Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Balansräkning för moderbolaget 

TkrNot2021-12-312020-12-31
Tillgångar27  
Immateriella anläggningstillgångar  
Plattform11133 487100 846
Materiella anläggningstillgångar  
Inventarier1232 64331 174
Finansiella anläggningstillgångar  
Andelar i dotterföretag30768 53263 445
Andelar i intresseföretag1318 642
Långfristiga fordringar300
Uppskjutna skattefordringar954462
Summa anläggningstillgångar954 148195 527
Kundfordringar1461 13242 973
Räntebärande kortfristiga fordringar hos dotterföretag164 706100 000
Övriga kortfristiga fordringar hos dotterföretag30 22631 464
Övriga fordringar923748
Förutbetalda kostnader1611 2147 867
Upplupna intäkter1614 9339 869
Summa kortfristiga fordringar283 136192 922
Kassa och bank17270 140339 685
Summa omsättningstillgångar553 276532 607
Summa tillgångar1 507 424728 134
TkrNot2021-12-312020-12-31
Eget kapital och skulder                                                                
Eget kapital19  
Bundet eget kapital  
Aktiekapital1 2191 203
Fond för utvecklingsutgifter132 67899 182
Fritt eget kapital  
Överkursfond419 668102 632
Balanserat resultat174 44272 820
Årets resultat242 946180 732
Summa eget kapital970 954456 569
Skulder27  
Långfristiga räntebärande skulder20200 000
Summa långfristiga skulder200 000-
Kortfristiga skulder27  
Leverantörsskulder16 80014 596
Kortfristiga skulder hos dotterföretag20 9746 618
Aktuella skatteskulder60 04850 055
Övriga skulder27 12218 419
Upplupna kostnader2339 73739 543
Förutbetalda intäkter23171 787142 334 
Summa kortfristiga skulder336 470271 565
Summa skulder536 470271 565
Summa eget kapital och skulder1 507 424728 134