Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 31 - Specifikationer till rapport över kassaflöden

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  
Tkr20212020
Koncernen  
Avskrivningar84 62563 021
Nedskrivningar2943 594
Resultat hänförligt till intressebolag1 998-
Övrigt-44-
 86 87366 615
Moderbolaget  
Avskrivningar42 60534 770
Nedskrivningar2943 594
 42 89938 364

För Koncernen under 2021 uppgick erlagda samt erhållna räntekostnader respektive intäkter till 0,9 (0,1) Mkr samt 0,1 (0) Mkr. För Moderbolaget under 2021 uppgick erlagda samt erhållna räntekostnader respektive intäkter till 0,2 (0,1) samt 1,9 (1,5) Mkr.

Avstämning av skulder som uppkommer från finansieringsverksamheten   
TkrÖvrigt  Skulder till kreditinstitut       LeasingskulderSumma skulder härrörande från finansierings-
verksamheten
Koncernen   
Ingående balans 2020-   56 50356 503
Kassaflöden - amorteringar --16 350-16 350
Icke-kassaflödespåverkande
förändringar
Nya leasingavtal -136 507136 507
Utgående balans 2020-176 660176 660
    
Ingående balans 2021--176 660176 660
Kassaflöden - amorteringar--24 193-22 431-46 624
Nya lån-200 000-200 000
Icke-kassaflödespåverkande
förändringar
Nya leasingavtal--22 00322 003
Skuldförd köpeskilling90 668--90 668
Utgående balans 202190 668175 807176 232442 707
Moderbolaget
Avstämning av skulder som uppkommer
från finansieringsverksamheten
Tkr
Skulder till
kreditinstitut
Övriga skulderSumma skulder härrörande
från finansierings-
verksamheten
2020
Nya lån ---
Summa---
2021
Nya lån 200 00015 000215 000
Summa200 00015 000215 000