Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Rapport över förändringar i eget kapital för moderbolaget

  Bundet eget kapitalFritt eget kapital
Tkr AktiekapitalFond för utvecklingsutgifterÖverkursfondBalanserat resultatÅrets resultatTotalt eget kapital
Ingående eget kapital 2020-01-01 1 19679 76688 6394 183117 946291 730
 Årets resultat     180 732 180 732 
Årets totalresultat     180 732180 732
        
Vinstdisposition    117 946-117 9460
Fondering för aktiverat eget utvecklingsarbete  19 416 -19 416 0
Lämnade utdelningar    -29 893 -29 893
Nyemission 7 13 993  14 000
Utgående eget kapital 2020-12-31 1 20399 182102 63272 820180 732456 569
        
Ingående eget kapital 2021-01-01 1 20399 182102 63272 820180 732456 569
Årets resultat     242 946 242 946 
Årets totalresultat     242 946242 946
Vinstdisposition    180 732-180 7320
Fondering för aktiverat eget utvecklingsarbete  33 496 -33 496 0
Lämnade utdelningar    -45 613 -45 613
Nyemission 17 317 035  317 052
Utgående eget kapital 2021-12-31 1 219132 678419 667174 443242 946970 954

Se not 19 för en mer detaljerad avstämning av Fond för utvecklingsutgifter.