Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 13 - Andelar i intresseföretag

Koncernen Koncernen  ModerbolagetModerbolaget
Tkr2021202020212020
Innehav i intresseföretag  
Redovisat värde vid årets ingång----
Under året förvärvade andelar i intresseföretag18 642-18 642-
Andel i intresseföretagets resultat*-1 998---
Redovisat värde vid årets utgång16 644 -18 642-

*Andel i intresseföretagets resultat efter skatt. Ingen utdelning har erhållits.

Koncernens andel av intressebolag, vilka samtliga var onoterade per den 31 december 2021 enligt nedan:

Koncernen  2021
Intressebolag, TkrOrginisations nr:SäteKapitalandel, %Antal aktierResultatandelAndel i eget kapitalBokfört värde
AgoyIt AB559228-1868Stockholm30,041 354-1 9987 458 16 644

Förvärvade andelar av intressebolag har skett under 2021, varpå inga jämförelsesiffror för 2020 finns att tillgå.

Moderbolaget       
   2021
Intressebolag, TkrOrginisations nr:SäteKapitalandel, %Antal aktierResultatandelAndel i eget kapitalBokfört värde
AgoyIt AB559228-1868Stockholm30,041 354-1 9987 458 18 642