Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 22 - Pensioner

Avgiftsbestämda pensionsplaner

I Sverige har koncernen avgiftsbestämda pensionsplaner för anställda som helt bekostas av företagen. Betalning till dessa planer sker löpande enligt reglerna i respektive plan.

Tkr                                                               20212020
Koncernen  
Kostnader för avgiftsbestämda planer20 59814 318
Moderbolaget  
Kostnader för avgiftsbestämda planer15 88811 639