Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Resultaträkning för moderbolaget

1 januari - 31 december   
TkrNot20212020
Nettoomsättning2766 184611 039
Aktiverat arbete för egen räkning42 40927 225
Övriga rörelseintäkter 3 0032 602
  811 596640 867
    
Köpta tjänster -54 549-67 988
Övriga externa kostnader6, 14, 26-136 493-94 595
Personalkostnader5, 22-272 467-203 090
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
11, 12
-42 899 

-38 364 
Summa rörelsens kostnader -506 409-404 037
    
Rörelseresultat 305 187236 829
    
Resultat från finansiella poster:7  
Finansiella intäkter 1 8551 520
Finansiella kostnader -171-62
Resultat efter finansiella poster 306 870238 288
    
Bokslutsdispositioner8-631-7 636
Resultat före skatt 306 240230 651
    
Skatt9-63 294-49 920
Årets resultat 242 946180 732

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för moderbolaget

1 januari - 31 december  
Tkr                                                                                             20212020
Årets övrigt totalresultat--
Årets resultat242 946180 732
Övrigt totalresultat                   
Årets övrigt totalresultat--
Årets totalresultat242 946180 732