Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 11 - Immateriella anläggningstillgångar

Koncernen      
 Internt utv.
immateriella tillgångar
Förvärvade immateriella tillgångar 
TkrUtvecklings-
utgifter
Övriga teknik-/
kontraktsbaserade
tillgångar
VarumärkeKundrelationerGoodwillTotalt
Ackumulerade anskaffningsvärden      
Ingående balans
2020- 01-01
186 4031 034187 436
Internt utvecklade tillgångar64 846 - - -64 846
Övriga investeringar ---
Utgående balans
2020-12-31
251 2491 034252 283
       
Ingående balans
2021-01-01
251 2491 034252 283
Internt utvecklade tillgångar86 926-86 926
Förvärvade immateriella tillgångar60 74555 716105 893605 606827 960
Utgående balans
2021-12-31
338 17561 77855 716105 893605 6061 167 168
       
Ackumulerade av- och nedskrivningar      
Ingående balans
2020-01-01
-89 872-907 - --90 778
Årets nedskrivning-3 594--3 594
Årets avskrivningar-36 463-64 - --36 527
Utgående balans
2020-12-31
-129 928-971 - --130 899
       
Ingående balans
2021-01-01
-129 928-971-130 899
Årets nedskrivning-2940 - --294
Årets avskrivningar-41 845-3 662 - -4 768 --50 275
Utgående balans
2021-12-31
-172 067-4 633 --4 768 --181 468

 Internt utv. immateriella tillgångarFörvärvade immateriella tillgångar 
Redovisade värdenUtvecklings-
utgifter
Övriga teknik-/
kontraktsbaserade
tillgångar
Varumärke Kunderaltioner Goodwill Totalt 
Per 2020-01-01                96 53112796 658
Per 2020-12-31121 32163 - -121 383
       
Per 2021-01-01121 32163 - - -121 383
Per 2021-12-31166 10857 14555 716101 125605 606985 700

Nedskrivningen 2020 uppgående till 3,6 Mkr är främst hänförlig till en nedskrivning av internt utvecklade immateriella tillgångar avseende produkter som inte längre är i bruk eller har ersatts av annan vidareutveckling. 

Avskrivningar ingår i raden Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar i rapporten över resultat och övrigt totalresultat. Goodwill samt varumärke har bedömts till obestämbar nyttjandeperiod, varpå ingen avskrivning föreligger.

Kundrelationer har tillkommit i samband med genomförda rörelseförvärv under året och kvarstående avskrivningstid är 10 år.

I övriga teknik- och kontraktsbaserade tillgångar ingår kontraktsbaserade rättigheter som licensavtal och teknik som tillkommit genom rörelseförvärv. Utvecklingsutgifter tillsammans med övriga teknik- och kontraktsbaserade tillgångar ingår under plattform. Kvarstående avskrivningstid för plattform är upp till 5 år.

För information om avskrivningar, se redovisningsprinciperna i not 1.

Moderbolaget 
 Internt utv.
immateriella tillgångar
Tkr                                                                                                                                                                                                              Utvecklingsutgifter
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående balans 2020-01-01164 935
Internt utvecklade tillgångar48 516
Utgående balans 2020-12-31213 451
  
Ingående balans 2021-01-01213 451
Internt utvecklade tillgångar67 094
Utgående balans 2021-12-31280 545
  
Ackumulerade avskrivningar 
Ingående balans 2020-01-01-69 532
Årets avskrivningar-29 751
Utgående balans 2020-12-31-99 283
  
Ingående balans 2021-01-01-99 283
Årets avskrivningar-34 159
Utgående balans 2021-12-31-133 441
  
Ackumulerade nedskrivningar 
Ingående balans 2020-01-01-9 729
Årets nedskrivning-3 594
Utgående balans 2020-12-31-13 323
  
Ingående balans 2021-01-01-13 323
Årets nedskrivning-294
Utgående balans 2021-12-31-13 617
Redovisade värden 
Per 2020-01-01                                               85 674
Per 2020-12-31100 845
  
Per 2021-01-01100 846
Per 2021-12-31133 487

Avskrivningar ingår i raden Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar i resultaträkningen.

Goodwill

Tkr2021   2020
Ackumulerade förvärvsvärden ingående balans                                               --
Förvärv605 606-
Förvärvsvärden utgående balans605 606-
   
Ackumulerade nedskrivning ingående balans--
Årets nedskrivning--
Ackumulerad nedskrivning utgående balans--
   
Redovisat värde vid årets slut605 606-

Koncernens goodwill är hänförlig till synergieffekter för genomförda rörelseförvärv under 2021

Dotterföretag som förvärvats under 2021;

Offerta Group AB, verksamhet från Bp Bolagspartner AB (verksamheten har startats upp i dotterföretaget Fortnox Lagerbolag AB), Capcito Finance AB, Capcito Systems AB och Capcito Lending 2 AB.

För mer information om förvärven se not 18

Nedskrivningsprövning

I samband med rörelseförvärv har det uppstått koncernmässiga övervärden i goodwill samt varumärke. Varumärke har Fortnox bedömt utifrån en obestämbar nyttjandeperiod. Detta då nyttjandeperioden för varumärken är avhängig ett antal faktorer såsom marknadsutveckling och teknisk utveckling, vilket innebär att nyttjandeperioden inte  kan fastställas. Fortnox tillämpar IAS 38, vilken innebär att goodwill samt tillgångar med en obestämbar nyttjandeperiod inte skrivs av. Däremot sker det årligen nedskrivningstest eller oftare om indikationer finns eller att det befaras ett lägre redovisat värde än återvinningsvärdet för tillgången.

Nedskrivningsprövningen görs per kassagenererande enhet och nyttjandevärdet avser grunden för att fastställa återvinningsvärdet.

Redovisat värde för goodwill och varumärke,
per kassagenererande enhet
    
Tkr              2021           2020Antaganden
Koncernen  Tillväxttakt
år 6 och
framåt, %
Diskonterings-
ränta före
skatt, %
     
Offerta Group AB    
Goodwill231 0802%13,4%
Varumärke42 6572%13,4%
 273 737  
Fortnox Lagerbolag AB    
Goodwill39 3142%16,6%
 39 314  
Capcito Finance AB    
Goodwill335 2122%13,5%
Varumärke13 0592%13,5%
 348 271  

Metod för beräkning av återvinningsvärde
För goodwill och varumärke har återvinningsvärdet framtagits genom en beräkning av nyttjandevärdet för respektive kassagenererande enhet. Beräkningarna bygger på en diskontering av framtida prognostiserade kassaflöden, som har baserats på den femåriga affärsprognos som fastställts av företagsledningen. Vid beräkning har en evig horisont antagits och extrapolering av kassaflöden för åren efter prognosperioden har baserats på en tillväxttakt som kan ses i tabellen ovan.

Viktiga antaganden för beräkning av nyttjandevärdet

Följande antaganden är väsentliga och gemensamma för samtliga kassagenererande enheter vid beräkningar av nyttjandevärdet;

Omsättning: Baseras på verksamhetens historiska utveckling och förväntad marknadstillväxt utifrån externa informationskällor.

Rörelsemarginal: Baseras på historisk lönsamhetsnivå och bedömd effektivitet för verksamheten.

Investeringsbehov: Verksamheternas investeringsbehov bedöms utifrån de investeringar som krävs för att uppnå prognostiserade kassaflöden i utgångsläget, det vill säga utan expansionsinvesteringar.

Dessa värden från både interna och externa informationskällor har återspeglat tidigare erfarenheter.