Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Rapport över kassaflöden för koncernen

1 januari - 31 december   
TkrNot20212020
Den löpande verksamheten31  
Resultat före skatt 308 765262 154
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 86 87366 615
Betald inkomstskatt -62 793-38 605
  332 845290 163
    
Ökning (-)/Minskning (+) av kundfordringar -21 850-6 515
Ökning (-)/Minskning (+) av fordringar fakturabelåning 16 45458 362
Ökning (-)/Minskning (+) av fordringar fakturaköp -19 824-86 319
Ökning (-)/Minskning (+) av fordringar företagslån -5 409
Ökning (-)/Minskning (+) av övriga rörelsefordringar -15 300-11 398
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 29 45529 231
Kassaflöde från den löpande verksamheten 316 371273 524
    
Investeringsverksamheten   
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -12 326-30 888
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -88 504-64 846
Förvärv av rörelse, netto likviditetspåverkan -357 789
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -18 789
Kassaflöde från investeringsverksamheten -477 408-95 735
    
Finansieringsverksamheten   
Nyemission 13 98314 000
Upptagna lån 200 000-
Amortering av lån -24 193-
Amortering av leasingskuld -22 431-16 350
Utbetald utdelning till moderbolagets ägare -45 613-29 893
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 121 746-32 243
    
Årets kassaflöde -39 291145 547
Likvida medel vid årets början 412 614267 067
Likvida medel vid årets slut17373 323412 614