Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 21 - Övriga långfristiga skulder

Tkr     2021   2020
Skuldförd köpeskilling                                                                    90 668-
 90 668-

Skuldförd köpeskilling är hänförlig till förvärvet av Capcito Finance AB uppgående till 90,7 (0) Mkr. Detta då Fortnox valt att tillämpa metoden ”Anticipated Acquisition Method”, innebärande att 100% av dotterföretaget anses vara förvärvat vid förvärvstidpunkten. Varpå en skuld hänförlig till ägarnas säljoption värderat till upplupet anskaffningsvärde redovisas för den bedömda framtida köpeskillingen.

Säljoptionens storlek bestäms utifrån årligen återkommande intäkter hänförligt till plattformen Monto samt utifrån uppnådd EBITDA marginal, under perioden 2023-01-01 till 2023-06-30.