Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 27 - Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och eventualtillgångar

Koncernen  
Tkr2021-12-312020-12-31
Ställda säkerheter  
I form av ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar  
Företagsinteckningar108 3407 500
Spärrade bankmedel1 356-
 109 6967 500
Eventualförpliktelser  
Borgensförbindelser till förmån för dotterföretag30 0005 000
 30 0005 000

Ökningen under 2021 i jämförelse med 2020 avseende ställda säkerheter och eventualförpliktelser, är främst hänförlig till förvärvet av Capcito Finance AB vilka hade företagsinteckningar uppgående till 100 Mkr samt 25 Mkr i borgensförbindelse till förmån för dotterföretag per 2021-12-31.

Moderbolaget  
Tkr                                                                                                                          2021-12-312020-12-31
Eventualförpliktelser  
Borgensförbindelser till förmån för dotterföretag5 0005 000
 5 0005 000