Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 20 - Upplåning

Koncernen och Moderbolaget
Upplåning

  
Tkr                                                                                                                                    2021      2020
Långfristig  
Lån till kreditinstitut200 000-
 200 000-

Koncernen
Upplåning

Tkr                                                                                                                       2021    2020
Kortfristig  
Lån till kreditinstitut113 878-
 113 878-

Under året har det tillkommit både långfristiga samt kortfristiga lån till kreditinstitut. Långfristiga lånet är hänförligt till ett tecknat avtal avseeende en revolverande kreditfacilitet. Avtalet sträcker sig över tre år, med möjlighet att förlänga ytterligare två år. Avtalet inkluderar finansiella villkor som kräver att koncernens nettoskuld till EBITDA-andel inte överstiger 2,5:1 och att koncernens soliditet inte understiger 30%. Via kreditfaciliteten har Fortnox säkerställt ytterligare likviditet om 500 Mkr och per den 31 december 2021 har koncernen utnyttjat 200 Mkr.

Kortfristiga lån till kreditinstitut har tillkommit i samband med förvärvet av dotterföretaget Capcito Finance AB, vilka planeras att regleras under första kvartalet 2022. För information om ränterisk, se under not 25.

Koncernen och Moderbolaget
Kreditutrymme
  
Tkr                                                                                                                                         2021       2020
Utnyttjad kreditram-200 000-
Beviljad kreditram500 000-
 300 000-