Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 1 - Väsentliga redovisningsprinciper

(a) Överensstämmelse med normgivning och lag

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”.

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat och rapport över finansiell ställning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 30 mars 2022.

(b) Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av de finansiella rapporterna

Koncernredovisningen upprättas utifrån antagandet om going concern. Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Bokfört värde på finansiella tillgångar och skulder bedöms utgöra en rimlig approximation av verkligt värde.

(c) Funktionell valuta och rapporteringsvaluta

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste tusental.

(d) Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.

Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i det påföljande årets finansiella rapporter beskrivs närmare i not 33.

(e) Nya eller ändrade redovisningsstandarder 

Nya och ändrade IFRS standarder med framtida tillämpning förväntas inte komma att ha någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter.

Ändringar i IFRS 3, IAS 16, IAS 37 och annual improvements 2018−2020 tillämpas enligt IASB fr o m 1 januari 2022.

IFRS 17 Insurance Contracts, antogs i november av EU och kommer att ersätta IFRS 4. Den skall börja tillämpas fr o m 1 januari 2023 och bedöms inte få någon effekt eftersom den försäkringsrelaterade verksamhet som bedrivs enbart är förmedling av försäkringsavtal och koncernen sluter således inga försäkringsavtal och tar således ingen försäkringsrisk.

(f) Klassificering m.m.

Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. En skuld kan endast klassificeras som långfristig, då det föreligger en ovillkorad rätt att skjuta på betalning bortom 12 månader. Om långfristig skuld förväntas regleras inom den normala verksamhetscykeln redovisas skuldbeloppet istället som kortfristig skuld. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

(g) Rörelsesegmentsrapportering

Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådra sig kostnader.

Koncernen tillämpar en segmentredovisning som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. I koncernen utgörs den högste verkställande beslutsfattaren av koncernledningen. Den huvudsakliga indelningsgrunden är segmentens olika ansvar för tjänster och målgrupper. Se not 3 för ytterligare beskrivning av indelningen och presentationen av rörelsesegment.

(h) Konsolideringsprinciper och rörelseförvärv

(i) Dotterföretag

Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från Fortnox AB. Bestämmande inflytande föreligger om Fortnox AB har inflytande över investeringsobjektet, är exponerad för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang samt kan använda sitt inflytande över investeringen till att påverka avkastningen.

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt eventuella innehav utan bestämmande inflytande. Transaktionsutgifter, med undantag av transaktionsutgifter som är hänförliga till emission av egetkapitalinstrument eller skuldinstrument, som uppkommer redovisas direkt i årets resultat.

Vid rörelseförvärv där överförd ersättning överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder som redovisas separat, redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ, s.k. förvärv till lågt pris redovisas denna direkt i årets resultat.

Överförd ersättning i samband med förvärvet inkluderar inte betalningar som avser reglering av tidigare affärsförbindelser. Denna typ av regleringar redovisas vanligtvis i resultatet.

Förvärv av dotterföretag som inte innebär ett 100% ägande, där ägaren av resterande innehav har en option om att sälja sitt innehav till Fortnox eller att Fortnox har en skyldighet om att köpa, anses vara förvärvat vid förvärvstidpunkten. För denna typ av förvärvstransaktioner har Fortnox valt att tillämpa metoden ”Anticipated Acquisition Method” (AAM). AAM innebär att en skuld värderat till upplupet anskaffningsvärde redovisas för den bedömda framtida köpeskillingen för resterande innehav. AAM innebär att inget innehav utan bestämmande inflytande redovisas för denna typ av förvärvstransaktioner.

(ii) Förvärv av andelar i intresseföretag

Intresseföretag är företag över vilka koncernen har ett betydande, men inte ett bestämmande, inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav mellan 20 och 50 % av röstetalet. Från och med den tidpunkt som det betydande inflytandet erhålls redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen.

Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens eget kapital samt koncernmässig goodwill och andra eventuella kvarvarande värden på koncernmässiga över- och undervärden. I årets resultat i koncernen redovisas "Andel i intresseföretags resultat" som koncernens andel i intresseföretagens resultat justerat för eventuella avskrivningar, nedskrivningar och upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden. Dessa resultatandelar minskade med erhållna utdelningar från intresseföretagen utgör den huvudsakliga förändringen av det redovisade värdet på andelar i intresseföretag. Koncernens andel av övrigt totalresultat i intresseföretagen redovisas på en separat rad i koncernens övriga totalresultat. Eventuell skillnad vid förvärvet mellan anskaffningsvärdet för innehavet och ägarföretagets andel av det verkliga värdet netto av intresseföretagets identifierbara tillgångar och skulder redovisas enligt samma principer som vid förvärv av dotterföretag.

I koncernredovisningen redovisas transaktionsutgifter hänförliga till intresseföretag direkt i resultatet när dessa uppkommer. När koncernens andel av redovisade förluster i intresseföretaget överstiger det redovisade värdet på andelarna i koncernen reduceras andelarnas värde till noll. Avräkning för förluster sker även mot långfristiga finansiella mellanhavanden utan säkerhet, vilka till sin ekonomiska innebörd utgör del av ägarföretagets nettoinvestering i intresseföretaget. Fortsatta förluster redovisas inte såvida inte koncernen har lämnat garantier för att täcka förluster uppkomna i intresseföretaget.

Kapitalandelsmetoden tillämpas fram till den tidpunkt när det betydande inflytandet upphör. Goodwill som uppkommit vid förvärv av intresseföretag inkluderas i det redovisade värdet för andelar i intresseföretag. Orealiserade vinster som uppkommer från transaktioner med intresseföretag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns något nedskrivningsbehov. Andelar i intresseföretag i moderbolaget redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden.

(iii) Transaktioner som elimineras vid konsolidering

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen.

(i) Intäkter

(i) Prestationsåtaganden och intäktsredovisningsprinciper

Intäkt värderas utifrån den ersättning som specificeras i avtalet med kunden. Koncernen redovisar intäkter i enlighet med IFRS 15 intäkter från kundkontrakt. Redovisning sker när kontrollen över produkten överförs till kunden eller när tjänst utförs i enlighet med kontrakt, dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt samt framtida ekonomiska fördelar sannolikt kommer att tillfalla koncernen.

Information om karaktären på och tidpunkten för uppfyllande av prestationsåtaganden i avtal med kunder, inklusive väsentliga betalningsvillkor, och tillhörande intäktsredovisningsprinciper sammanfattas nedan.

Abonnemangstjänster inom ekonomiadministration – Avser enskilda produkter, paket av produkter eller lösningar huvudsakligen inom bokföring, fakturering och löneadministration. Kunden erhåller access till tjänsterna löpande under abonnemangsperioden. Fakturor upprättas kvartalsvis eller årsvis i förskott och förfaller vanligtvis inom 20 dagar. Intäkterna redovisas linjärt över tjänstens nyttjandeperiod, då kunden kan nyttja tjänsten närsomhelst under abonnemangsperioden.

- Abonnemangstjänster för serviceförmedlingstjänster - Avser en marknadsplats för förmedling av tjänster, där kunderna får tillträde till tjänsterna utifrån vad som avtalats. Fakturor upprättas kvartalsvis eller årsvis i förskott och förfaller vanligtvis inom 30 dagar. Intäkterna redovisas linjärt över tjänstens nyttjandeperiod, då kunden kan nyttja tjänsten närsomhelst under avtalsperioden.

- Transaktionsbaserade tjänster - Avser i huvudsak transaktionsbaserade tjänster såsom fakturatolkning, lönespecifikationer, fakturaservice samt lagerbolag. Kunden får kontroll över tjänsterna i takt med att de används. Fakturor upprättas i efterskott baserat på förbrukning och förfaller vanligtvis inom 0 till 20 dagar. Intäkterna redovisas i takt med förbrukningen

- Utlåningsbaserade tjänster  – Avser i huvudsak fakturaköp, fakturabelåning och företagslån. För mer information avseende utlåningsbaserade tjänster se (m) Finansiella instrument nedan.

-Övriga tjänster - Avser i huvudsak intäkter hänförliga till oplacerade inbetalningar, avvisade utbetalningskort, administrativa avgifter vid återbetalning till gäldenär samt förmedlingsprovision. Intäkterna för oplacerade inbetalningar och avvisade utbetalningskort tas efter en 12 månaders period, efter upprepade försök att kontakta kund. Adminstrativa avgifterna för återbetalning till gäldenär och förmedling av försäkringar redovisas i takt med att tjänsterna utförs.

(j) Leasing

När ett avtal ingås bedömer koncernen om avtalet är, eller innehåller, ett leasingavtal. Ett avtal är, eller innehåller, ett leasingavtal om avtalet överlåter rätten att under en viss period bestämma över användningen av en identifierad tillgång i utbyte mot ersättning.

Koncernen redovisar en nyttjanderättstillgång och en leasingskuld vid leasingavtalets inledningsdatum. Nyttjanderättstillgången värderas initialt till anskaffningsvärde, vilket består av leasingskuldens ursprungliga värde med tillägg för leasingavgifter som betalats vid eller före inledningsdatumet plus eventuella initiala direkta utgifter. Nyttjanderättstillgången skrivs därefter av linjärt från inledningsdatumet till det tidigare av slutet av den tillgångens nyttjandeperiod och leasingperiodens slut, vilket i normalfallet för koncernen är leasingperiodens slut.

I de mer sällsynta fall då anskaffningsvärdet för nyttjanderätten återspeglar att koncernen kommer att utnyttja en option att köpa den underliggande tillgången skrivs tillgången av till nyttjandeperiodens slut.

Leasingskulden som delas upp i långfristig och kortfristig del värderas initialt till nuvärdet av återstående leasingavgifter under den bedömda leasingperioden. Leasingperioden utgörs av den ej uppsägbara perioden med tillägg för ytterligare perioder i avtalet om det vid inledningsdatumet bedöms som rimligt säkert att dessa kommer att nyttjas.

Leasingavgifterna diskonteras i normalfallet med koncernens marginella upplåningsränta, vilken utöver koncernens/företagets kreditrisk återspeglar respektive avtals leasingperiod, valuta och kvalitet på underliggande tillgång som tänkt säkerhet. I de fall leasingavtalets implicita ränta lätt kan fastställas används dock den räntan, vilket är fallet för delar av koncernens leasing av fordon.

Leasingskulden omfattar nuvärdet av följande avgifter under bedömd leasingperiod;

- fasta avgifter, inklusive till sin substans fasta avgifter,
- variabla leasingavgifter kopplade till index (vanligtvis KPI) eller räntenivå (vanligtvis STIBOR), initialt   värderade med hjälp av det index eller den räntenivå som gällde vid inledningsdatumet,
- eventuella restvärdesgarantier som förväntas betalas,
- lösenpriset för en köpoption som Koncernen är rimligt säker på att utnyttja och
- straffavgifter som utgår vid uppsägning av leasingavtalet om bedömd leasingperiod återspeglar att sådan uppsägning kommer att ske.

Skuldens värde ökas med räntekostnaden för respektive period och reduceras med leasingbetalningarna. Räntekostnaden beräknas som skuldens värde multiplicerat med diskonteringsräntan.

Leasingskulden för koncernens lokaler med hyra som indexuppräknas beräknas på den hyra som gäller vid respektive rapportperiods slut. Vid denna tidpunkt justeras skulden med motsvarande justering av nyttjanderättstillgångens redovisade värde. På motsvarande sätt justeras skuldens och tillgångens värde i samband med att ombedömning sker utav leasingperioden. Detta sker i samband med att sista uppsägningsdatumet inom tidigare bedömd leasingperiod för lokalhyresavtal har passerats alternativt då betydelsefulla händelser inträffar eller omständigheterna på ett betydande sätt förändras på ett sätt som är inom koncernens kontroll och påverkar den gällande bedömningen av leasingperioden.

Koncernen presenterar nyttjanderättstillgångar och leasingskulder som egna poster i rapporten över finansiell ställning.

För leasingavtal som har en leasingperiod på 12 månader eller mindre eller med en underliggande tillgång av lågt värde, understigande 50 tkr, redovisas inte någon nyttjanderättstillgång och leasingskuld. Leasingavgifter för dessa leasingavtal redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

(k) Finansiella intäkter och kostnader

Koncernens finansiella intäkter och kostnader inkluderar främst ränteintäkter, räntekostnader, utdelningar samt resultat hänförligt till andelar i intresseföretag.

Ränteintäkter eller räntekostnader redovisas enligt effektivräntemetoden. Utdelningar redovisas i resultatet per det datum då koncernens rätt till betalning fastställs.

Effektivräntan är den ränta som exakt diskonterar de uppskattade framtida in- och utbetalningarna under den förväntade löptiden för det finansiella instrumentet till:

- redovisat bruttovärde (upplupet anskaffningsvärde före justeringar för en eventuell förlustreserv) för den finansiella tillgången, eller
- det upplupna anskaffningsvärdet för den finansiella skulden.

(l) Skatter

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då underliggande transaktion redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.

Eventuellt tillkommande inkomstskatt som uppkommer vid utdelning redovisas vid samma tidpunkt som när utdelningen redovisas som en skuld.

(m) Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i rapporten över finansiell ställning inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kundfordringar, fordringar avseende fakturabelåning, fakturaköp och företagslån, långfristiga fordringar, upplupna intäkter samt övriga fordringar. På skuldsidan återfinns räntebärande skulder, leverantörsskulder samt övriga skulder.

- Utlåningsbaserade tjänster  – Avser i huvudsak fakturaköp, fakturabelåning och företagslån. Intäkten för fakturaköp tas ut i form av en procentuell avgift av fakturans ordinarie belopp. Intäkten tas i sin helhet i den period fakturan köps. Intäkten för fakturabelåning respektive företagslån baseras på en dagligt beräknad ränta som bokförs som intäkt löpande.

Vid köp av fakturaservice debiterar Fortnox köparen en fast avgift per faktura. Vid betalning av fakturan från köparens kund efter förfallodatum och vid köp av påminnelseservice debiterar Fortnox köparens kund fasta påminnelseavgifter, procentuella dröjsmålsavgifter, eventuella inkassoavgifter etc.

Vid fakturabelåning debiterar Fortnox motparten en fast avgift per belånad faktura samt en procentuell avgift räknat på belånat belopp. När belånade fakturor förfaller debiterar Fortnox motparten en utökad procentuell avgift på belånat belopp. Skulle motparten bli övertrasserad pga ex. bestridande, kreditering eller regress vilket lett till att motparten inte har säkerhet för sitt lån i belånade fakturor blir motparten debiterad en övertrasseringsavgift. Vid betalning av fakturan från motpartens kund efter förfallodatum debiterar Fortnox motpartens kund fasta påminnelseavgifter, procentuella dröjsmålsavgifter, eventuella inkassoavgifter etc.

Vid företagslån (annuitetslån) debiterar Fortnox motparten en månadsränta och vid försenade eller missade betalningar, debiteras en dröjsmålsränta utifrån en procentuell avgift av utlånat belopp. Om krediten förfaller drivs fordran in via inkasso gentemot motparten och sedvanliga påminnelse och inkassokostnader debiteras.

Vid fakturaköp, vilka förekommer med eller utan regressrätt mot säljaren, debiterar Fortnox säljaren av fakturan en fast avgift per köpt faktura samt en procentuell avgift beräknat på fakturabeloppet. Vid betalning av fakturan från säljarens kund efter förfallodatum debiterar Fortnox säljarens kund fasta påminnelseavgifter, procentuella dröjsmålsavgifter, eventuella inkassoavgifter etc.

Intäkter som är hänförliga till betalnings- och finansrelaterade tjänster, inklusive de som kan betraktas som ersättning (ränta) för utlåningsdelen, redovisas som en del av koncernens nettoomsättning.

(i) Redovisning och första värderingen

Kundfordringar redovisas när de är utgivna. Övriga finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när koncernen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

En finansiell tillgång (med undantag för kundfordringar som inte har en betydande finansieringskomponent) eller finansiell skuld värderas vid första redovisningstillfället till verkligt värde plus, när det gäller finansiella instrument som inte värderas till verkligt värde via resultatet, transaktionskostnader som är direkt hänförliga till förvärvet eller emissionen. En kundfordring utan en betydande finansieringskomponent värderas till transaktionspriset som fastställts enligt IFRS 15.

Koncernens finansiella tillgångar- och skulder redovisas som värderade till upplupet anskaffningsvärde.

(ii) Klassificering och efterföljande värdering

Finansiella tillgångar

Vid första redovisningstillfället klassificeras en finansiell tillgång som värderad till: upplupet anskaffningsvärde; verkligt värde via övrigt totalresultat - skuldinstrumentsinvestering; verkligt värde via övrigt totalresultat -egetkapitalinvestering; eller verkligt värde via resultat. Påföljande värderingen av finansiella tillgångar sker till upplupet anskaffningsvärde med effektivräntemetoden.

Finansiella tillgångar omklassificeras inte efter det första redovisningstillfället förutom om koncernen byter affärsmodell för förvaltningen av de finansiella tillgångarna, i vilket fall alla berörda finansiella tillgångar omklassificeras per den första dagen i den första rapporteringsperioden efter förändringen av affärsmodellen.

Det upplupna anskaffningsvärdet minskas med nedskrivningar. Ränteintäkter samt nedskrivningar redovisas i resultatet. Vinster eller förluster som uppstår vid bortbokning redovisas i resultatet.

En finansiell tillgång ska värderas till upplupet anskaffningsvärde om den uppfyller båda följande villkor och inte identifierats som värderad till verkligt värde via resultatet:

- den innehas inom ramen för en affärsmodell vars mål är att inneha finansiella tillgångar i syfte att erhålla avtalsenliga kassaflöden, och
- de avtalade villkoren för den finansiella tillgången ger vid bestämda tidpunkter upphov till kassaflöden som endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet.

Finansiella skulder

Finansiella skulder klassificeras som värderade till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde via resultatet. En finansiell skuld klassificeras till verkligt värde via resultatet om den klassificeras som innehav för handelsändamål eller som ett derivat har blivit identifierad som sådan vid första redovisningstillfället.

(iii) Nedskrivning av finansiella tillgångar

En reserv för förväntade kreditförluster beräknas och redovisas för de finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde. Reserv för kreditförluster beräknas och redovisas initialt utifrån tolv månaders förväntade kreditförluster. Om kreditrisken ökat väsentligt sedan den finansiella tillgången först redovisades, beräknas och redovisas reserv för kreditförluster utifrån förväntade kreditförluster för tillgångens hela återstående löptid.

För kundfordringar, som inte innehåller en väsentlig finansieringskomponent, och avtalstillgångar tillämpas en förenklad metod och reserv för kreditförluster beräknas och redovisas utifrån förväntade kreditförluster för hela den återstående löptiden. Detta oavsett om kreditrisken ökat väsentligt eller när det bestäms om en finansiell tillgångs kreditrisk har ökat väsentligt sedan första redovisningstillfället och vid beräkning av förväntade kreditförluster, utgår koncernen från rimlig och verifierbar information som är relevant och tillgänglig utan onödiga kostnader eller insatser. Detta inkluderar både kvantitativ och kvalitativ information och analys baserad huvudsakligen på information om aktuell transaktionsinformation samt historiska förluster för liknande fordringar och motparter. Informationen utvärderas och justeras kontinuerligt utifrån den aktuella situationen.

Koncernen bedömer att kreditrisken på en finansiell tillgång har ökat väsentligt om den är förfallen med mer än 30 dagar.

Koncernen bedömer att en finansiell tillgång är i fallissemang när:
- det är osannolikt att låntagaren kommer betala hela sina kreditåtaganden till koncernen, utan att koncernen har regressrätt som att realisera en säkerhet (om någon sådan hålls); eller
- den finansiella tillgången är förfallen med mer än 90 dagar.

Tolv månaders förväntade kreditförluster utgörs av kreditförlust som uppstår från fallissemang som kan ske inom 12 månader efter balansdagen (eller en kortare period om den förväntade löptiden för instrumentet är kortare än 12 månader).

Förväntade kreditförluster för hela löptiden är en förväntad kreditförlust som uppstår från alla möjliga fallissemang under den förväntade löptiden för ett finansiellt instrument.

Värdering av förväntade kreditförluster

Förväntade kreditförluster utgörs av en sannolikhetsvägd uppskattning av kreditförluster.

Kreditförsämrade finansiella tillgångar

Vid varje balansdag bedömer koncernen huruvida finansiella tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde är kreditförsämrade. En finansiell tillgång är kreditförsämrad när en eller flera händelser som har en negativ inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella tillgången har inträffat.

Bevis för att en finansiell tillgång är kreditförsämrad innefattar följande observerbara uppgifter:
- betydande finansiella svårigheter hos emittenten eller låntagaren,
- ett avtalsbrott, såsom fallissemang eller förfall med mer än 90 dagar,
- det är sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs eller annan finansiell rekonstruktion.

Presentation av reserver för förväntade kreditförluster i rapporten över finansiell ställning
Förlustreserver för finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde har dragits av från tillgångarnas bruttovärde.

Bortskrivning

En finansiell tillgångs redovisade bruttovärde skrivs bort när koncernen inte har några rimliga förväntningar på att återvinna en finansiell tillgång i sin helhet eller en del av den.

För företagskunder gör koncernen individuella bedömningar avseende tidpunkt och belopp för bortskrivning baserat på huruvida det finns rimliga förväntningar på återvinning. Koncernen har inte några förväntningar på betydande återvinning av de bortskrivna beloppen. Finansiella tillgångar som skrivits bort kan emellertid fortfarande vara föremål för verkställighetsåtgärder för att uppfylla koncernens förfaranden för återvinning av förfallna belopp.

(iv) Borttagande från rapporten över finansiell ställning (bortbokning)

Finansiella tillgångar

Koncernen tar bort en finansiell tillgång från rapporten över finansiell ställning när de avtalsenliga rättigheterna till kassaflödena från den finansiella tillgången upphör eller om den överför rätten att ta emot de avtalsenliga kassaflödena genom en transaktion i vilken i väsentlighet alla risker och fördelar med ägarskapet har överförts eller i vilken koncernen inte överför eller behåller i väsentlighet alla de risker och fördelar med ägarskap och den inte behåller kontrollen över den finansiella tillgången.

Finansiella skulder

Koncernen bokar bort en finansiell skuld från rapporten över finansiell ställning när de åtaganden som anges i avtalet fullgörs, annulleras eller upphör. Koncernen bokar också bort en finansiell skuld när de avtalsenliga villkoren och kassaflödena från skulden är väsentligt annorlunda. I det fallet redovisas en ny finansiell skuld till verkligt värde baserat på de nya villkoren.

(v) Kvittning

Finansiella tillgångar och finansiella skulder ska kvittas och redovisas med ett nettobelopp i rapporten över finansiell ställning endast när koncernen har en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och har för avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.

(n) Materiella anläggningstillgångar

(i) Ägda tillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt utgifter direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Redovisningsprinciper för nedskrivningar framgår nedan.

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur rapport över finansiell ställning vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/-kostnad.

(ii) Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer.

(iii) Avskrivningsprinciper

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, mark skrivs inte av.

Beräknade nyttjandeperioder:
-Inventarier, verktyg och installationer                 5-10 år
-Nyttjanderättstillgångar                                            3-10 år

(o) Immateriella tillgångar

(i) Forskning och utveckling

Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer, redovisas som en tillgång i rapporten över finansiell ställning, om produkten eller processen är tekniskt och kommersiellt användbar och företaget har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella tillgången. Det redovisade värdet inkluderar samtliga direkt hänförbara utgifter; t.ex. för material och tjänster, ersättningar till anställda, registrering av en juridisk rättighet, avskrivningar på patent och licenser, låneutgifter i enlighet med IAS 23. Övriga utgifter för utveckling redovisas i året resultat som kostnad när de uppkommer. I rapport över finansiell ställning är redovisade utvecklingsutgifter upptagna till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar (se nedan).

(ii) Goodwill

Goodwill redovisas till anskaffningsvärde, enligt vad som fastställts vid förvärvstillfället för en verksamhet ("se under konsolideringsprinciper och rörelseförvärv"), efter avdrag för eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas på de kassagenererande enheter som förväntas gynnas av rörelseförvärvets synergieffekter. Nedskrivningsbehovet prövas minst en gång per år eller när det finns tecken på att det behöver prövas. Goodwill redovisas som en immateriell tillgång med obestämbar nyttjandeperiod och skrivs inte av, då koncernen tillämpar IAS 38.

(iii) Övriga immateriella tillgångar

Övriga immateriella tillgångar med en bestämbar nyttjandeperiod som förvärvats av koncernen redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar (se nedan). Bland övriga immateriella tillgångar med en bestämbar nyttjandeperiod finns kundrelationer och förvärvade programvaror. Övriga immateriella tillgångar med en obestämbar nyttjandeperiod redovisas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade nedskrivningar. Varumärke tillhör övriga immateriella tillgångar med en obestämbar nyttjandeperiod. Nedskrivningsbehovet för en immateriell tillgång med obestämbar nyttjandeperiod eller immateriell tillgång som ännu inte är färdig för användning prövas minst en gång per år eller när det finns behov att det behöver prövas.

(iv) Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i rapport över finansiell ställning endast då de ökar de framtida ekonomiska fördelarna för den specifika tillgången till vilka de hänför sig. Alla andra utgifter tillkommande utgifter redovisas som en kostnad i den period de uppkommer. Obestämbar nyttjandeperiod redovisas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade nedskrivningar.

(v) Avskrivningsprinciper

Avskrivningar redovisas i årets resultat linjärt över immateriella tillgångars beräknade nyttjandeperioder. Nyttjandeperioderna omprövas minst årligen. Immateriella tillgångar med bestämbara nyttjandeperioder skrivs av från den tidpunkt då de är tillgängliga för användning. Leasade tillgångar skrivs även de av över beräknad nyttjandeperiod eller, om den är kortare, över den bedömda leasingperioden.

Beräknade nyttjandeperioder:
- Balanserade utvecklingsutgifter                            5 år
- Övriga kontrakts-/teknikbaserade tillgångar   5 år
- Förvärvade programvaror                                         5 år
- Kundrelationer                                                               10 år

(p) Nedskrivningar

Koncernens redovisade tillgångar bedöms vid varje balansdag för att avgöra om det finns indikation på nedskrivningsbehov. IAS 36 tillämpas avseende nedskrivningar av andra tillgångar än finansiella tillgångar, vilka prövas enligt IFRS 9.

Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar

Om indikation på nedskrivningsbehov finns beräknas tillgångens återvinningsvärde (se nedan). En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets (grupp av enheters) redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning redovisas som kostnad i årets resultat. Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med den specifika tillgången.

Återföring av nedskrivning

En nedskrivning av tillgångar som ingår i IAS 36 tillämpningsområde reverseras om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning av goodwill återförs aldrig.

(q) Utbetalning till ägarna

(i) Utdelningar

Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman godkänt utdelningen.

(r) Resultat per aktie

Beräkningen av resultat per aktie före utspädning baseras på årets resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets ägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under året. Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning justeras resultatet och det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av utspädande potentiella stamaktier, vilka under rapporterade perioder härrör från optioner utgivna till anställda. Potentiella stamaktier ses som utspädande endast under perioder då det leder till en lägre vinst eller större förlust per aktie.

(s) Ersättningar till anställda

(i) Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls.

En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden för vinstandels- och bonusbetalningar när koncernen har en gällande rättslig eller informell förpliktelse att göra sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits från anställda och förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt.

(ii) Avgiftsbestämda pensionsplaner

Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit sig att betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes pension på de avgifter som företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Följaktligen är det den anställde som bär den aktuariella risken (att ersättningen blir lägre än förväntat) och investeringsrisken (att de investerade tillgångarna kommer att vara otillräckliga för att ge de förväntade ersättningarna). Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i årets resultat i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget under en period.

(iii) Ersättningar vid uppsägning

En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redovisas vid den tidigaste tidpunkten av när företaget inte längre kan dra tillbaka erbjudandet till de anställda eller när företaget redovisar kostnader för omstrukturering. Ersättningarna som beräknas bli reglerade efter tolv månader redovisas till dess nuvärde. Ersättningar som inte förväntas regleras helt inom tolv månader redovisas enligt långfristiga ersättningar.

(t) Avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag.

(u) Eventualförpliktelser (ansvarsförbindelser)

Upplysning om eventualförpliktelse lämnas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser utom koncernens kontroll eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas eller inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Moderbolagets redovisningsprinciper

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Även av Rådet för finansiell rapporterings utgivna uttalanden gällande för noterade företag tillämpas. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska göras. 

Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter.

Klassificering och uppställningsformer

För moderbolaget redovisas en resultaträkning och för koncernen en rapport över resultat och övrigt totalresultat. Vidare används för moderbolaget benämningarna balansräkning respektive kassaflödesanalys för de rapporter som i koncernen har titlarna rapport över finansiell ställning respektive rapport över kassaflöden. Resultaträkning och balansräkning är för moderbolaget uppställda enligt årsredovisningslagens scheman, medan rapporten över förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen baseras på IAS 1 Utformning av finansiella rapporter respektive IAS 7 Rapport över kassaflöden. De skillnader mot koncernens rapporter som gör sig gällande i moderbolagets resultat- och balansräkningar utgörs främst av redovisning av finansiella kostnader, anläggningstillgångar samt eget kapital.

Dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag

Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden och om det redovisade värdet överstiger återanskaffningsvärdet görs en nedskrivning till det lägre värdet. Vid förvärv av andelar i dotterföretag samt intresseföretag inkluderas transaktionsutgifter i det redovisade värdet för innehav i dotterföretag/intresseföretag. I koncernredovisningen redovisas transaktionsutgifter hänförliga till dotterföretag och intresseföretag direkt i resultatet när dessa uppkommer.

Finansiella instrument

Moderbolaget har valt att inte tillämpa IFRS 9 för finansiella instrument. Delar av principerna i IFRS 9 är dock ändå tillämpliga – såsom avseende nedskrivningar, inbokning/bortbokning, kriterier för att säkringsredovisning ska få tillämpas och effektivräntemetoden för ränteintäkter och räntekostnader.

I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip.

Rörelsesegmentrapportering

Moderbolaget redovisar inte segment enligt samma fördelning och samma omfattning som koncernen.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar i moderbolaget redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar på samma sätt som för koncernen men med tillägg för eventuella uppskrivningar.

Leasade tillgångar

Moderbolaget tillämpar inte IFRS 16, i enlighet med undantaget som finns i RFR 2. Som leasetagare redovisas leasingavgifter som kostnad linjärt över leasingperioden och således redovisas inte nyttjanderätter och leasingskuld i balansräkningen.

Koncernbidrag

Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.