörelsens kostnader.  
Begrepp som används för utvärdering av bolagets operativa lönsamhet.  
Rörelseresultat justerat för förvärv
Rörelseresultat justerat med under året genomförda förvärvs effekt på rörelseresultatet.
Begrepp som används för att utvärdera verksamhetens lönsamhet utan påverkan från under året genomförda förvärv och för att uppnå en bättre jämförbarhet mot tidigare perioder.

(A) Rörelseresultat, Mkr
(B) Rörelseresultat hänförligt till förvärvade bolag under året, Mkr
(C) Rörelseresultat justerat för förvärv, Mkr

 • (A)  – (B) = (C)
 • 314,7 – (-3,3) = 318,0 Mkr (2021)
 • 265,4 – 0 = 265,4 Mkr        (2020)         
Begrepp och definitionMotivering till användandeHärledning
Rörelsemarginal justerat för förvärv
Rörelseresultat justerat för förvärv dividerat med nettoomsättning justerat för förvärv.
Begrepp som används för att utvärdera verksamhetens lönsamhet utan påverkan från under året genomförda förvärv och för att uppnå en bättre jämförbarhet mot tidigare perioder.

(A) Rörelseresultat justerat för förvärv, Mkr
(B) Nettoomsättning justerat för förvärv, Mkr
(C) Rörelsemarginal justerat för förvärv, %

 • (A)  / (B) = (C)
 • 318,0 / 840,3 = 37,8% (2021)
 • 265,4 / 693,7 = 38,3% (2020)               
Organisk tillväxt
Nettoomsättning justerat för förvärv avseende perioden dividerat med nettoomsättning justerat för förvärv för motsvarande period föregående år.
Används för att utvärdera verksamhetens lönsamhet utan påverkan från genomförda förvärv samt för att uppnå en bättre jämförbarhet mot tidigare perioder.

(A) Nettoomsättning justerat för förvärv för senaste period, Mkr
(B) Nettoomsättning, motsvarande period föregående år, Mkr
(C) Organisk tillväxt, %

 • (A)  / (B) -1 = (C)
 • (840,3 / 693,7) – 1 = 21,1% (2021)
 • (693,7 / 532,1) – 1 = 30,4% (2020)
Soliditet
Totalt eget kapital dividerat med balansomslutningen
Begrepp som används för utvärdering av Bolagets betalningsförmåga på lång och kort sikt samt kapitalstrukturen i Bolaget.

(A) Eget kapital, Mkr
(B) Balansomslutning, Mkr
(C) Soliditet, %

 • (A)  / (B) = (C)
 • 981,7 / 1 971,2 = 49,8%     (2021)
 • 469,3 / 931,4 = 50,4%       (2020)
Vinstmarginal
Periodens resultat dividerat med nettoomsättning.  
Det är ett lönsamhetsmått som används för utvärdering av Bolagets vinstgenererande förmåga.

(A) Periodens resultat, Mkr
(B) Nettoomsättning, Mkr
(C) Vinstmarginal, %

 • (A)  / (B) = (C)
 • 241,1 / 932,0 = 25,9%  (2021)
 • 205,4 / 693,7 = 29,6% (2020)
Återföring av aktiverade utgifter för utveckling som kostnadsförts
Kostnadsföring av periodens aktiverade utgifter för internt upparbetade immateriella tillgångar (upparbetade av både egen personal och konsulter).
Används för att beräkna operativt segmentsresultat.