Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 5 - Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar

Kostnader för ersättningar till anställda  
Tkr20212020
Koncernen  
Löner och ersättningar m.m.246 815171 447
(varav löner och ersättningar m.m. till ledande befattningshavare)(21 966)(18 366)
Pensionskostnader, avgiftsbaserade planer (se vidare not 22)20 59814 318
(varav pensionskostnader ledande befattningshavare)(2 881)(2 676)
Sociala avgifter75 21851 815
 342 630237 580
Medelantalet anställda    
 2021-12-31Varav män2020-12-31Varav män
Moderbolaget    
Sverige37464%28461%
     
Dotterföretag    
Sverige9450%5146%
     
Koncernen totalt46861%33559%
Könsfördelning i företagsledningen  
 2021-12-312020-12-31
 Andel kvinnorAndel kvinnor
Moderbolaget                                                                                                                                                                        
Styrelsen33%40%
Övriga ledande befattningshavare33%50%
   
Koncernen  
Styrelser15%17%
Övriga ledande befattningshavare50%50%

Löner och andra ersättningar fördelade mellan ledande befattningshavare och övriga anställda samt sociala kostnader i moderbolaget

2021   
TkrLedande
befattningshavare
(11 personer)
Övriga anställda                  Summa
Moderbolaget                                                                                                              
Löner och andra ersättningar19 459189 731209 190
    
Sociala kostnader5 95551 61757 572
(varav pensionskostnad)(2 761)(16 981)(19 742)
2020   
TkrLedande
befattningshavare
(11 personer)
Övriga anställda                   Summa
Moderbolaget                                                                                                                 
Löner och andra ersättningar16 695138 877155 572
    
Sociala kostnader5 07038 54843 618
(varav pensionskostnad)(3 039)(11 423)(14 462)

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom Fortnox AB, har antagits på extra bolagsstämman i december 2021. En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetenta och kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning på varje marknad där Bolaget är verksamt. Individuella ersättningsnivåer baseras på erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation.

I enlighet med Bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, ska ersättningen vara marknadsmässig och bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. 

Fast kontantlön
Den fasta kontantlönen, grundlönen, ska baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, befogenheter, kompetens, erfarenhet och prestation.

Rörlig ersättning
För att befattningshavarna ska erhålla en marknadsmässig totalersättning ska de, utöver den fasta kontantlönen, även kunna erhålla rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. Finansiella kriterier kan exempelvis vara baserade på Fortnoxkoncernens operationella resultat (EBIT). Syftet med dessa kriterier ska vara att främja långsiktigt värdeskapande.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska kunna mätas under antingen tolv månader varvid utfall av finansiella kriterier baseras på av årsstämman fastställd resultat- och balansräkning, eller kvartalsvis varvid utfall av finansiella kriterier baseras på offentliggjord delårsrapport, eller en kombination av båda mätperioderna. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen när mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning avslutats ska bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts.

Den rörliga ersättningen ska primärt utgå som kontant ersättning, men ersättningsutskottet har rätt att anvisa maximalt 50 procent av den totala rörliga ersättningen för betalning för aktier i aktierelaterade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämma istället för genom kontant utbetalning. Den rörliga ersättningen får uppgå till högst 200 procent av den fasta kontantlönen för den verkställande direktören och vice verkställande direktör. Den rörliga ersättningen får uppgå till högst 100 procent av den fasta kontantlönen för övriga ledande befattningshavare. Den totala rörliga ersättningen som Bolaget kan erlägga till ledande befattningshavarna får dock aldrig överstiga 2,5 procent av Bolagets EBIT, efter kostnaden för den rörliga ersättningen. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande eller semestergrundande såtillvida inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser.

Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 10 procent av den fasta kontantlönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

Pension och försäkring
För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen

För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Övriga förmåner
Andra förmåner får innefatta bl.a. tjänstebil, extra sjukvårdsförsäkring och företagshälsovård. Det samlade värdet av dessa förmåner får uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Avtal om avgångsvederlag till ledande befattningshavare
Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år för verkställande direktören och tolv månader för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader utan rätt till avgångsvederlag.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Moderbolaget     
2021     
TkrGrundlön styrelsearvodeRörlig ersättningPensionskostnadÖvrig ersättning                    Summa
Olof Hallrup, styrelseordförande­     
Ersättning från moderbolaget345345
Ersättning från dotterföretag-
Anna Frick, styrelseledamot     
Ersättning från moderbolaget260 -260
Ersättning från dotterföretag - -0
Magnus Gudéhn, styrelseledamot     
Ersättning från moderbolaget245 - -245
Ersättning från dotterföretag --
Andreas Kemi, styrelseledamot     
Ersättning från moderbolaget280280
Ersättning från dotterföretag - - --
Tuva Palm, styrelseledamot     
Ersättning från moderbolaget255   255
Ersättning från dotterföretag - - - --
Tommy Eklund, verkställande direktör     
Ersättning från moderbolaget3 1023 055979927 228
Ersättning från dotterföretag --
Roger Hartelius, vice verkställande direktör     
Ersättning från moderbolaget1 5541 22233653 118
Ersättning från dotterföretag - - - --
Andra ledande befattningshavare (4 personer)     
Ersättning från moderbolaget4 4612 329906327 728
Ersättning från dotterföretag --
Summa10 5026 6062 22212919 459
Ersättning från moderbolaget10 5026 6062 22212919 459
Ersättning från dotterföretag-----
 10 5026 6062 22212919 459
Moderbolaget     
2020     
TkrGrundlön styrelsearvodeRörlig ersättningPensionskostnadÖvrig ersättning                  Summa
Olof Hallrup, styrelseordförande­     
Ersättning från moderbolaget-----
Ersättning från dotterföretag-----
Trond Dale, f d styrelseordförande­     
Ersättning från moderbolaget107---107
Ersättning från dotterföretag322---322
Anna Frick, styrelseledamot     
Ersättning från moderbolaget254---254
Ersättning från dotterföretag-----
Magnus Gudéhn, styrelseledamot     
Ersättning från moderbolaget240---240
Ersättning från dotterföretag-----
Andreas Kemi, styrelseledamot     
Ersättning från moderbolaget266---266
Ersättning från dotterföretag-----
Tuva Palm, styrelseledamot     
Ersättning från moderbolaget189---189
Ersättning från dotterföretag-----
Kerstin Sundberg, f d styrelseledamot     
Ersättning från moderbolaget66---66
Ersättning från dotterföretag-----
Tommy Eklund, verkställande direktör     
Ersättning från moderbolaget2 7402 3841 000786 202
Ersättning från dotterföretag-----
Roger Hartelius, vice verkställande direktör     
Ersättning från moderbolaget1 46283545862 762
Ersättning från dotterföretag-----
Andra ledande befattningshavare (4 personer)     
Ersättning från moderbolaget3 8931 703989246 608
Ersättning från dotterföretag-----
Summa9 5404 9232 44610917 017
      
Ersättning från moderbolaget9 2174 9232 44610916 695
Ersättning från dotterföretag322---322
 9 5404 9232 44610917 017

Aktierelaterade incitamentsprogram till ledande befattningshavare

Ledande befattningshavare deltar i koncernens incitamentsprogram (teckningsoptioner). Ingen kostnad redovisas då ledande befattningshavare har förvärvat teckningsoptionerna till marknadspris.

Utöver teckningsoptionsprogrammen presenterade i tabellen nedan har huvudägaren i Fortnox AB, First Kraft AB, utfärdat 100 000 st köpoptioner till verkställande direktören samt har det tillkommit ett teckningsoptionsprogram genom förvärvet av Capcito Finance AB. Köpoptionerna utfärdade till verkställande direktören har förvärvats på marknadsmässiga villkor mot revers. Optionspriset var 17,65 kr. Köpoptionerna ger rätt att köpa 100 000 aktier i Fortnox till ett pris av 200 kr per aktie. Teckningsoptionsprogram 2018/2022 som tillkom i samband med förvärvet av Capcito Finance AB är hänförligt till Capcito Finance AB och får därmed ingen utspädningseffekt på Fortnox AB (publ.) aktier. Teckningsoptiosprogrammet utgörs av 2 009 teckningsoptioner utställda till ledande befattningshavare samt nyckelpersoner inom Capcito (en option motsvaras av en aktie), som kan lösas in för 1 524 kr per option. Premien per option uppgick till 14,68 kr vilken bestämts genom en marknadsmässig värdering gjord utifrån Black-Scholes. Optionsrätten kan nyttjas under perioden 1 april till den 31 augusti 2022. Vid full inlösen kommer Capcito Finance AB att erhålla 3,1 Mkr, vilket beaktats i samband med förvärvets köpeskilling.

Nedan följer en sammanställning över antalet teckningsoptioner som maximalt kunnat ges ut i respektive program, förvärvat antal teckningsoptioner (dvs. antalet teckningsoptioner som faktiskt förvärvats av deltagare), antal förverkade teckningsoptioner samt aktuellt antal utestående teckningsoptioner. 

ProgramMaximalt
antal optioner
Förvärvat
antal optioner
Inlöst
antal optioner
Förverkat
antal optioner
Utestående
antal optioner 2021-12-31
2014/2019470 000470 000-470 000--
2017/2020450 000350 000-350 000-100 000-
2018/2021400 000157 000-157 000-243 000-
2019/2022250 000---250 000-
2020/2023  250 000---250 000-
2021/2024  250 00024 000--226 00024 000
Summa2 070 0001 001 000 -977 000 -1 069 00024 000

Nedan följer en sammanställning av villkor för programmen och indatan vid värderingen vid fastställande av priset för teckningsoptionerna. Den optionsvärderingsmodell som har använts är Black & Scholes. Den förväntade volatiliteten har fastställts baserat på utvärdering av historiska data över volatiliteten.

  Indata värdering
ProgramLösenkurs, krVolatilitetRiskfri räntaFörväntad utdelning/år, krLöptid, årOptionspris, kr
2014/201915,3440%0,51%0,125,02,90
2017/202040,0020%0,00%0,203,31,77
2018/2021:171,4025%0,00%0,303,24,90
2018/2021:296,0129%-0,31%0,302,76,68
2021/2024*552,8241%-0,21%0,943,372,50

*I enlighet med teckningsoptionsvillkoren har omräkning skett med anledning av den aktiesplit 10:1 som beslutades av extra bolagsstämma den 27 december 2021, varvid varje teckningsoption ger rätt att teckna 10 aktier i Bolaget till en teckningskurs som uppgår till 55,28 kr per aktie.

Om deltagares anställning eller uppdrag i koncernen upphör har koncernen inte någon rätt att återköpa teckningsoptioner.

Aktiekurs vid tilldelningspunkten för teckningoptionsprogram enligt nedan, var 57,5 kronor för program 2018/2021:1, 73,8 kronor för program 2018/2021:2 och 405,0 kronor för program 2021/2024.

2021

ProgramAntalet
utestående
optioner
vid årets ingång
Förvärvade
optioner
under året
Inlösta
optioner
under året
Vägd
genomsnittlig
aktiekurs per
lösendag, kr
Antalet
utestående
optioner
vid årets slut
Antalet
inlösningsbara
optioner vid
årets slut
VD och ledande befattningshavare       
Övriga ledande befattningshavare2018/2021:150 000--50 000 460--
Övriga ledande befattningshavare2018/2021:242 000--42 000 440--
Övriga ledande befattningshavare2021/2024 -24 000- -24 00024 000
Summa 92 000 24 000 -92 000 24 00024 000
2020ProgramAntalet
utestående
optioner
vid årets ingång
Förvärvade
optioner
under året
Inlösta
optioner
under året
Vägd
genomsnittlig
aktiekurs per
lösendag, kr
Antalet
utestående
optioner vid
årets slut
Antalet
inlösningsbara
optioner vid
årets slut
VD och ledande befattningshavare       
Övriga ledande befattningshavare2017/2020150 000--150 000221--
Övriga ledande befattningshavare2018/2021:150 000--50 00050 000
Övriga ledande befattningshavare2018/2021:242 000--42 00042 000
Summa 242 000 -150 000 92 00092 000