Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen

 Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
TkrAktiekapitalÖvrigt tillskjutet
kapital
Balanserade vinstmedel
inkl. årets resultat
Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2020-01-011 19688 639189 931279 766
Årets resultat  205 384205 384
Årets totalresultat  205 384205 384
Transaktioner med koncernens ägare    
Lämnade utdelningar  -29 893-29 893
Nyemission713 993 14 000
Summa transaktioner med koncernens ägare713 993-29 893-15 893
     
Utgående eget kapital 2020-12-311 203102 632365 422469 257
     
Ingående eget kapital 2021-01-011 203102 632365 422469 257
     
Årets resultat  241 051241 051
Årets totalresultat  241 051241 051
Transaktioner med koncernens ägare    
Lämnade utdelningar  -45 613-45 613
Nyemission17316 996 317 013
Summa transaktioner med koncernens ägare17316 996-45 613271 400
     
Utgående eget kapital 2021-12-311 219419 628560 860981 708