Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 29 - Närstående

Närståenderelationer

Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterföretag, se not 30, samt med nyckelpersoner i ledande ställning. För Koncernen har närståendetransaktioner skett enligt tabellen nedan som avser kunder och leverantörer.

Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor.

Sammanställning över närståendetransaktioner

Moderbolaget     
TkrÅrFörsäljning av varor/tjänster till närståendeInköp av varor /tjänster från närståendeFordran på närstående per 31 decemberSkuld till närstående per 31 december
Närståenderelation     
Fortnox Finans AB (Dotterföretag)202114 6686 283 126 323 
Fortnox Finans AB (Dotterföretag)202013 2905 876130 632-

Fortnox Försäkringar AB
(Dotterföretag)

2021 374 1 485 467 5 974
Fortnox Försäkringar AB (Dotterföretag)20206654758326 618
Fortnox Lagerbolag AB (Dotterföretag)2021 10 479 - 18 381 -
Fortnox Lagerbolag AB (Dotterföretag)2020 - -
Offerta Group AB (Dotterföretag)2021 - - - 15 000
Offerta Group AB (Dotterföretag)2020 - - -
Capcito Finance AB (Dotterföretag)2021 - -49 762 -
Capcito Finance AB (Dotterföretag)2020 - - -
ArtOn24 AB (Leverantör)2021-20 067--
ArtOn24 AB (Leverantör)2020-17 566--
Driven Ekonomi i Stockholm AB (Leverantör och kund)202139997-21
Driven Ekonomi i Stockholm AB (Leverantör och kund)2020----
Koncernen
TkrÅrFörsäljning av varor/tjänster till närståendeInköp av varor /tjänster från närståendeFordran på närstående per 31 decemberSkuld till närstående per 31 december
Närståenderelation
ArtOn24 AB (Leverantör)2021 - 20 067 - -
ArtOn24 AB (Leverantör)2020-17 566--
Driven Ekonomi i Stockholm AB (Leverantör och kund)2021399564 -53
Driven Ekonomi i Stockholm AB (Leverantör och kund)2020
Maqe Bangkok2021-1 266--
Maqe Bangkok2020----

Styrelseledamoten Olof Hallrup kontrollerar ArtOn24 AB och, via First Kraft AB, ca 21 (21) procent av rösterna i Fortnox AB.

Nyligen förvärvade dotterföretagen Capcito Finance AB och Capcito Systems AB har haft närståendetransaktioner under 2021 med leverantörerna Driven Ekonomi i Stockholm AB samt Maqe Bangkok, där vd för Capcito Finance AB, Michael Hansen har ett direkt ägande i företagen, uppgående till 10 respektive 7,5 procent.

För uppgifter om ersättningar till nyckelpersoner i ledande ställning, se not 5.