Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 24 - Värdering av finansiella tillgångar och skulder samt kategoriindelning

Koncernen    
2021 Redovisat värde 
TkrNotFinansiella tillgångar värderade
till upplupet anskaffningsvärde
Finansiella skulder värderade
till upplupet anskaffningsvärde
Summa redovisat värde
Finansiella tillgångar   
Kundfordringar1474 265 74 265
Fordringar
fakturabelåning
1555 097 55 097
Fordringar fakturaköp15168 662 168 662
Fordringar
företagslån
1553 616 53 616
Upplupna intäkter1615 12615 126
Övriga kortfristiga fordringar5 029 5 029
Likvida medel17373 323 373 323
 745 117 745 117
Finansiella skulder   
Räntebärande skulder (lång- och kortfristiga)20 313 878313 878
Övriga långfristiga
skulder
2190 66890 668
Leverantörsskulder 24 04524 045
Övriga kortfristiga
skulder
 41 75741 757
  470 348470 348

Koncernen    
2020 Redovisat värde 
TkrNotFinansiella tillgångar värderade
till upplupet anskaffningsvärde
Finansiella skulder värderade
till upplupet anskaffningsvärde
Summa redovisat värde
Finansiella tillgångar                                                    
Kundfordringar1443 473 43 473
Fordringar fakturabelåning1520 564 20 564
Fordringar fakturaköp15106 160 106 160
Upplupna intäkter1610 82710 827
Övriga kortfristiga fordringar1 660 1 660
Likvida medel17412 614 412 614
 595 298 595 298
Finansiella skulder   
Leverantörsskulder 16 94016 940
Övriga kortfristiga skulder 21 30721 307
 38 24838 248

Enligt Koncernens bedömning har det inte skett någon förändring av marknadsräntor eller kreditmarginaler sedan de räntebärande lånen togs upp som skulle få en väsentlig påverkan på Koncernens finansiella skulder. Därutöver består de finansiella tillgångarna i allt väsentligt av likvida medel samt av fordringar med kort löptid som redovisas efter nedskrivning, varför detta anses vara en rimlig approximation av verkligt värde.