Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 26 - Leasingavtal

Koncernens materiella anläggningstillgångar utgörs både av ägda och av leasade tillgångar. För ytterligare information angående materiella anläggningstillgångar som ägs hänvisas till not 12 Materiella anläggningstillgångar.

Tkr                                                                                                                                      2021-12-312020-12-31
Materiella anläggningstillgångar som ägs36 32732 799
Nyttjanderättstillgångar169 055172 310
 205 382205 109

Koncernen leasar flera typer av tillgångar inklusive lokaler, fordon och IT-utrustning. Inga leasingavtal innehåller kovenanter eller andra begränsningar utöver säkerheten i den leasade tillgången och inga förlängningsoptioner är beaktade. Förlängningsoptioner finns för koncernens lokaler i Växjö, Malmö och Stockholm och utgör i snitt en option om förlängning på 3 år, motsvarande ett totalt belopp om cirka 84,9 Mkr avseende hyreskostnader.

Kvarvarande hyrestid för lokaler:
Växjö: 2029-12-31
Malmö: 2025-10-31
Stockholm: 2024-05-31

Nyttjanderättstillgångar

Tkr                                                                                                                                                           FastigheterFordonÖvriga materiella
anläggningstillgångar
         Totalt
Avskrivningar under 2021-24 448-177-494-25 119
Utgående balans 31 december 2021168 755150149169 055
Avskrivningar under 2020-19 043-289-2 083-21 415
Utgående balans 31 december 2020171 340451519172 310

Under 2021 har det inte tillkommit några nyttjanderättstillgångar som utgjort någon väsentlig påverkan på Koncernens eller Moderbolagets finansiella ställning.

Leasingskulder

Koncernen  
Tkr                                                                                                                                      2021-12-312020-12-31
Kortfristiga leasingskulder29 14120 529
Långfristiga leasingskulder147 091156 131
Leasingskulder som ingår i rapporten över finansiell ställning176 232176 660

För löptidsanalys av leasingskulderna, se not 25 Finansiella risker och riskhantering i avsnittet om likviditetsrisk.

Belopp redovisade i resultatet, IFRS 16

Koncernen  
Tkr                        2021                    2020
Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar25 11821 415
Ränta på leasingskulder3 1223 179
Variabla leasingavgifter som inte ingår i värderingen av leasingskulden (Fastighetsskatt)1 260 1 210 

Belopp redovisade i rapporten över kassaflöden

Tkr       2021    2020
Summa kassautflöden hänförliga till leasingavtal25 55319 529

Ovanstående kassautflöde inkluderar såväl belopp för leasingavtal som redovisas som leasingskuld, som belopp som betalas för variabla leasingavgifter och korttidsleasing.

Fastighetsleasing

Koncernen leasar byggnader för sina kontorslokaler. Samtliga leasingavtal innehåller leasingavgifter som baseras på förändringar i lokala prisindex. Vissa leasingavtal kräver även att koncernen betalar avgifter som hänför sig till fastighetsskatter som läggs på leasegivaren. Dessa belopp fastställs årligen.

Övriga leasingavtal

Koncernen leasar fordon med leasingperioder på två till tre år samt IT-utrustning med leasingperioder upp till tre år.

Moderbolaget är leasingtagare i alla leasingavtal avseende IT-utrustning. Vad gäller fordon är både moderbolag och dotterbolag leasetagare.

Leasingavtal där moderbolaget är leasetagare

Moderbolaget  
Tkr        2021      2020
Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till:  
Inom 1 år24 77921 065
2-5 år91 18392 342
Senare än 5 år60 47981 215
Summa176 441194 622
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till:  
Kostnadsförd leasingavgift23 61718 783
Variabla avgifter--
Totala leasingkostnader23 61718 783