Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 14 - Kundfordringar

Kundfordringar redovisas efter hänsyn tagen till förväntade och konstaterade kreditförluster vilka uppgick till 10,7 (1,7) Mkr i koncernen. I moderbolaget uppgick kreditförlusterna till 5,8 (1,4) Mkr.

Ökningen är hänförlig till under året genomförda rörelseförvärvs kreditförluster, ökad nettoomsättning samt ändrad riskbedömning för fordringar förfallna mer än 90 dagar, innebärande att 87 (55) procent reserverats.

Upplysningar om risker relaterat till kreditförluster avseende kundfordringar beskrivs närmare i not 25.