Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 3 - Rörelsesegment

Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat på vilka delar av verksamheten företagets högste verkställande beslutsfattare följer upp, så kallad ”management approach” eller företagsledningsperspektiv.

Varje rörelsesegment har en affärsområdeschef som är ansvarig för den dagliga verksamheten och som regelbundet rapporterar utfallet av rörelsesegmentets prestationer till koncernledningen. Koncernens interna rapportering är uppbyggd så att koncernledningen kan följa upp intäkter och resultat. Det är utifrån denna interna rapportering som koncernens segment har identifierats.

Under andra halvåret 2020 gick Fortnox över i en ny organisationsstruktur. Från och med 2021 sker uppföljning och rapportering därför enligt ny segmentsindelning. Ett nytt segment har tillkommit under det första kvartalet genom förvärv (Offerta). För jämförbarhetens skull sker segmentsredovisningen för 2021 även enligt den tidigare strukturen. 

Indelningen i rörelsesegment grundar sig på de olika ansvar för tjänster och målgrupper som respektive segment har. Följande rörelsesegment tillika äffärsområden finns:

Företagande – Ansvarar för försäljning och marknadsföring av Entreprenörens och Pengars erbjudande till företag som inte är redovisningsbyråer eller dess klienter. Företagande ansvarar för relationen till sina kunder. Inom Företagande utvecklar man branschspecifika lösningar för definierade kundgrupper.

Byrån – Ansvarar för försäljning och marknadsföring av Entreprenörens och Pengars erbjudande till redovisningsbyråer och dess klienter. Byrån ansvarar för relationen till redovisningsbyråer och dess klienter. Inom Byrån utvecklar man branschspecifika lösningar för redovisningsbyråer.

Entreprenören – Ansvarar för produktutveckling, användarsupport och försäljning till befintliga kunder avseende tjänster inom ekonomiadministration och försäkringstjänster.

Pengar – Ansvarar för produktutveckling, användarsupport och försäljning till befintliga kunder avseende betalnings- och finansiella tjänster.

Offerta – Ansvarar för produktutveckling, användarsupport och försäljning av serviceförmedlingstjänster. Offerta ansvarar för affären med och erbjudandet till alla företag.

Utöver ovan beskrivna rörelsesegment och som inkluderas i "koncerngemensamt och elimineringar" har Bolaget koncernövergripande funktioner inom områdena HR, Kommunikation, Ekonomi, IT och drift, Workplace, Legal och Compliance samt produktområdet Infrastruktur och stöttar på så sätt rörelsesegmenten i deras affärsplaner och bidrar till att dessa möjliggörs.

Från den 1 januari 2022 har affärsområdet Offerta kommit att ändra namn till Marknadsplatsen och utökas med Entreprenörens tidigare produktområde Integrera. Marknadsplatsen utvecklar, förvaltar, supporterar och säljer serviceförmedlingstjänster och produkter. Inom affärsområdet utvecklas produkter och lösningar som förenklar mötet mellan tjänsteföretag och konsumenter. Marknadsplatsen ansvarar för två av Bolagets produktområden, Offerta och Integrera. 

Koncernens rörelsesegment     
     Företagande                ByrånEntreprenören              Pengar             Offerta
Tkr20212021202120212021
Intäkter (från externa kunder)135 532273 021379 90488 26268 979
Intäkter (från andra segment) 855 9757 620 
Operativt segmentsresultat98 046169 166220 186-4 6995 591
Återföring av aktiverade utgifter     
för utveckling som kostnadsförts     
Aktiverat arbete för egen räkning     
Avskrivningar och nedskrivningar     
Rörelseresultat     
Finansiella poster     
Resultat före skatt     

Koncernens rörelsesegment  
 Koncerngemensamt
och elimineringar
Summa koncernen
Tkr                                                                                                                                                                                                     20212021
Intäkter (från externa kunder)2 835948 534
Intäkter (från andra segment)-13 680
Operativt segmentsresultat-175 792312 498
Återföring av aktiverade utgifter  
för utveckling som kostnadsförts38 49438 494
Aktiverat arbete för egen räkning48 58948 589
Avskrivningar och nedskrivningar-84 919-84 919
Rörelseresultat-173 628314 662
Finansiella poster-5 897-5 897
Resultat före skatt-179 525308 765

Intäkterna är i sin helhet hänförliga till Sverige.

Moderbolaget  
Tkr                                                                                                2021       2020
Intäkter769 187613 641

Moderbolagets intäkter utgörs främst av abonnemangstjänster inom ekonomiadministration och intäkterna är i sin helhet hänförliga till Sverige.

Segmentsredovisning enligt tidigare struktur

Koncernens rörelsesegment      
 Tjänster för ekonomiadministrationBetalnings- och finansiella tjänsterServiceförmedlingstjänster
Tkr202120202021202020212020
Intäkter
(från externa kunder)
764 707600 150114 013107 31968 979
Intäkter
(från andra segment) 
24 76313 4917 0905 876
Rörelseresultat310 759236 82918 05734 5652 683
Finansiella poster, netto      
Resultat före skatt      

               Övriga tjänster                                 Koncerngemensamt
              och elimineringar
                                      Summa
Tkr202120202021202020212020
Intäkter
(från externa kunder)
833858 --948 534708 327
Intäkter
(från andra segment) 
1 485475-33 339-19 842
Rörelseresultat-629-7 548-16 2081 569314 662265 415
Finansiella poster, netto -5 897-3 262-5 897-3 262
Resultat före skatt  -22 105-1 693308 765262 153

Intäkterna är i sin helhet hänförliga till Sverige.