Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 25 - Finansiella risker och riskhantering

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i koncernens resultat och kassaflöde till följd av ändringar i valutakurser, räntenivåer, finansierings- och kreditrisker.

Koncernen är främst exponerad för:
- Kreditrisk
- Likviditetsrisk
- Ränterisk

Koncernens finanspolicy för hantering av finansiella risker har utformats av styrelsen och bildar ett ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten. Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av koncernens finansfunktion som finns inom moderbolaget. Den övergripande målsättningen för finansfunktionen är att att minimera negativa effekter på koncernens resultat som härrör från finansiella risker.

Likviditetsrisk

Likviditetsrisken är risken för att inte ha tillräcklig betalningsberedskap för att kunna möta planerade och/eller oförutsedda utgifter.

Enligt finanspolicyn ska det alltid finnas tillräckligt med likvida medel och finansiella placeringar som kan omvandlas till likviditet genom försäljning inom tre bankdagar för att täcka de närmaste 3 månadernas likviditetsbehov.

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 373,3 (412,6) Mkr.

Koncernens finansiella skulder uppgick vid årsskiftet till 470,4 (38,3) Mkr, ökningen är främst hänförligt till räntebärande skulder bestående av banklån som tillkom i samband med förvärvet av Capcito samt genom tecknandet av en kreditfacilitet. Förfallostruktur på låneskulden framgår av tabellen nedan.

Ränterisk

Koncernen är exponerad för ränterisk på räntebärande långfristiga- och kortfristiga skulder. Med hänsyn till koncernens belåningsgrad är ränterisken begränsad. Ränterisken har uppkommit i samband med tecknandet av en revolverande kreditfacilitet uppgående till ett utrymme på 500 Mkr och per den 31 december var ett utrymme om 200 Mkr utnyttjat. De kortfristiga räntebärande skulderna har uppkommit i samband med rörelseförvärvet av Capcito Finance AB och kommer regleras under första kvartalet 2022.

Koncernen är även utsatt för en ränterisk hänförligt till framtida leasingavtal, vilket koncernen i dagsläget bedömmer vara immateriellt.

Om räntan hade varit 3 procentenheter högre, med alla andra variabler konstanta innebär det en ökad räntekostnad för 2022 om 6 Mkr.

Förfallostruktur finansiella skulder – odiskonterade kassaflöden

Koncernen      
2021      
TkrTotalt< 1 mån1-3 mån3 mån-1 år1-5 år> 5 år
Räntebärande skulder313 878113 878 -200 000 -
Övriga långfristiga skulder90 668---90 668-
Leasingskulder192 4702 4964 99122 453100 38462 146
Leverantörsskulder24 04524 045 --
Övriga kortfristiga skulder41 757 -41 757 - -
 662 81826 541160 62622 453391 05262 146

2020      
TkrTotalt< 1 mån1-3 mån3 mån-1 år   1-5 år > 5 år
Leverantörsskulder16 94016 940
Leasingskulder194 7871 8643 58115 68892 43981 215
Övriga kortfristiga skulder21 30721 307 - -
 233 03418 80424 88815 68892 439    81 215

Kreditrisk

Kreditrisken är risken för att en kund eller motpart i ett finansiellt instrument inte kan fullgöra sitt åtagande och därigenom förorsakar koncernen en finansiell förlust och uppstår huvudsakligen från koncernens kundfordringar, fordringar fakturabelåning och fordringar fakturaköp.

Det redovisade värdet av finansiella tillgångar utgör den maximala kreditexponeringen.

Reserv för kreditförluster

Koncernens redovisningsprinciper för nedskrivning av finansiella tillgångar baseras på förväntade kreditförluster . De fordringar som koncernen enligt ovan har exponeringar i kreditrisk i, delas in i tre steg, beroende på graden av ökning av kreditrisk i förhållande till tidpunkten då krediten lämnades eller förvärvades;

- Steg 1 (presterande) omfattar fordringar där är det inte har inträffat någon väsentlig ökning av kreditrisken sedan första redovisningstillfället. I detta steg reserveras ett belopp motsvarande den förlust som förväntas inträffa inom 12 månader.

- Steg 2 (underpresterande) omfattar fordringar där det har inträffat en väsentlig ökning av kreditrisken sedan första redovisningstillfället. I detta steg reserveras ett belopp motsvarade den förlust som förväntas inträffa under tillgångens hela återstående löptid. Koncernen bedömer att kreditrisken på en finansiell tillgång har ökat väsentligt om den är förfallen med mer än 30 dagar.

- Steg 3 (kreditförsämrade) omfattar fallerade/kreditförsämrade fordringar. I detta steg reserveras ett belopp motsvarade den förlust som förväntas inträffa under tillgångens hela återstående löptid. Koncernen bedömer att en finansiell tillgång är i fallissemang när det är osannolikt att låntagaren kommer att betala hela sina kreditåtaganden till koncernen, utan att koncernen har regressrätt att realisera en säkerhet (om någon sådan hålls) eller den finansiella tillgången är förfallen med mer än 90 dagar.

Eftersom koncernens kundfordringar, förvärvade fordringar samt lämnade företagslån med underliggande kundfordringar som säkerhet har en kort löptid som i förekommande fall är kortare än 12 månader, påverkas inte beräkningsmetodiken av förväntade kreditförluster utav denna stadieindelning utan leder endast till en uppdelning i upplysningar.

Förväntade kreditförluster beräknas genom användning av en matris genom tillämpandet av en fast procentsats för vilken stadie fordringen är inom, vilket i sin tur är beroende på antalet dagar en fordran är utestående. Procentsatserna har beräknats utifrån historisk intern data som kunnat observeras för olika grader av sen betalning för liknande fordringar och motparter. Den historiska informationen utvärderas och justeras vid behov kontinuerligt utifrån den aktuella situationen och koncernens förväntan om framtida händelser. Samma metod tillämpas för fordringar i stadie 3 som inte är av betydande värde.

För fordringar av betydande värde i stadie 3 görs istället en individuell bedömning av vilka kassaflöden som förväntas erhållas och därigenom av nedskrivningens storlek. Eftersom den absoluta majoriteten av fordringarna har en löptid under 12 månader, tillämpas inte diskontering vid beräkning av förlustreserver.

Koncernen tillämpar samma metod för sina egna kundfordringar som inte innehåller en väsentlig finansieringskomponent. Indelning i steg görs inte i den förenklade modellen eftersom i den räknar man alltid på återstående löptid.

Vid fakturaköp med regress, har säljaren av fordringarna en skyldighet att återköpa sådana fordringar som är mer än 30 dagar sena. Koncernen redovisar i dessa fall inte de förvärvade fordringarna i sin balansräkning då säljare har behållit alla väsentliga risker och belöningar i de överlåtna fordringarna. Istället redovisas en fordran på säljaren. Det är därför fordran på säljaren som är föremål för indelning i stadierna 1-3 enligt ovan, och vanligen tillhör dessa fordringar stadie 1.

Kreditriskhantering

Koncernens kreditriskexponering påverkas huvudsakligen av varje kund eller motparts enskilda egenskaper. Ledningen beaktar emellertid de faktorer som kan påverka kreditrisken hos kundbasen, inklusive risken för fallissemang förknippad med exv. branschen där kunderna är verksamma.

Finansiella kreditrisker avseende likvida medel och finansiella instrument begränsas genom att använda sig av motparter med en hög kreditvärdighet. Koncernen minskar kreditrisken avseende kundfordringar och övriga fordringar genom att tillämpa vid varje tid gällande kreditpolicy. Motparter kreditkontrolleras varvid information om motpartens finansiella ställning inhämtas. Vidare analyseras fordringarna kontinuerligt utifrån en åldersanalys.

Kreditrisker i kundfordringar och fordringar inom upplupna intäkter

Per balansdagen föreligger ingen signifikant exponering för olika riskkoncentrationer på olika geografiska marknader eller för olika storlek, antal kunder etc. Ingen enskild kund står för mer än 5 procent av koncernens kundfordringar.

Koncernen kräver inte bankgarantier eller annan säkerhet för kundfordringar. Koncernen har inga kundfordringar och fordringar inom upplupna intäkter för vilka nedskrivningsreserver inte redovisas på grund av säkerhet. Nedan sammanfattas kreditriskexponeringen och förväntade kreditförluster för kundfordringar och fordringar inom upplupna intäkter.

Koncernen   
2021   
TkrRedovisat värde, bruttoFörlustreserverRedovisat värde
Kundfordringar och fordringar inom upplupna intäkter
Ej förfallna

79 230

-580

78 650
Förfallna 1–30 dagar8 136-6577 479
Förfallna > 31–60 dagar2 135-7411 394
Förfallna > 61–90 dagar543-252291
Förfallna > 90 dagar12 446-10 8701 576
 102 491-13 10089 391

2020   
TkrRedovisat värde, bruttoFörlustreserverRedovisat värde
Kundfordringar och fordringar inom upplupna intäkter
Ej förfallna

40 810

-109

40 700
Förfallna 1–30 dagar8 995-1168 880
Förfallna > 31–60 dagar1 677-1551 522
Förfallna > 61–90 dagar446-201245
Förfallna > 90 dagar6 584-3 6312 953
 58 512-4 21354 300

Förändringen i reserver för nedskrivningar avseende kundfordringar och fordringar inom upplupna intäkter under året var följande.

Koncernen  
Tkr                                                                                                                                  2021-12-312020-12-31
Kundfordringar och fordringar inom upplupna intäkter
Ingående balans per 1 januari

-4 213

-3 556
Ingående balans rörelseförvärv under året-2 309-
Årets nedskrivningar-10 738-1 712
Realiserade förluster4 1601 055
Utgående balans per 31 december-13 100-4 213

Kreditrisker i fordringar- fakturabelåning, fakturaköp och företagslån

Per balansdagen föreligger ingen signifikant exponering för olika riskkoncentrationer på olika geografiska marknader eller för olika storlek, antal kunder etc.

Vid fakturabelåning kräver koncernen säkerhet i den faktura som belånas och kan komma kräva personlig borgen av motparten. Kreditrisken är därmed lägre och uppgår per balansdagen den 31 december 2021 till 2,4 procent i förhållande till utlåningsvolymen, exkluderat kvarvarande fordringar samt reserveringar kopplat till Fortnox Finans AB. Fakturabelåning under 2021 är främst hänförligt till det förvärvet av Capcito, då Fortnox Finans AB avslutade produkten under 2020. 

Koncernen kan komma kräva personlig borgen av motparten men kräver inte bankgarantier eller annan säkerhet vid fakturaköp. Fakturaköp görs med eller utan regressrätt mot säljaren av fakturan. Vid fakturaköp utan regressrätt övergår kreditrisken till koncernen.

För företagslån kan koncernen komma kräva personlig borgen av motparten, i övrigt kräver koncernen ingen säkerhet i de lån som ges ut.

Nedan sammanfattas kreditriskexponeringen och förväntade kreditförluster för fordringar- fakturaköp, fakturabelåning och företagslån.

KoncernenFordringar FakturaköpFordringar FakturabelåningFordringar Företagslån
Tkr202120202021202020212020
Fordringar       
Steg 1166 558105 76454 12219 47954 566
Steg 2892954363
Steg 38 2742 0756 7984 1645 863
 175 724108 79360 92023 643 60 792
Reserveringar      
Steg 1-2 165-869-428-156 -1 467
Steg 2-370-306-272
Steg 3-4 527-1 458-5 396-2 923 -5 437
 -7 062-2 633-5 824-3 079 -7 176
Fordringar netto168 662106 16055 09720 564 53 616
KoncernenFordringar FakturaköpFordringar FakturabelåningFordringar Företagslån
 202120202021202020212020
Reserverings-     
grad %
      
Steg 11,3%0,8%0,8%0,8% 2,7%
Steg 241,5%32,1%74,9%
Steg 354,7%70,2%79,4%70,2% 92,7%

Fordringar och reserveringar avseende fakturaköp, fakturabelåning och företagslån har ökat under året och är främst hänförligt till förvärvet av Capcito Finance AB. Reserveringarna har även påverkats utifrån en ändrad riskbedömning samt av fåtalet större fordringar som konstaterats eller reserverats.

Produkten fakturabelåning inom Fortnox Finans AB avslutades under 2020.

Förändringen i reserver för nedskrivningar avseende fordringar fakturaköp var följande.

Koncernen  
Tkr                                                                                                                                      2021-12-312020-12-31
Reserveringar Fakturaköp                                                                                       
Ingående balans per 1 januari-2 633 -752
Ingående balans rörelseförvärv under året-332 -
Årets nedskrivningar-7 799-1 940
Realiserade förluster3 70259
Utgående balans per 31 december-7 062-2 633

Årets nedskrivningar inkluderar återvinningar.
Ökningen avseende reserveringar är  främst hänförlig till förvärvet av Capcito Finance AB, men även ökat till följd av  tillväxten av fakturaköp hos Fortnox Finans AB samt ändrad riskbedömning.

Förändringen i reserver för nedskrivningar avseende fordringar fakturabelåning var följande.

Koncernen  
Tkr                                                                                                                                   2021-12-312020-12-31
Reserveringar Fakturabelåning  
Ingående balans per 1 januari-3 079-4 228
Ingående balans rörelseförvärv under året-918 -
Årets nedskrivningar-3 037398
Realiserade förluster1 211751
Utgående balans per 31 december-5 824-3 079

Årets nedskrivningar inkluderar återvinningar.
Ökningen av reserveringen avseende fakturabelåning är hänförligt till förvärvet av Capcito Finance AB samt Fortnox Finans AB som avslutat produkten fakturabelåning under 2020.

Förändringen i reserver för nedskrivningar avseende fordringar företagslån var följande.

Koncernen  
Tkr                                                                                                                                             2021-12-312020-12-31
Reserveringar Företagslån  
Ingående balans per 1 januari
Ingående balans rörelseförvärv under året-5 750
Årets nedskrivningar-1 426
Realiserade förluster -
Utgående balans per 31 december-7 176

Årets nedskrivningar inkluderar återvinningar.

Reserveringar avseende företagslån har tillkommit i samband med förvärvet av Capcito Finance AB.

Kreditrisker i likvida medel

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 373,3 (412,6) Mkr. Koncernens likvida medel är placerade i banker med kreditbetyg A+ (Standard & Poor's).

Nedskrivning av likvida medel har mätts som förväntad förlust på 12-månadersbasis och reflekterar de korta löptiderna av exponeringen. Koncernen anser att likvida medel har låg kreditrisk baserat på motparternas externa kreditbetyg. 

Koncernen använder liknande tillvägagångssätt för bedömning av förväntade kreditförluster för likvida medel som det som används för skuldinstrument.

Per balansdagen förelåg inga förlustreserver i likvida medel, detta då kreditförlusten bedöms vara immateriell och därav ej redovisas.

Kapitalhantering

Enligt styrelsens policy är koncernens finansiella målsättning att ha en god finansiell ställning, som bidrar till att bibehålla investerares, kreditgivares och marknadens förtroende samt utgöra en grund för fortsatt utveckling av affärsverksamheten; samtidigt som den långsiktiga avkastning som genereras till aktieägarna är tillfredsställande.

För att upprättahålla en optimal kapitalstruktur kan koncernen förändra eventuell framtida utdelning, återbetala kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för att reducera skulderna.

Koncernen har som mål att lämna en ordinarie utdelning som årligen uppgår till 30-50 procent av koncernens resultat efter skatt. Styrelsen har föreslagit en utdelning om 0,08 kronor per aktie efter genomförd aktiesplit, till årsstämman 2022, vilket motsvarar 20 procent. 

Under året har koncernen tecknat en revolverande kreditfacilitet och via kreditfaciliteten har Fortnox säkerställt ytterligare likviditet om 500 Mkr och per den 31 december 2021 har koncernen utnyttjat 200 Mkr. Avtalet sträcker sig över tre år, med möjlighet att förlänga ytterligare två år. Koncernen och Moderbolaget har finansiella åtaganden kopplat till  kreditfaciliteten, där koncernens nettoskuld till EBITDA inte får överstiga 2,5:1 samt att koncernens soliditet inte får understiga 30%. 

Kapital  
Tkr2021-12-312020-12-31
Totalt eget kapital                                                                                  981 708469 257

Nettoskuldsättningsgrad  
Tkr2021-12-312020-12-31
Leasingskulder (lång- och kortfristiga)176 232176 660
Räntebärande skulder (lång- och kortfristiga)313 878-
Minus likvida medel och kortfristiga placeringar-373 323-412 614
Nettoskuld116 787-235 954
Nettoskuldsättningsgrad (Nettoskuld / Totalt eget kapital)12%-50%