Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 18 - Förvärv av rörelse

Förvärv 2021

Not 18.1 Förvärv av Offerta Group AB

Den 11 mars 2021 förvärvade koncernen 100 procent av aktierna i det onoterade bolaget Offerta Group AB. Köpeskillingen uppgick till 308,1 Mkr med justering för nettokassa. Varav 303,6 Mkr betalades genom nyemitterade aktier i Fortnox AB (publ) den 11 mars 2021 och resten erlades kontant. Antalet nyemitterade aktier uppgick till 682 177, med ett värde den 11 mars 2021 om 445 kr per aktie.

Offerta Group AB driver Sveriges största marknadsplats för tjänster. Genom Offertas marknadsplats förmedlas varje år över 80 000 uppdrag i mer än 140 branscher.

Förvärvet ger koncernen en ny vertikal som ligger i linje med de strategiska valen med fokus på användande och användare. Förutom den uppenbara synergin av koncernens kunder som utförare i Offertas plattform tillkommer möjligheter som finansiering för både utförare och upphandlare samt förmedling av till exempel redovisnings-tjänster inom Offerta.

Förvärvsrelaterade kostnader hänförliga till förvärvet, vilka aktiverats och tagits upp som finansiella anläggningstillgångar i moderbolaget, och kostnadsförts enligt IFRS i koncernen under övriga externa kostnader uppgick till 3,2 Mkr, varav 1,7 Mkr belastat 2021.

Under 2021 bidrog dotterföretaget med 68,6 Mkr till koncernens nettoomsättning och 2,2 Mkr till koncernens resultat efter skatt. Om förvärvet av Offerta Group AB hade inträffat per den 1 januari 2021, uppskattar företagsledningen att förvärvet hade påverkat nettoomsättningen ytterligare med 16,8 Mkr och resultat efter skatt med 0,4 Mkr för helåret 2021.

Förvärvade fordringars verkliga värden uppgår till 11,1 Mkr, där avtalade fordringar brutto utgörs av 14,3 Mkr och totalt förväntas 2,3 Mkr av fordringarna ej flyta in.

Effekter av förvärv 2021

Förvärvsanalysen har fastställts och effekterna på koncernens tillgångar och skulder redovisas nedan.

Tkr2021
Immateriella anläggningstillgångar 
   Kundrelationer54 308
   Varumärke42 657
   Övriga11 578
Kundfordringar och övriga fordringar11 084
Likvida medel25 658
Leverantörsskulder och övriga skulder-22 674
Uppskjuten skatteskuld-19 975
Netto identifierbara tillgångar och skulder102 636
Koncerngoodwill231 080
Överförd ersättning333 716
Kassa i förvärvat bolag-25 658
Överförd ersättning utan kassaflödespåverkan-303 569
Total kassaflödespåverkan4 489

Goodwill är i huvudsak hänförlig till synergieffekter beskrivna ovan tillsammans med know-how i befintlig organisation samt kund- och marknadsorganisation.

Not 18.2 Förvärv av verksamhet för bolagsstart från Bp Bolagspartner AB

Den 27 april 2021 förvärvade koncernen en plattform för bolagsstart från BP Bolagspartner AB, vilken är Sveriges största leverantör av lagerbolag. Kunder kan genom förvärvet enkelt starta företag genom att köpa bolag i ett automatiserat flöde, integrerat med Fortnox övriga produkter och tjänster. Den förvärvade verksamheten hade under verksamhetsåret 2020 en uppskattad nettoomsättning om cirka 20 Mkr och rörelseresultat om cirka 10 Mkr.

Nettotillgångarna fördes över till ett nystartat bolag, Fortnox Lagerbolag AB, i samband med förvärvet. Köpeskillingen uppgick till 43,6 Mkr med justering för nettokassa, vilken betalades kontant den 27 april 2021.

Förvärvet av plattformen förväntas leda till kundsynergier genom både en förstärkt nykundsanskaffning i grundaffären ”Starta bolag”, och ett starkt erbjudande genom hela företagsresan för nystartade bolag. En enklare starttjänst är efterfrågad av både företag och redovisningsbyråer som nu kan starta bolag antingen via hemsidan eller inloggade i Fortnox plattform. För redovisningsbyråer och befintliga kunder innebär det att de kan starta nya bolag direkt i sitt dagliga program.

Förvärvsrelaterade kostnader hänförliga till förvärvet, vilka aktiverats och tagits upp som finansiella anläggningstillgångar i moderbolaget och kostnadsförts i koncernen enligt IFRS under övriga externa kostnader, uppgick till 1,3 Mkr.

Under 2021 bidrog dotterföretaget med 20,3 Mkr till koncernens nettoomsättning och 4,3 Mkr till koncernens resultat efter skatt. Viss del av den förvärvade verksamheten bedrivs i moderbolaget, vilket bidragit positivt även till moderbolagets resultat.

Om förvärvet av plattformen från Bp Bolagspartner AB hade inträffat per den 1 januari 2021, uppskattar företagsledningen att förvärvet hade påverkat nettoomsättningen ytterligare med 7,2 Mkr och resultat efter skatt med 2,2 Mkr för helåret 2021.

Förvärvade fordringars verkliga värden uppgår till 1,7 Mkr, allt bedöms flyta in och det avser inga avtalade fordringar.

Effekter av förvärv 2021

Förvärvsanalysen har fastställts och effekterna på koncernens tillgångar och skulder redovisas nedan.

Tkr2021
Immateriella anläggningstillgångar 
   Plattform7 000
Kundfordringar och övriga fordringar1 662
Likvida medel1 400
Leverantörsskulder och övriga skulder-3 037
Uppskjuten skatteskuld-1 339
Netto identifierbara tillgångar och skulder5 686
Koncerngoodwill39 314
Överförd ersättning45 000
Kassa i förvärvat bolag-1 400
Total kassaflödespåverkan43 600

Goodwill är i huvudsak hänförlig till synergieffekter beskrivna ovan tillsammans med know-how i befintlig organisation.

Not 18.3 Förvärv av Capcito Finance AB

Den 1 december 2021 förvärvade koncernen 79% av aktierna i det onoterade bolaget Capcito Finance AB. Capcito äger i sin tur två dotterföretag till 100%, Capcito Lending 2 AB och Capcito Systems AB, inklusive plattformen Monto.

Köpeskillingen uppgick till 322,4 Mkr för att förvärva 79% av aktierna, motsvarande ett värde på samtliga aktier i dotterföretaget om 413,1 Mkr. Köpeskillingen om 322,4 Mkr betalades kontant den 1 december 2021.

Förvärvet innebär att Fortnox med hjälp av plattformen Monto och andra ERP- och bankpartners kan skapa en hubb för kreditvärdering och onboarding av finansiella tjänster. I samband med förvärvet av Capcito släpper Fortnox ett nytt företagslån, som erbjuds till kunderna in-app och stödjer kunder i expansion eller förändring. Kunden bestämmer lånebelopp i ansökan och kan justera löptiden under tiden de lånar. Låneerbjudandet innebär ingen administration eftersom bokföringen sker automatiskt. Ett bättre erbjudande blir möjligt med hjälp av kreditdata som uppdateras i realtid. Detta blir en del i Fortnox växande ambition att erbjuda företagare stabila kassaflöden. 

Förvärvsrelaterade kostnader hänförliga förvärvet uppgick till 3,2 Mkr, vilka aktiverats och tagits upp som finansiella anläggningstillgångar i Fortnox Finans, och kostnadsförts i koncernen enligt IFRS under övriga externa kostnader.

Under 2021 bidrog dotterföretaget med 2,8 Mkr till koncernens nettoomsättning och -3,8 Mkr till koncernens resultat efter skatt. Om förvärvet av Capcito hade inträffat per den 1 januari 2021, uppskattar företagsledningen att förvärvet hade påverkat nettoomsättningen ytterligare med 27,4 Mkr och resultat efter skatt med -39,8 Mkr för helåret 2021.

Förvärvade fordringars verkliga värden uppgår till 146,8 Mkr, där avtalade fordringar brutto utgörs av 153,0 Mkr och totalt förväntas 7,0 Mkr av fordringarna ej flyta in.

Effekter av förvärv 2021

Förvärvets preliminära effekter på koncernens immateriella anläggningstillgångar, uppskjuten skatteskuld samt goodwill, redovisas nedan. Förvärvsanalysen kan komma att justeras under en tolvmånadersperiod.

Fortnox har valt att tillämpa metoden ”Anticipated Acquisition Method”, innebärande att 100% av dotterföretaget anses vara förvärvat vid förvärvstidpunkten. En skuld hänförlig till ägarnas säljoption värderat till upplupet anskaffningsvärde redovisas för den bedömda framtida köpeskillingen.

Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten baserat på den information som var tillgänglig per förvärvsdagen:

Tkr2021
Immateriella anläggningstillgångar 
   Plattform42 171
   Varumärke13 059
   Kundrelationer51 585
Materiella anläggningstillgångar446
Kundfordringar och övriga fordringar146 849
Likvida medel12 583
Leverantörsskulder och övriga skulder-172 520
Uppskjuten skatteskuld-16 321
Netto identifierbara tillgångar och skulder77 852
Koncerngoodwill335 212
Överförd ersättning413 064
Kassa i förvärvat bolag-12 676
Skuld för resterande ägares säljoption-90 668
Total kassaflödespåverkan309 720

Goodwill är i huvudsak hänförlig till synergieffekter beskrivna ovan tillsammans med know-how i befintlig organisation.

Sammantällning avseende överförd ersättning och effekter på kassaflöde för genomförda förvärv

Tkr20212020
Överförd ersättning  
Likvida medel397 430-
Ersättning genom nyemitterade aktier303 569-
Skuldförd köpeskilling90 668-
Total överförd ersättning791 667-
 
Efferkter på kassaflöde  
Överförd ersättning-397 430-
Likvida medel i förvärvade bolag39 641-
Total kassaflödespåverkan-357 789-