Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 34 Uppgifter om moderbolaget

Fortnox AB är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Växjö. Moderbolagets aktier var per den 31 december registrerade på NGM Nordic SME.

Adressen till huvudkontoret är Bollgatan 3B, 352 46 Växjö.

Koncernredovisningen för år 2021 består av moderbolaget och dess dotterföretag, tillsammans benämnd Koncernen.