Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 19 - Eget kapital

Typer av aktier  
                                                                        2021-12-312020-12-31
Stamaktier  
Emitterade per 1 januari60 135 29259 785 293
Kontantemission839 178350 000
Emitterade per 31 december – betalda60 974 47060 135 293

Per den 31 december 2021 omfattade det registrerade aktiekapitalet 60 974 470 (60 135 292) stamaktier med kvotvärdet 0,02 kr. Under 2022 har det skett en aktiesplit, som innebar att att varje aktie delades upp på tio (10) aktier (aktiesplit 10:1). Nytt antal aktier efter aktiesplit uppgår till 609 744 700.

Innehavare av stamaktier är berättigade till utdelning som fastställs efter hand och aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid bolagsstämman med en röst per aktie.

Utdelning

Efter balansdagen har styrelsen föreslagit följande utdelning. Utdelningen blir föremål för fastställelse på årsstämman den 30 mars 2022.

Tkr                                                                                                    2021-12-312020-12-31
0,080 (0,075) kr per stamaktie, beräknat efter genomförd aktiesplit48 78045 613
 48 78045 613

Moderbolaget 
Tkr                                                                                                                                                                                                                                   Fond för
utvecklingsutgifter
Ingående redovisat värde 2020-01-0179 766
Fondering för aktiverat eget utvecklingsarbete48 516
Avskrivningar på aktiverad egen utveckling-29 100
Utgående redovisat värde 2020-12-3199 182
  
Ingående redovisat värde 2021-01-0199 182
Fondering för aktiverat eget utvecklingsarbete67 094
Avskrivningar på aktiverad egen utveckling-33 598
Utgående redovisat värde 2021-12-31132 678

Bundet eget kapital

Bundet eget kapital får inte minskas genom vinstutdelning.

Fond för utvecklingsutgifter

Det belopp som aktiveras avseende egenupparbetade utvecklingsutgifter ska föras om från fritt eget kapital till fond för utvecklingsgifter i bundet eget kapital. Fonden ska minskas i takt med att de aktiverade utgifterna skrivs av eller ned. Den hanteras på liknande sätt som uppskrivningsfonden.

Fritt eget kapital

Fritt eget kapital är det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.

Överkursfond

När aktier emitteras till överkurs, det vill säga för aktierna ska betalas mer än aktiernas kvotvärde, ska ett belopp motsvarande det erhållna beloppet utöver aktiernas kvotvärde, föras till överkursfonden. Belopp som tillförts överkursfonden fr.o.m. 1 januari 2006 ingår i fritt eget kapital.

Balanserat resultat

Balanserat resultat utgörs av föregående års balanserat resultat och årets resultat efter avdrag för under året lämnad vinstutdelning.