Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 12 - Materiella anläggningstillgångar

Koncernen   
TkrInventarier, verktyg
och installationer
Förbättringsutgifter
annans fastghet
        Totalt
Anskaffningsvärde   
Ingående balans 1 januari 202014 220-14 220
Förvärv27 0403 84830 888
Utgående balans 31 december 202041 2603 84845 108
Ingående balans 1 januari 202141 2603 84845 108
Ingående balans hänförligt till under året genomförda rörelseförvärv5 438 -5 438
Förvärv12 01031612 326
Utgående balans 31 december 202158 7094 16462 873
Avskrivningar   
Ingående balans 1 januari 2020-7 232--7 232
Årets avskrivningar-4 849-229-5 078
Utgående balans 31 december 2020-12 081-229-12 310
    
Ingående balans 1 januari 2021-12 081-229-12 310
Ingående balans hänförligt till under året genomförda rörelseförvärv-4 988 --4 988 
Årets avskrivningar-8 767-481-9 248
Utgående balans 31 december 2021-25 836-710-26 546
Redovisade värden   
Per 2020-01-016 988

-

6 988
Per 2020-12-3129 1803 61932 799
    
Per 2021-01-0129 1803 61932 799
Per 2021-12-3132 8733 45436 328

Avskrivningar ingår i raden Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar i rapporten över resultat och övrigt totalresultat.

Moderbolaget   
Tkr                                                                                                                                   Inventarier, verktyg
och installationer
Förbättringsutgifter
annans fastghet
        Totalt
Anskaffningsvärde   
Ingående balans 1 januari 202013 997-13 997
Förvärv25 6413 68129 322
Utgående balans 31 december 202039 6393 68143 320
Ingående balans 1 januari 202139 6393 68143 320
Förvärv 9 594316 9 910
Utgående balans 31 december 202149 2323 99753 229
Avskrivningar   
Ingående balans 1 januari 2020-7 126--7 126
Årets avskrivningar-4 795-224-5 019
Utgående balans 31 december 2020-11 921-224-12 145
Ingående balans 1 januari 2021-11 921-224-12 145
Årets avskrivningar-7 994-447-8 441 
Utgående balans 31 december 2021-19 915-671-20 586
Redovisade värden   
Per 2020-01-016 871-6 871 
Per 2020-12-3127 7173 45631 174 
Per 2021-01-0127 7173 45631 174 
Per 2021-12-3129 318 3 325 32 643 

Avskrivningar ingår i raden Avskrivningar och neskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar i resultaträkningen.