Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 32 - Händelser efter balansdagen

Från den 1 januari 2022 har affärsområdet Offerta kommit att ändra namn till Marknadsplatsen och utökas med Entreprenörens tidigare produktområde Integrera. Marknadsplatsen utvecklar, förvaltar, supporterar och säljer serviceförmedlingstjänster och produkter. Inom affärsområdet utvecklas produkter och lösningar som förenklar mötet mellan tjänsteföretag och konsumenter. Marknadsplatsen ansvarar för två av Bolagets produktområden, Offerta och Integrera. Marknadsplatsen har medarbetare och finns representerade på Fortnoxkontoren i Växjö och Stockholm.

I enlighet med beslut som togs på den extra bolagsstämman den 27 december 2021, genomfördes aktiespliten under januari 2022 innebärande att totala antalet aktier i Fortnox ökat från 60 974 470 till 609 744 700 aktier. 

Fortnox har påbörjat arbetet om listbyte från NGM Nordic SME till Nasdaq /OMX Stockholm och bedömer att bytet av lista beräknas kunna ske under första halvåret 2022.

Den globala marknaden har påverkats av Rysslands invasion av Ukraina. Det är i dagsläget inte möjligt att bedöma hur situationen kommer att utvecklas, eller hur säkerhetsläget i Europa kommer att förändras. Koncernen ser för närvarande inte några större långsiktiga effekter på Fortnox finansiella ställning och prestation. Vi kan förväntas att påverkas i samma utsträckning som övriga bolag på marknaden. Då vi inte har verksamhet, kunder eller medarbetare i de berörda länderna (Belarus, Ryssland och Ukraina) ser vi inte någon förändring i Fortnox förmåga att leverera produkter och tjänster enligt plan. Bolagets ledning följer dagligen utvecklingen och utvärderar löpande situationen.