Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 17 - Likvida medel

Tkr2021-12-312020-12-31
Koncernen  
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:  
Kassa och banktillgodohavanden373 323412 614
Summa enligt rapporten över finansiell ställning373 323412 614
Summa enligt rapporten över kassaflöden373 323412 614
   
Moderbolaget  
Kassa och banktillgodohavanden270 140339 685
Summa enligt rapporten över balansräkningen270 140339 685
Summa enligt rapporten över kassaflöden270 140339 685