Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Kassaflödesanalys för moderbolaget

1 januari - 31 december   
TkrNot20212020
Den löpande verksamheten31  
Resultat efter finansiella poster 306 870238 288
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 42 89938 364
Betald inkomstskatt -55 230-32 580
  294 539244 071
    
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -25 513-43 446
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 43 72833 424
Kassaflöde från den löpande verksamheten 312 755234 049
    
Investeringsverksamheten   
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -9 910-29 322
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -67 094-48 516
Förvärv av dotterföretag/rörelse-79 890-
Förvärv av intresseföretag-18 642-
Lämnade aktieägartillskott-322 427-
Lämnade koncerninterna lån -64 706-30 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten -562 670-107 838
    
Finansieringsverksamheten   
Nyemission 13 98314 000
Utbetald utdelning -45 613-29 893
Lämnad koncernbidrag -3 000-6 200
Upptagna lån från dotterföretag 15 000
Upptagna lån 200 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 180 370-22 093
    
Årets kassaflöde -69 545104 119
Likvida medel vid årets början 339 685235 566
Likvida medel vid årets slut17270 140339 685