Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen 

1 januari - 31 december
TkrNot20212020
Nettoomsättning931 980693 723
Övriga rörelseintäkter416 55414 605
Summa rörelsens intäkter2, 3948 533708 327
Aktiverat arbete för egen räkning 48 58931 071
Köpta tjänster-83 392-96 321
Övriga externa kostnader6, 14, 15-167 631-74 773
Personalkostnader5, 22-346 518-236 274
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
11, 12, 26
-84 919 

-66 615 
Summa rörelsens kostnader-633 871-442 912
Rörelseresultat 314 662265 416
Finansiella intäkter106-
Finansiella kostnader-4 006-3 262
Resultat från andelar i intresseföretag13-1 998-
Finansnetto7-5 897-3 262
Resultat före skatt308 765262 154
Skatt9-67 714-56 770
Årets resultat241 051205 384
Övrigt totalresultat   
Årets övrigt totalresultat--
Årets totalresultat241 051205 384
Årets resultat och årets totalresultat hänförligt till:  
Moderbolagets ägare241 051205 384
  241 051205 384
Resultat per aktie10  
- före utspädning (kr)0,400,34
- efter utspädning (kr)0,400,34
Genomsnittligt antal utestående aktier   
- före utspädning (tusental)607 940600 290
- efter utspädning (tusental)608 480602 920

Resultat per aktie är beräknat efter genomförd aktiesplit.