Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 7 - Finansnetto

Koncernen  
Tkr20212020
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter, finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde 106-
106-
Räntekostnader och liknande resultatposter  
Räntekostnader, finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde-3 122-3 179
Räntekostnader, övriga-884-83
Resultat från andelar i intresseföretag-1 998
 -6 004-3 262
   
Finansnetto redovisat i resultatet-5 898-3 262

Moderbolaget  
Tkr                                                                                                                                            20212020
Ränteintäkter och liknande resultatposter  
Ränteintäkter, koncernföretag1 8551 520
 1 8551 520
Räntekostnader och liknande resultatposter  
Räntekostnader-171-62
 -171-62
   
Finansnetto1 6831 458