Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Rapport över finansiell ställning för koncernen

TkrNot2021-12-312020-12-31
TILLGÅNGAR27  
Immateriella anläggningstillgångar   
Goodwill11605 606
Plattform11223 252121 383
Övriga immateriella tillgångar11156 841 -
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier1236 32732 799
Nyttjanderättstillgångar26169 055172 310
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i intresseföretag1316 644 -
Långfristiga fordringar300-
Uppskjutna skattefordringar91 363773
Summa anläggningstillgångar 1 209 388327 265
Kundfordringar 14, 2574 26543 473
Fordringar fakturabelåning15, 2555 09720 564
Fordringar fakturaköp15, 25168 662106 160
Fordringar företagslån15, 2553 616-
Förutbetalda kostnader1616 6468 860
Upplupna intäkter1615 12610 827
Övriga fordringar 5 0291 660
Likvida medel17373 323412 614
Summa omsättningstillgångar 761 762604 158
Summa tillgångar 1 971 150931 423
TkrNot2021-12-312020-12-31
Eget kapital19  
Aktiekapital 1 2191 203
Övrigt tillskjutet kapital 419 628102 632
Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat 560 860365 422
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 981 708469 257
Skulder27  
Långfristiga räntebärande skulder20200 000
Långfristiga leasingskulder 26147 091156 131
Uppskjutna skatteskulder936 435-
Övriga långfristiga skulder2190 668-
Summa långfristiga skulder 474 194156 131
Kortfristiga räntebärande skulder20113 878-
Kortfristiga leasingskulder2629 14120 529
Leverantörsskulder2524 04516 940
Skatteskulder969 75457 292
Övriga skulder 41 75721 307
Upplupna kostnader2363 36047 632
Förutbetalda intäkter23173 313142 334
Summa kortfristiga skulder 515 248306 035
Summa skulder 989 442462 166
Summa eget kapital och skulder 1 971 150931 423