Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 6 - Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Tkr                                                                       20212020
Koncernen  
KPMG  
Revisionsuppdrag1 8051 668
Revisionsnära rådgivning1 258738
Övriga tjänster1 586442
   
Övriga  
Revisionsuppdrag95
Revisionsnära rådgivning-
Övriga tjänster1 062
   
Moderbolaget  
KPMG  
Revisionsuppdrag1 0751 000
Revisionsnära rådgivning1 068560
Övriga tjänster1 511442
   
Övriga  
Revisionsuppdrag -
Revisionsnära rådgivning
Övriga tjänster1 062

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal.

Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på Bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.