Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 10 - Resultat per aktie

Resultat per aktie för total, kvarvarande respektive avvecklad verksamhet

 Före utspädning
Kr                                                                                                                                              20212020
Resultat per aktie (beräknad efter genomförd aktiesplit)0,400,34
 Efter utspädning
Kr                                                                                                                                                  20212020
Resultat per aktie (beräknad efter genomförd aktiesplit)0,400,34

Genomförd aktiesplit under januari 2022, innebar att att varje aktie delades upp på tio (10) aktier (aktiesplit 10:1).  

De belopp som använts i täljare och nämnare redovisas nedan.

Resultat per aktie före utspädning

Årets resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare, före utspädning  
Tkr20212020
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare241 051205 384
Resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare, före utspädning241 051205 384

Vägt genomsnittligt antal aktier uppgick till 607 939 400 (600 292 820). Antalet utestående aktier vid årets slut var
609 744 700 (601 352 930), beräknat efter genomförd aktiesplit.

Resultat per aktie efter utspädning

Resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare, efter utspädning  
Tkr20212020
Resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare 241 051205 384
Resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare, efter utspädning241 051205 384

Vägt genomsnittligt antal stamaktier, efter utspädning  
I tusental aktier20212020
Vägt genomsnittligt antal stamaktier under året, före utspädning
(beräknad efter genomförd aktiesplit)
607 940600 290
Effekt av optioner (beräknad efter genomförd aktiesplit)5402 630
Vägt genomsnittligt antal stamaktier under året, efter utspädning608 480602 920

Instrument som kan ge framtida utspädningseffekt och förändringar efter balansdagen

Företaget hade under 2021 ett utestående teckningsoptionsprogram (2021/2024), där det tecknats 24 000 teckningsoptioner under 2021. Teckningsoptionsprogrammet 2021/2024 utfärdades i mars, där deltagarna köpte teckningsoptioner under handelsperioden till ett värde beräknat enligt Black Scholes modell. Varje teckningsoption ger en rätt att teckna en ny aktie i Fortnox. Omsättning av teckningsoptionerna kan göras under perioden 1 april till 30 juni 2024 till ett förutbestämt aktiepris om 552,82 kr.

I enlighet teckningsoptionsvillkoren har omräkning skett med anledning av den aktiesplit 10:1 som beslutades av extra bolagsstämma den 27 december 2021, varvid varje teckningsoption ger rätt att teckna 10 aktier i Bolaget till en teckningskurs som uppgår till 55,28 kr per aktie.

För mer information om koncernens optionsprogram, se under not 5.

Teckningsoptioner

Koncernen   
  2021-12-312020-12-31
Antal utestående teckningsoptioner vid årets ingång 407 000757 000
Emission av teckningsoptioner 250 000250 000
Förverkade teckningsoptioner -476 000-250 000
Inlösta teckningsoptioner -157 000-350 000
Antal utestående teckningsoptioner vid årets utgång 24 000407 000
Maximal utspädningseffekt 0,0%0,7%
Varav:Lösenkurs  
Program 2014/201915,34 --
Program 2017/202040 --
Program 2018/202171,40 (115 000)/
96,01 (42 000)
 -157 000
Program 2018/2022
(Program helt hänförligt till Capcito Finance AB, ingen utspädningseffekt)
  - -
Program 2019/2022Förverkade --
Program 2020/2023Förverkade -250 000
Program 2021/2024552,8524 000 -
  24 000407 000