Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 2 - Intäkter

Fördelning av intäkter från avtal med kunder

Fördelningen av intäkter från avtal med kunder på större tjänsteområden sammanfattas nedan.

Under andra halvåret 2020 gick Fortnox över i en ny organisationsstruktur. Från och med 2021 sker uppföljning och rapportering därför enligt ny segmentsindelning. Ett nytt segment har tillkommit under det första kvartalet genom förvärv (Offerta). För jämförbarhetens skull sker segmentsredovisningen för 2021 även enligt den tidigare strukturen.

För mer information om indelning av koncernens rörelsesegment, se not 3.

Koncernen

1 januari - 31 december     
Koncernens rörelsesegment Företagande                ByrånEntreprenören            Pengar          Offerta
Tkr20212021202120212021
Typ av tjänst     
Abonnemangsbaserade119 591227 879274 97358066 703
Transaktionsbaserade13 94337 874110 77653 056
Utlåningsbaserade1 9976 92028 349
Övriga43312913 8972 276
Intäkter från avtal med kunder135 532273 106385 87995 88268 979

Koncernens rörelsesegmentKoncerngemensamt
och elimineringar
Summa koncernen
Tkr                                                                                                                                                              20212021
Typ av tjänst  
Abonnemangsbaserade689 726
Transaktionsbaserade-13 025202 624
Utlåningsbaserade37 266
Övriga2 18218 917
Intäkter från avtal med kunder-10 843948 534

Under året har förvärv av verksamhet skett, Offerta Group AB, Fortnox Lagerbolag AB samt Capcito Finance AB med tillhörande dotterbolag. För mer information om genomförda rörelseförvärv och deras bidrag till koncernens räkenskaper under 2021, se not 18.

Fördelning av intäkter från avtal med kunder enligt tidigare struktur

Koncernen

1 januari - 31 december      
Koncernens rörelsesegmentTjänster för ekonomiadministrationBetalnings- och finansiella tjänsterService och förmedlingstjänster
Tkr202120202021202020212020
Typ av tjänst      
Abonnemangsbaserade622 440504 92858366 703
Transaktionsbaserade154 17397 07170 13771 539
Utlåningsbaserade37 26629 451
Övriga12 85811 64213 11812 2062 276
Intäkter från avtal
med kunder
789 470613 641121 104113 19568 979-

1 januari - 31 december      
Koncernens rörelsesegment       Övriga tjänster  Koncerngemensamt
och elimineringar
Summa koncernen
Tkr202120202021202020212020
Typ av tjänst       
Abonnemangsbaserade689 726504 928
Transaktionsbaserade2 3161 330-24 002-11 521202 624158 418
Utlåningsbaserade37 26629 451
Övriga33-9 337-8 32018 91715 531
Intäkter från avtal
med kunder
2 3191 333-33 339-19 842948 534708 327

Avtalsbalanser

Information om fordringar och avtalsskulder från avtal med kunder sammanfattas nedan.

Koncernen  
Tkr2021-12-312020-12-31
Fordringar, vilka ingår i kundfordringar                                        74 26543 473
Fordringar, vilka ingår i fordringar fakturabelåning55 09720 564
Fordringar, vilka ingår i fordringar fakturaköp168 662106 160
Fordringar, vilka ingår i fordringar företagslån53 616-
Fordringar, inom upplupna intäkter15 12610 827
Avtalsskulder173 313142 969
Moderbolaget  
Tkr                                                                                                                   2021-12-312020-12-31
Fordringar, vilka ingår i ”kundfordringar"61 13242 973
Fordringar, inom upplupna intäkter14 9339 869
Avtalsskulder171 787142 334

Fordringar inom upplupna intäkter är hänförligt till fordringar avseende försäljning inom Sverige och avser främst koncernens rätt till ersättning för utförda men ej fakturerade transaktionsbaserade tjänster per balansdagen.

Avtalsskulder avser främst de förskott som erhållits från kunden avseende abonnemangstjänster där intäkter  redovisas över tid.

Ökningen av fordringar relaterat till avtalsbalanser är främst hänförligt till förvärvet av Capcito Finance AB, medan ökningen i avtalsskulder främst kan hänföras till nettomsättningstillväxten.