Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 33 - Viktiga uppskattningar och bedömningar

Företagsledningen har med revisionskommittén diskuterat utvecklingen, valet och upplysningarna avseende koncernens viktiga redovisningsprinciper och uppskattningar, samt tillämpningen av dessa principer och uppskattningar.

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.

Viktiga källor till osäkerheter i uppskattningar beskrivs nedan.

Prövning av nedskrivningsbehov av immateriella tillgångar

Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för immateriella tillgångar. Det återvinningsbara värdet för kassagenererande enheter har fastställts baserat på enheternas nyttjandevärde, som utgörs av nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden. Beräkningarna av framtida kassaflöden grundar sig på en bedömning av förväntad tillväxttakt och marginalutveckling med utgångspunkt från affärsplan för nästa år, ledningens långsiktiga förväntningar på verksamheten samt den historiska utvecklingen.

Reservering av förväntade kreditförluster

Koncernen ser över sin portfölj av lånefordringar och förvärvade fordringar månadsvis för att bedöma behovet av reservering av befarade kreditförluster. För att avgöra huruvida fordringar skall anses som osäkra, görs bedömningar kring huruvida observerbara data om försämrade framtida kassaflöden föreligger. Vid denna bedömning utgår koncernen från faktorer såsom kreditkvalitet, portföljstorlek och andra ekonomiska faktorer och använder historisk information som underlag för reservering. Metod och antaganden är föremål för löpande genomgångar.