Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 30 - Koncernföretag

Innehav i dotterföretag   
Ägarandel i %Dotterföretagets säte, land2021-12-312020-12-31
Fortnox Finans ABSverige100%100%
Fortnox Försäkringar ABSverige100%100%
Fortnox Service ABSverige100%100%
Fortnox Lagerbolag ABSverige100%-
Offerta Group ABSverige100%-
Capcito Finance ABSverige79%-
Capcito Systems ABSverige79%-
Capcito Lending 2 ABSverige79%-
Moderbolaget   
Tkr                                                                                       20212020 
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början63 44563 445 
Inköp705 087- 
Utgående balans 31 december768 53263 445 
Redovisat värde den 31 december768 53263 445 

Specifikation av moderbolagets direkta innehav av andelar i dotterföretag           
    Redovisat värde
Dotterföretag/SäteOrg.nrAntal andelar             Andel i %2021-12-312020-12-31
Fortnox Finans AB, Växjö556949-98242 500 000100%380 60158 175
Fortnox Försäkringar AB, Växjö559116-256450 000100%5 2215 221
Fortnox Service AB, Växjö556995-362250 000100%5050
Fortnox Lagerbolag AB559309-242125 000100%46 271-
Offerta Group AB556743-5887227 010100%336 389-
    768 53263 445