Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 15 - Fordringar- fakturabelåning, fakturaköp och företagslån

Fordringar- fakturabelåning, fakturaköp och företagslån redovisas efter hänsyn tagen till förväntade och konstaterade kreditförluster vilka uppgick till 12,2 (1,5) Mkr i koncernen. I moderbolaget föreligger inga fordringar- avseende fakturabelåning, fakturaköp och företagslån.

Ökningen är hänförlig till under året genomfört rörelseförvärv av Capcito, vilka stod för 2,1 Mkr. Restrerande ökning är hänförlig till Fortnox Finans AB, utgörande av fåtalet större fordringar som konstaterats eller reserverats.

Upplysningar om kreditrisker i fordringar- fakturabelåning, fakturaköp och företagslån beskrivs närmare i not 25.