Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Not 9 - Skatter

Redovisat i rapporten över resultat och övrigt totalresultat

Koncernen  
Tkr20212020
Aktuell skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)  
Årets skattekostnad-69 504-56 987
 -69 504-56 987
   
Uppskjuten skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)  
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader1 790218
 1 790218
Totalt redovisad skattekostnad i koncernen-67 714-56 770

Moderbolaget  
Tkr20212020
Aktuell skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)  
Årets skattekostnad-63 776-49 895
 -63 776-49 895
   
Uppskjuten skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)  
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader482-25
 482-25
   
Totalt redovisad skattekostnad i moderbolaget-63 294-49 920

Avstämning av effektiv skatt

Koncernen    
Tkr 2021 2020
Resultat före skatt 308 765 262 154
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget20,6%-63 60621,4%-56 101
     
Ej avdragsgilla kostnader0,1%-4460,3%-669
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag0,0% -0,0%
Övrigt*1,2%-3 6620,0%
Redovisad effektiv skatt21,9%-67 71421,7%-56 770

*Övrigt under 2021 är hänförligt till IFRS justeringar, vilka uppkommit i samband med rörelseförvärv under året.

Moderbolaget    
Tkr 2021 2020
Resultat före skatt 306 240 230 651
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget               20,6%-63 08521,4%-49 359
     
Ej avdragsgilla kostnader0,2%-4790,2%-535
Övrigt-0,1%2700,0%-25
Redovisad effektiv skatt20,7%-63 29421,6%-49 920

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

Koncernen      
TkrBalans per 1 jan 2020Redovisat i årets resultatBalans per 31 dec 2020Balans per 1 jan 2021Redovisat i årets resultatFörvärv av rörelse Balans per 31 dec 2021
Ej utnyttjat underskottsavdrag-------
Materiella anläggningstillgångar187383570570698-1 268
Kundfordringar-24242471-95
Fordringar fakturabelåning264-264-----
Fordringar fakturaköp-179179179-179--
Pensioner104-104-----
Uppskjuten skattefordran555218773773590-1 363
Immateriella anläggningstillgångar----1 200-37 635-36 435

Uppskjuten skatteskuld

----1 200- 37 635-36 435

Koncernen redovisar uppskjutna skattefordringar för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning som det är sannolikt att de kommer att kunna användas. Inom Koncernen finns det skattemässiga underskottsavdrag om 113,5 Mkr, relaterat till underskott i förvärvade företaget Capcito Finance AB och dess dotterföretag. Koncernens skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 113,5 (0) Mkr vid årets utgång, varav uppskjuten skatt har redovisats på 0 (0) Mkr.

Uppskjutna skattefordringar avser temporära skillnader mellan redovisat och skattemässigt värde och per den 31 december 2021, uppgick de temporära skillnaderna till 1,4 (0,8) Mkr, hänförligt till materiella anläggningstillgångar och kundfordringar. Uppskjutna skatteskulder är hänförligt till immateriella tillgångar utöver goodwill som tillkommit i samband med genomförda rörelseförvärv under 2021.

Moderbolaget      
TkrBalans per 1 jan 2020Redovisat i årets resultatBalans per 31 dec 2020Balans per 1 jan 2021Redovisat i årets resultatBalans per  31 dec 2021
Materiella anläggningstillgångar   0373737412449
Kundfodringar02424247195
Pensioner87-870000
 87-256262482544

Förändrad skattesats

Fr o m 1 januari 2021 är skattesatsen i Sverige 20,6% för företag med räkenskapsår som börjar 1 januari 2021 eller senare.