Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Fortnox AB (publ), organisationsnummer 556469-6291, registrerat i Sverige med säte i Växjö, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2021.

Koncernförhållande

Fortnox AB (publ) är moderbolag i koncernen bestående av bolagen Fortnox AB, Fortnox Finans AB, Fortnox Försäkringar AB, Fortnox Service AB, Fortnox Lagerbolag AB, Offerta Group AB, Capcito Finance AB, Capcito Systems AB och Capcito Lending 2 AB.

Fortnox-aktien handlas på NGM Nordic SME sedan den 14 maj 2007.

Allmänt om verksamheten

Fortnox är en företagsplattform som knyter samman människor, företag och organisationer. Fortnox hjälper företag starta, växa och utvecklas. Med smarta tekniska produkter och lösningar, och möjlighet att koppla ihop dessa med hundratals externa parter, är Fortnox ett nav för företagande i Sverige.

Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö samt kontor i Malmö, Linköping och Stockholm.

Fortnox säljer sina produkter på två sätt, indirekt försäljning via redovisningsbyråer och direktförsäljning via sin hemsida. Merparten av försäljningen är digital men en del av försäljningen, till exempel finansiella tjänster och Offerta, är manuell. Med hjälp av sin mjukvaruplattform kan Fortnox erbjuda produkter anpassade till sina kunders behov. Kunderna kan abonnera på enskilda produkter, paket av produkter eller lösningar. Paket är en sammansättning av olika produkter som svarar mot ett övergripande kundbehov. Lösningar är produkter och tjänster som har kombinerats för att möta ett visst branschbehov.

Affärsmodell

Koncernens kunder betalar för tjänsterna antingen via abonnemang eller utifrån användning, så kallat transaktionsbaserat, eller utlåningsbaserat. Abonnemang kopplas till produkt och användare så kunden betalar per produkt och per användare. Utöver abonnemang och transaktionsbaserad prissättning erbjuder Fortnox också en belåningsmodell där kunderna får hjälp med sitt kassaflöde genom fakturaköp, fakturabelåning och företagsbelåning. Kunder har också möjlighet att via Fortnox företagsplattform integrera eller köpa mjukvara från andra leverantörer, så kallade applikationer. Idag har Fortnox cirka 400 partners som erbjuder sina applikationer i Appmarket.

Kunderna kan nå sina program och sin information från vilken internetansluten dator som helst eller från sin mobiltelefon. Flera användare kan också vara inloggade samtidigt, samarbeta och dela information. En stor fördel är att de slipper besväret med installation, uppdateringar och säkerhetskopiering.

Affärsmodellen bygger på repetitiva intäkter, där kunderna abonnerar på programmen/tjänsterna och betalar en månadsavgift per användare och programmodul.

Prismodellen är enkel och inte beroende av hur mycket information som lagras i programmet eller hur mycket funktionalitet man utnyttjar. Kunderna har också möjlighet att använda olika plustjänster och betalar då per transaktion.

Fortnox erbjudande

Fortnox företagsplattform och ekosystemet kring plattformen med samarbetspartners som redovisningsbyråer, integratörer, banker och myndigheter ger Sveriges företagare bättre förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Produkterna automatiserar många steg i företagarens vardag och låter företagaren ha realtidskoll på sin affär med databaserade insikter.

Bolagets produkter i kombination med Bolagets öppna API och samarbeten med ett stort antal systemleverantörer, banker och myndigheter gör att företagaren själv kan bygga ihop sin specifika lösning. Förutom en bred och utbyggbar produktkatalog hjälper Fortnox också varje dag till att koppla ihop företagen med en av alla redovisningskonsulter som använder Fortnox. Genom produkterna kan redovisningskonsulten och företagaren samarbeta och dela upp arbetet mellan sig.

Utifrån företagarens behov har Fortnox också utvecklat finansiella tjänster. Företagen kan därmed växa i den takt de själva vill - med full koll på sin likviditet. Utvecklingen av produkterbjudandet har pågått och utvecklats sedan starten 2001. Idag finns ett samarbete med närmare 400 integrationspartners som med olika erbjudanden skapar branschspecifika lösningar för olika behov.

Produkter

Produkter kan köpas helt individuellt eller genom ett lämpligt urval inklusive produktsupport. Produkterna är uppdelade per produktområde; Redovisning, Ta Betalt, Medarbetare, Insikter, Finansiering, Verktyg, Integrera, Offerta och Infrastruktur.

Finansiella mål

Fortnox finansiella mål är att, under femårsperioden 2021 till 2025, uppnå en dubblering av både antal kunder och användning, vilket innebär 700 000 kunder och en genomsnittlig månadsintäkt per kund om mer än 300 kronor vid 2025 års utgång.

Utdelningspolicy

Fortnox strävar efter att ge långsiktig stabil utdelning till sina aktieägare. När rörelsens kassaflöde långsiktigt överstiger vad koncernen kan investera i lönsam expansion, och under förutsättning att målet för kapitalstruktur är uppfyllt, distribueras överskottet till aktieägarna. Fortnox har som långsiktig målsättning att dela ut 30–50 procent av Koncernens resultat efter skatt.

Flerårsöversikt

Flerårsöversikt koncernen20212020201920182017
Nettoomsättning, Mkr932,0693,7532,1374,4272,3
Resultat efter finansiella poster, Mkr308,8262,2171,7101,562,7
Rörelsemarginal, %34%38%32%27%23%
Avkastning på eget kapital, %33%55%61%59%62%
Balansomslutning, Mkr1 971,2931,4574,9444,8348,0
Soliditet, %50%50%49%37%28%
Medelantal anställda468335273226203
Flerårsöversikt moderbolaget20212020201920182017
Nettoomsättning, Mkr766,2611,0464,2322,4232,8
Resultat efter finansiella poster, Mkr306,9238,3158,197,756,4
Rörelsemarginal, %40%39%34%30%24%
Avkastning på eget kapital, %34%48%49%43%44%
Balansomslutning, Mkr1 507,4728,1511,1354,7261,2
Soliditet, %64%63%57%55%52%
Medelantal anställda374284229190177

För mer information om ovan nyckeltal, se definitioner på sidan 176 i årsredovisningen.

Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under 2021

Coronapandemin

Likt föregående år präglades 2021 av den pågående coronapandemin. Den extraordinära situationen har fortsatt påverkat alla, såväl kunder som partners och medarbetare, om än på olika sätt. Fortnox fortsatte likt 2020 att vidta åtgärder för att bidra till begränsad smittspridning och möjliggöra fortsatt verksamhetsdrift i så hög utsträckning som möjligt. Åtgärderna föll väl ut och Bolagets verksamhet har varit i full gång under hela året. Koncernen har inte sett några betydande effekter på resultat eller finansiell ställning förutom en svagare trend för de transaktionsbaserade tjänsterna.

Lansering av nya produkter

Under året har flertalet produktnyheter presenterats, som Fakturering Mini, en nedskalad version av Fortnox Fakturering utan fasta kostnader. Lön Mini har utökats med en funktion för att hantera löneutbetalningar till fler personer, och Fortnox App Market kan nu erbjuda kunderna köpbara appar. Den nya produktsviten Bokslut & Skatt, i samarbete med AgoyIt AB, lanserades under 2021 års tredje kvartal. En produktsvit som innebär att Fortnox kan erbjuda molnbaserade produkter för bokslut, skatt och årsredovisning, och gör erbjudandet inom redovisningsområdet mer komplett.

Nytt faktureringssystem, byte av driftmiljö och finanssystemet

Under året genomfördes tre stora samt betydelsefulla migreringsprojekt: byte av driftmiljö, överflyttning till det nya kund- och faktureringssystemet samt till det nya finanssystemet. Detta har inneburit att vi internt kan arbeta mer effektivt samt flexibelt och därigenom erbjuda en bättre kundupplevelse.

Förändringar i Fortnox AB’s (publ) koncernledning och styrelse

Under året har det skett förändring i både Fortnox koncernledning samt styrelse.

Koncernledning

Under februari tillträdde Louise Bagewitz som vd för Fortnox Finans AB och som affärsområdeschef för Pengar, och ersatte därigenom tidigare ansvarig Joachim Lindow.

I samband med förvärvet av Offerta Group AB i mars skapades också ett nytt affärsområde, ”Offerta” som per den 1 januari 2022 ingår i Marknadsplatsen. Anna Bergius vd för Offerta Group AB kom därigenom att bli affärsområdesansvarig samt att ingå i koncernledningen.

Johan Lundgren tillträdde som ansvarig för affärsområdet Firman och efterträdde tidigare ansvarig Johanna Arvung, Johan tog dessutom rollen som COO, en ny roll på Fortnox. Johan Lundgren har en mångårig och gedigen bakgrund från H&M, senast i en roll som Head of Controlling på H&M-gruppens globala expansionsavdelning. Johan har lång erfarenhet av att ställa om verksamheter för framtida expansion och har haft flera ledande roller.

I samband med ökat fokus på förvärv och partnerskap rekryterades Håkan Rosén och tillträdde en ny roll på Fortnox som chef för Affärsutveckling och förvärv. Håkan Rosén har haft en lång karriär på SAAB, närmast i en roll som Director Mergers & Acquisitions. Håkan har lång erfarenhet av att ta ansvar för hela investerings- och förvärvsprocessen från screening via förhandling och due diligence till integrationsplanering.

Michael Hansen tillträdde under december som ny chef för affärsområdet Pengar och ersatte därmed Louise Bagewitz i koncernledningen. Michael är även vd för Capcito och har en gedigen bakgrund som entreprenör och investerare i startups och var med och startade Capcito 2015.

Styrelse

Vid den extra bolagsstämman som hölls den 27 december 2021 valdes Per Bertland och Lena Glader in som ordinarie styrelseledamöter, medan Tuva Palm inte längre ingår i styrelsen.

Rörelseförvärv

Under 2021 har Fortnox expanderat verksamheten genom förvärv av dotterföretag och intressebolag. Ett viktigt steg för Fortnox, som genom förvärven möjliggjort ett bredare kunderbjudare samt att Fortnox fått tillgång till smarta lösningar och system som kan integreras väl med Fortnox befintliga struktur.

 • Den 11 mars 2021 förvärvade koncernen 100 procent av aktierna i det onoterade bolaget Offerta Group AB (”Offerta”) för en köpeskilling uppgående till 333,7 Mkr. Offerta driver Sveriges största marknadsplats för tjänster.
  Genom Offertas marknadsplats förmedlas varje år över 80 000 uppdrag i mer än 140 branscher. Förvärvet ger koncernen en ny vertikal som ligger i linje med de strategiska valen med fokus på användande och användare. Förutom den uppenbara synergin av koncernens kunder som utförare i Offertas plattform tillkommer möjligheter som finansiering för både utförare och upphandlare samt förmedling av till exempel redovisningstjänster inom Offerta.
 • Den 27 april 2021 förvärvade Fortnox en plattform för bolagsstart från Bp Bolagspartner AB,
  vilken är Sveriges största leverantör av lagerbolag. Plattformen innebär att kunder enkelt kan starta företag genom att köpa bolag i ett automatiserat flöde, integrerat med Fortnox övriga produkter och tjänster. Köpeskillingen uppgick till 45 Mkr. Den förvärvade verksamheten hade under verksamhetsåret 2020 en uppskattad nettoomsättning om cirka 20 Mkr och rörelseresultat om cirka 10 Mkr.
 • Fortnox förvärvade 30 procent av AgoyIt AB. Köpeskillingen uppgick till 18 Mkr. I samband med förvärvet tecknade Fortnox ett samarbetsavtal med AgoyIt AB. Avtalet som löper på tre år innebär att Fortnox kan erbjuda molnbaserade produkter för bokslut, skatt och årsredovisning. Erbjudandet inom redovisningsområdet blir därmed mer komplett.
 • Den 1 december förvärvade Fortnox 79 procent av aktierna i fintechföretaget Capcito Finance AB (“Capcito”), till en motsvarande värdering på hela bolaget om 413 Mkr. Därmed förvärvas också Capcitos två dotterbolag, inklusive plattformen Monto. Detta är en del i Fortnox växande fintechsatsning. Förvärvet innebär att Fortnox med hjälp av plattformen Monto och andra ERP- och bankpartners kan skapa en hubb för kreditvärdering och onboarding av finansiella tjänster. Det ger fler företag tillgång till bättre krediter och kassaflöden.

Nytt kreditavtal

Under det fjärde kvartalet ingick Fortnox ett avtal avseende en revolverande kreditfacilitet. Via kreditfaciliteten har Fortnox säkerställt ytterligare likviditet om 500 Mkr och per den 31 december 2021 har koncernen utnyttjat 200 Mkr. Avtalet sträcker sig över tre år, med möjlighet att förlänga ytterligare två år.

Aktiesplit

Vid den extra bolagsstämman som hölls den 27 december 2021 beslutades det om en delning av Fortnox aktie (s.k. aktiesplit), varigenom varje aktie delas upp på tio (10) aktier (aktiesplit 10:1). Nytt antal aktier efter aktiesplit i januari 2022 är 609 744 700 stycken.

Koncernens utveckling under 2021

Koncernens nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 932,0 (693,7) Mkr, en ökning med 34,3 (30,4) procent. Förvärv stod för 91,7 Mkr eller 13,2 procentenheter av ökningen. Den organiska tillväxten för helåret minskade mot föregående år, organiska tillväxten uppgick till 21,1 (30,4) procent. Den fortsatt starka tillväxten kommer främst från årets kundtillväxt som uppgick till 15 procent och innebar att antalet kunder per den sista december uppgick till 425 000 (367 000). Ett större produktutbud som under året skett genom utveckling av nya- samt befintliga produkter och nya produkter som tillkommit via förvärv av dotter- samt intresseföretag, har också påverkat positivt genom ökad intäkt per kund.

Rörelseresultatet uppgick till 314,7 (265,4) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal om 33,8 (38,3) procent. Justerat för förvärv uppgick rörelseresultatet till 318,0 Mkr och rörelsemarginalen till 37,8 procent. Exkluderat förvärv är rörelsemarginalen i linje med tidigare år.  Rörelsemarginalen har under året påverkats positivt genom minskade kostnader avseende köpta tjänster, detta då kostnader hänförligt till fakturatolkning minskats till följd av användande av egna produkter. Negativ påverkan på rörelsemarginalen har skett genom ökade övriga externa kostnader, främst hänförligt till utökade marknadsaktiviteter.

Rörelsens kostnader uppgick till 633,9 (442,9) Mkr. Kostnaderna har ökat med 208,5 Mkr eller 44,0 procent, främst hänförligt till ökade personalkostnader och övriga externa kostnader, till följd av under året genomförda förvärv av dotterföretag.

Koncernens resultat före skatt uppgick till 308,8 (262,2) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 241,1 (205,4) Mkr. Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 3,97 (3,42) kr och efter utspädning till 3,96 (3,41) kr. Efter genomförd aktiesplit uppgick resultat per aktie före- och efter utspädning till 0,40 (0,34) respektive 0,40 (0,34).

Av- och nedskrivningarna av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 84,9 (66,6) Mkr.

Koncernens likviditet, kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 316,4 (273,5) Mkr, positivt påverkat av resultat före skatt om 308,8 Mkr, ökning av rörelseskulder med 29,5 Mkr och en negativ påverkan från ökning av rörelsefordringar uppgående till 45,9 Mkr. Där ökning av rörelseskulder och rörelsefordringar främst är hänförligt till förvärvade dotterföretag under året.

Koncernens kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -477,4 (-95,7), främst hänförligt till under året förvärvade intresse- och dotterföretag, där förvärven inneburit en netto likviditetspåverkan om -376,6 Mkr.

Koncernens kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 121,7 (-32,2) Mkr, utnyttjandet av den revolverande kreditfaciliteten hade en positiv påverkan om 200 Mkr och en negativ påverkan har skett genom amorteringar av lån och leasingskuld om 46,6 Mkr samt utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare uppgående till 45,6 Mkr.

Koncernens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, exklusive förvärv, uppgick till 100,8 (95,7) Mkr. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten svarade för 86,9 (64,8) Mkr. I balanserade utgifter för utvecklingsarbeten ingår internt upparbetade kostnader för utvecklingsarbeten med 48,6 (31,1) Mkr.

Under året har de immateriella anläggningstillgångarna hänförligt till under året genomförda förvärv av dotterföretag ökat med 827,9 Mkr, varav 605,6 Mkr utgör goodwill.

Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan, uppgick till 357,8 (0) Mkr och förvärv av andelar i intresseföretag uppgick till 18,8 Mkr (0).

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 373,3 (412,6) Mkr. Där genomförda förvärv av intresse- och dotterföretag under året inneburit en minskning av likvida medel uppgående till 376,6 Mkr, vilket kompenserats av den nyligen tecknade revolverande kreditfaciliteten, där 200 Mkr utnyttjats under det fjärde kvartalet.

Totalt uppgick de kortfristiga fordringarna vid periodens slut till 388,4 (191,5) Mkr. Ökningen är hänförlig till under året genomförda förvärv, där Capcito bidragit till den största delen av ökningen.

De kortfristiga skulderna uppgick till 515,2 (306,0) Mkr. Ökningen är hänförlig till under året genomförda förvärv och främst genom en ökning av kortfristiga räntebärande skulder avseende banklån, uppgående till 113,9 Mkr.

Koncernens rörelsekapital uppgick till 246,5 (298,1) Mkr. Minskningen är hänförlig till under året genomförda förvärv av intresse- och dotterföretag, varigenom likvida medel minskat med 376,6 Mkr, vilket kompenserats genom utnyttjande av den revolverande kreditfaciliteten uppgående till 200 Mkr.

Koncernens eget kapital uppgick till 981,7 (469,3). Positivt påverkat med under året genomförda nyemissioner uppgående till 317,0 (14,0). Nyemission är främst hänförligt till förvärvet av Offerta Group AB, där köpeskillingen huvudsakligen erlades genom nyemitterade aktier.

Medarbetare

Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 468 (335), varav 182 (138) kvinnor och 286 (197) män. Se avsnittet "Medarbetare" i hållbarhetsredovisningen samt i not 5 för ytterligare information.

Moderbolaget

Moderbolagets intäkter utgörs främst av abonnemangstjänster inom ekonomiadministration.

Moderbolagets nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 766,2 (611,0) Mkr, en ökning med 25,4 (31,6) procent. Nettoomsättningstillväxten har under 2021 påverkats positivt genom ökade intäkter för befintliga kunder. ökat antal kunder, lanserandet av nya produkter samt genom en vidareutveckling av befintliga produkter, vilket förstärkt kunderbjudandet.

Rörelseresultatet uppgick till 305,2 (236,8) Mkr. Rörelsemarginalen för perioden var 39,8 (38,8) procent. Positiv påverkan har skett genom minskade kostnader avseende köpta tjänster, detta då kostnader hänförligt till fakturatolkning minskats till följd av användande av egna produkter samt ett minskat behov av fysiska fakturor.

Resultatet efter skatt uppgick till 242,9 (180,7) Mkr.

Av- och nedskrivningarna av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 42,9 (38,4) Mkr.

Moderbolagets likviditet, kassaflöde och finansiell ställning

Moderbolagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 312,8 (234,0) Mkr, positivt påverkat av resultat före skatt om 306,9 Mkr, ökning av rörelseskulder med 43,7 Mkr och en negativ påverkan från ökning av rörelsefordringar uppgående till 25,5 Mkr. Där ökning av rörelseskulder och rörelsefordringar främst är hänförligt till en ökning av förutbetalda intäkter samt skulder till koncernföretag.

Moderbolagets kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -562,7 (-107,8), minskningen är främst hänförlig till under året förvärvade intresse- och dotterföretag samt lämnat aktieägartillskott till Fortnox Finans AB för finansierandet av rörelseförvärvet Capcito. Förvärvade intresse- och dotterföretag samt lämnade aktieägartillskott har inneburit en netto likviditetspåverkan om -421,0 (0) Mkr under 2021.

Moderbolagets kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 180,4 (-22,1) Mkr, där utnyttjandet av den revolverande kreditfaciliteten haft en positiv påverkan om 200 Mkr och en negativ påverkan har skett genom utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare uppgående till 45,6 Mkr.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 9,9 (29,3) Mkr och investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 67,1 (48,5) Mkr.

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 724,5 (0), hänförligt till under året förvärvade intresse- och dotterföretag samt lämnat aktieägartillskott till dotterföretaget Fortnox Finans AB.

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 270,1 (339,7) Mkr. Förvärvade intresse- och dotterföretag samt lämnat aktieägartillskott har inneburit en minskning av likvida medel uppgående till 421,0 Mkr. Vilket delvis kompenserats av den nyligen tecknade revolverande kreditfaciliteten, där 200 Mkr utnyttjats under det fjärde kvartalet.

Totalt uppgick de kortfristiga fordringarna vid periodens slut till 283,1 (192,9) Mkr. Ökningen är hänförlig till under året genomförda förvärv, tillsammans med en tillväxt av kortfristiga fordringar i linje med tidigare perioder.

De kortfristiga skulderna uppgick till 336,5 (271,6) Mkr. Ökningen är främst hänförlig till förutbetalda intäkter vilka har ökat i linje med nettoomsättningen samt en ökning av skulder till koncernföretag.

Rörelsekapitalet uppgick vid periodens slut till 216,8 (261,0) Mkr, där lämnade aktieägartillskott haft en negativ påverkan, samtidigt som utnyttjande av den revolverande kreditfaciliteten kompenserat minskningen med 200 Mkr.

Eget kapital uppgick till 970,9 (456,6). Positivt påverkat med årets resultat och under året genomförda nyemissioner uppgående till 317,0 (14,0). Nyemission är främst hänförligt till förvärvet av Offerta Group AB, där köpeskillingen huvudsakligen erlades genom nyemitterade aktier.

Aktien och ägarförhållanden

Moderbolagets aktier var per den 31 december registrerade på NGM Nordic SME och Fortnox AB’s registrerade aktiekapital var 1,2 Mkr och antalet registrerade aktier före aktiesplit uppgick till 60 974 470 och efter genomförd aktiesplit i januari 2022, 609 744 700 aktier.

Bolaget har en (1) aktieserie, där varje aktie berättigar ägaren till en röst vid bolagsstämma. Den 31 december 2021 var slutkursen (före aktiesplit) 585,0 kronor och marknadsvärdet 35 670 Mkr. Vid årsskiftet innehade den enskilt största aktieägaren, First Kraft AB, 20,6 procent av aktierna Se avsnittet ”Fortnox-aktien” under finansiell information för ytterligare information om aktien och aktieägare.

Verksamhet inom produktutveckling

Innovation och en hög förnyelsetakt i Fortnox kunderbjudande är avgörande för den fortsatta framgången. Produktutveckling bedrivs inom koncernen och består av både löpande förbättringar inom befintliga produktområden och utveckling av nya tjänster och produkter.

En offensiv utvecklingsverksamhet är en viktig del i Fortnox strategi och avgörande för att kunna infria finansiella mål.

Vid årets slut uppgick redovisat värde på plattform till 223,3 (121,4) Mkr, vilket har ökat mot föregående år genom ett fortsatt fokus på produktutveckling samt att koncernen fått åtkomst till plattform genom under året gjorda rörelseförvärv. Balanserade utvecklingsutgifter avseende aktiverat  arbete för egen räkning uppgick till 48,6 (31,1) Mkr samt plattform som tillkommit genom rörelseförvärv uppgick till 60,7 Mkr.

Väsentliga risker och riskhantering

Styrningen av Fortnox grundas på företagets bolagsordning, Aktiebolagslagen, andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler samt interna styrdokument.

Fortnox definierar risk som något som kan påverka Fortnox måluppfyllelse på ett negativt sätt. Risk är en naturlig del av all affärsverksamhet, men risk kan hanteras och det är koncernledningens ansvar att säkerställa att risker identifieras och hanteras. Detta kräver i sin tur en effektiv och strukturerad riskhanteringsprocess.

Fortnox övergripande mål med riskhanteringen är att säkerställa en systematisk metod för att identifiera risker och för att säkerställa deras hantering på ett tidigt stadium. Vidare är målet att göra riskhanteringen till en naturlig del av den dagliga verksamheten genom att skapa en kultur och medvetenhet om risker hos samtliga anställda och en kunskap om hur man hanterar risker för att uppnå affärsmålen. Riskbedömningen utgör grunden i den interna kontrollen, tillika utgångspunkten för de kontroller som utformas, dokumenteras och löpande utvärderas och Fortnox har etablerat en årlig process för verksamhetsövergripande riskbedömning. Processen för riskbedömning och åtgärder är till för att säkerställa att de risker Fortnox är exponerad mot är inom de toleransnivåer som beslutats av styrelsen i enlighet med Fortnox Riskhanteringspolicy.

Nedan beskrivs riskfaktorer hänförliga till Fortnox verksamhet, bransch och marknader, legala risker samt finansiella risker som bedöms vara av väsentlig betydelse. Fortnox har därvid bedömt riskfaktorernas väsentlighet på grundval av sannolikheten för att en viss händelse inträffar och omfattningen av de förväntade negativa effekterna om händelsen inträffar, vilket resulterat i en bedömning om hur stor sannolikheten är för att varje risk ska inträffa samt omfattningen i det fall risken realiseras med graderingen på en skala om ”låg”, ”medelhög” och ”hög”. Denna bedömning är baserad på styrelsens erfarenhet och uppfattning. Redogörelsen nedan är baserad på information som är tillgänglig per februari 2022.

Risker relaterade till verksamhet och marknad

Cyberattacker och andra externa hot

Då en stor del av det svenska näringslivet på ett eller annat sätt har kopplingar till Fortnox plattformar samt att stora finansiella flöden dagligen passerar dessa plattformar, är Fortnox särskilt exponerat för risker kopplade till cyberattacker, insiderattacker och bedrägerier. Brist i, eller kringgående av, Fortnox data- och cybersäkerhetsåtgärder, kan resultera i ett intrång och/eller en förlust. Sådana förluster kan föranledas av bland annat DDoS-attacker, virus, spionprogram eller annan obehörig åtkomst till, eller skada på, Fortnox system eller data (innefattande konfidentiell eller proprietärinformation och kunder som använder Fortnox produkter och tjänster).

Riskbedömning: Fortnox bedömer risknivån som hög.

Hantering: Fortnox arbetar fortlöpande med att förbättra såväl det fysiska skyddet som skydd mot datatintrång etc., i enlighet med Fortnox informationssäkerhetspolicy. Risken bemöts genom en tydlig ansvars- och rollfördelning samt åtgärdsplan.

Systemrisker kopplade till Fortnox plattform

Fortnox egenutvecklade digitala plattformar utgör kärnan i verksamheten, vilket innebär att Fortnox framgång i stor utsträckning är beroende av sömlösa processer och plattformarnas tillgänglighet samt funktion. Det ställer således höga krav på programvara, tekniska system och infrastruktur för att kunna tillhandahålla produkter och tjänster. Otillräckliga skyddssystem, tekniska fel, bedrägerier eller externa händelser som orsakar störningar eller avbrott i verksamheten kan bland annat resultera i förlust av data. Att ersätta eller försöka återfå en större mängd förlorad kund- och övrig data samt data som Fortnox kunder förlorat skulle kunna vara kostsamt och tidskrävande, och en sådan förlust skulle kunna skada Fortnox rykte samt leda till ersättningskrav från kunderna.

Riskbedömning:  Fortnox bedömer risknivån som medel.

Hantering: Fortnox arbetar fortlöpande med att följa upp risken för uppkomst av olika scenarion som kan påverka funktionaliteten och lagrad data för Fortnox produkter och tjänster.

Konkurrens

De marknader som Fortnox är aktiva inom är konkurrensutsatta. Det finns en risk att Fortnox inte kan möta konkurrens från stora och mer effektiva bolag med betydligt större finansiella, tekniska och marknadsföringsresurser, inklusive från nya aktörer som för närvarande inte är verksamma. Det finns ingen aktör i Sverige som tillhandhåller den typ av plattformar som Fortnox tillhandahåller med ett liknande tjänsteutbud. Om Fortnox misslyckas med att utveckla, förvärva eller ingå samarbeten för att möta kundernas efterfrågan, finns det en risk att kan det få negativ effekt på verksamheten genom en minskad tillväxt och ökade kostnader för att generera nya kunder.

Riskbedömning:  Fortnox bedömer risknivån som medel.

Hantering: Genom Fortnox starka marknadsnärvaro fångas förändringar, trender och nya krav upp från kunder och andra intressenter, vilket ligger till grund för en fokuserad satsning på en kontinuerlig vidareutveckling av produktportföljen. En viktig del av Fortnox strategi är att utveckla nya produkter inom de områden Fortnox bedömer som viktiga för en fortsatt tillväxt och för att bevaka marknadsandelar. Den generella inriktningen på utvecklingen för Fortnox är framförallt mobila lösningar och en väsentligt ökad grad av automation. Fortnox har också en ambition att bidra till digitaliseringen i ett bredare samhällsperspektiv, i samarbete med andra aktörer såsom partnerföretag, banker och myndigheter.

Beroende av nyckelpersoner

Fortnox verksamhet är i stor utsträckning beroende av den erfarenhet, kompetens och kunskap som finns hos de nyckelpersoner som utvecklar och implementerar Fortnox strategi och verksamhet. I samband med bolagsförvärv kan Fortnox även vara beroende av den erfarenhet, kompetens och kunskap som finns hos grundare och nyckelpersoner i de förvärvade bolagen, vilket innebär att det är viktigt att de kvarstår inom koncernen efter genomförda förvärv. Förlusten av ett större antal nyckelpersoner, eller oförmågan att rekrytera erfarna, kvalificerade och utbildade personer efter behov kan orsaka störningar i verksamheten, vilket skulle kunna innebära en negativ påverkan på utveckling, tillväxt och i sin tur på resultatet.

Riskbedömning:  Fortnox bedömer risknivån som medel.

Hantering: Fortnox arbetar aktivt för att säkerställa återväxten och identifiera framtida ledare. Ledande befattningshavare utvärderas regelbundet i syfte att identifiera behov av löpande fortbildning och kompetensutveckling. Förutom marknadsmässig lönesättning har Fortnox också olika former av incitamentsprogram för nyckelpersoner inom koncernen. Vidare är förmågan att attrahera och behålla kritiska personalresurser en osäkerhetsfaktor, framför allt på en arbetsmarknad där efterfrågan på och priset för attraktiv personal ökar. Att välkomna många nya medarbetare ställer höga krav på kultur och kompetensöverföring. Fortnox har en väl utvecklad process för introduktion och uppstart, som löpande utvärderas och utvecklas. Medarbetarnas engagemang och stolthet är av yttersta vikt för Fortnox framgång. Fortnox följer bland annat upp detta löpande genom den årliga medarbetarundersökningen.

Marknadsförhållanden, tillväxt och fortsatt lönsamhet

Efterfrågan på Fortnox produkter och tjänster kan påverkas av förändringar i det makroekonomiska läget där den allmänna konjunkturen och tillväxten i sin tur påverkas av krig, politisk instabilitet, pandemier och förändringar i kundbeteende. Andra makroekonomiska faktorer kan komma att få en negativ påverkan på kundinflödet, möjligheten att behålla befintliga kunder samt intjäningen på befintliga tjänster om exempelvis antalet fakturor som skickas skulle minska. Framtida intjäning enligt befintlig strategi är beroende av förmågan att öka antalet kunder på den begränsade geografiska marknaden som Fortnox för tillfället är aktiv på. Den framtida intjäningen är även beroende av att lyckas skapa efterfrågan för ytterligare produkter och tjänster för redan befintliga kunder. Om någon av ovan risker skulle realiseras kan det få negativ effekt på verksamhetens tillväxt och intäkter.

Riskbedömning:  Fortnox bedömer risknivån som låg.

Hantering: Fortnox bemöter risken genom att fortsätta att investera i verksamheten genom utveckling av nya- samt befintliga produkter, för att möta kundernas efterfrågan och stärka samt anpassa aktuellt produktutbud.

Varumärke och rykte

Fortnox framgångar är beroende av dess förmåga och ansträngningar att bevara och förbättra sitt varumärke samt plattformarnas rykte. Givet hur viktigt det är att marknaden uppfattar Fortnox och dess plattformar som stabila och pålitliga, finns det en risk att framtida framgångar försämras om Fortnox misslyckas med att bygga och upprätthålla denna uppfattning gällande dess plattformar. Vidare är samarbetsavtalen gällande bokföringstjänsten med samtliga större redovisningsbyråer i Sverige viktiga för trovärdigheten för Fortnox och dess plattformar. Om Fortnox skulle förlora flera av dessa samarbeten eller misslyckas med att bevara och förbättra sitt och plattformarnas rykte och varumärken kan det försämra möjligheterna att bevara och utvidga kundbasen, vilket kan ha negativ effekt på utveckling, tillväxt och intäkter.

Riskbedömning:  Fortnox bedömer risknivån som låg.

Hantering: Risken bemöts och förebyggs genom att följa och kontinuerligt uppdatera implementerade styrdokument, såsom uppförandekod.

Beroende av tjänster, licenser och avtal med leverantörer samt automatiserad kommunikation med myndigheter och andra företag

Fortnox använder, utöver sina egenutvecklade plattformar, system och lösningar som tillhandahålls av leverantörer för att bedriva verksamheten och kunna erbjuda tjänsterna till sina kunder. Fortnox är till exempel beroende av system, tjänster och lösningar från leverantörer relaterat till bland annat banktjänster, verifieringstjänster och hostingleverantör. Om någon av dessa leverantörer skulle brista i tillhandahållandet eller utförandet av sina tjänster skulle det bland annat kunna leda till ett minskat utbud av tjänster eller att mer eller mindre kritiska funktioner på plattformarna inte längre är tillgängliga. Vid inträffande skulle detta kunna innebära en negativ inverkan på Fortnox intäkter, kostnader och tillväxt. Störningar och problem som påverkar tjänsterna kan också få negativa effekter på Fortnox kostnader, resultat, rykte och varumärke.

Riskbedömning:  Fortnox bedömer risknivån som låg.

Hantering: Fortnox har nära samarbeten med ledande leverantörer inom respektive område och reducerar även risken för en eventuell beroendeställning genom försörjning via alternativa leverantörer. Genom en skalbar teknisk plattform med öppna API:n samt införandet av interna processer och rutiner har Fortnox vidtagit steg för att minska och kontrollera riskerna i möjligaste mån. Fortnox har åtagit sig ett ansvarsfullt företagande och vill att detta ansvar ska genomsyra hela värdekedjan.

Risker relaterade till fortsatt expansion genom förvärv

Fortnox arbetar utifrån en aktiv förvärvsstrategi och det förväntas att en del av den framtida tillväxten kommer att utgöras av strategiska förvärv i syfte att utvidga verksamheten för att kunna erbjuda nya produkter och tjänster. Även risker som identifieras och beaktas inför respektive förvärv kan missbedömas och få en negativ inverkan avseende värde och framtidsutsikter samt medföra oväntade kostnader till följd av sådana missbedömningar eller brister. Det finns vidare en risk för kostsam eller misslyckad integreringsprocess i samband med förvärv. Misslyckad integration av exempelvis produkter och tjänster i Fortnox plattformar kan leda till att ryktet skadas.

Riskbedömning:  Fortnox bedömer risknivån som låg.

Hantering: Genom tillsättandet av funktionen Affärsutveckling och förvärv, som noggrant utvärderar och följer upp potentiella förvärv, tillsammans med externa konsulter mitigeras risken.

Finansiella risker

Likviditets- och refinansieringsrisk

Likviditets- och finansieringsrisk avser risken att inte ha tillgång till likvida medel eller outnyttjat kreditutrymme för att fullgöra sina betalningsåtaganden och genomföra nödvändiga investeringar i verksamheten. Fortnox finansierar huvudsakligen verksamheten genom eget kapital och egna kassaflöden, men har även per den 31 december 2021 räntebärande lång- och kortfristiga skulder uppgående till 313,9 Mkr.

Fortnox kan i framtiden behöva, helt eller delvis, ta upp ny finansiering. Sådan finansiering är beroende av flertalet faktorer såsom exempelvis omständigheter på den finansiella marknaden i stort och Fortnox kreditvärdighet. Om Fortnox misslyckas med att erhålla nödvändig finansiering i framtiden, eller om finansiering endast erhålls på mindre fördelaktiga villkor, kan det ha en negativ inverkan på den finansiella ställningen, leda till ökade finansieringskostnader samt hämma tillväxten för affärsområdet Pengar.

Riskbedömning:  Fortnox bedömer risknivån som medel.

Hantering: Fortnox ska sträva efter att ha en tillräcklig likviditetsreserv, innebärande att täcka de närmaste 3 månadernas likviditetsbehov. Då större delen av Fortnox intäkter är hänförliga till månatligen återkommande intäkter, förekommer inga större säsongsbetonade effekter i likviditeten, vilket ger tillräckligt med tid för likviditetsplanering ifall något oförutsett skulle inträffa. Därtill har Fortnox tillgång till en kreditfacilitet, varav 300 Mkr är outnyttjat per den 31 december 2021.

Kreditrisker

Kreditrisken är risken för att en kund eller motpart inte kan fullgöra sitt åtagande gentemot Fortnox och därigenom förorsakar en finansiell förlust. Fortnox kreditförluster uppstår huvudsakligen från Koncernens kundfordringar, fordringar fakturaköp, fordringar fakturabelåning och fordringar företagslån.

Riskbedömning:  Fortnox bedömer risknivån som medel.

Hantering: Finansiella kreditrisker avseende likvida medel och finansiella instrument begränsas genom att använda sig av motparter med en hög kreditvärdighet. Fortnox minskar kreditrisken avseende kundfordringar och fordringar avseende fakturaköp, fakturabelåning och företagslån genom att tillämpa Fortnox kreditpolicy. Motparter kreditkontrolleras varvid information om motpartens finansiella ställning etc. inhämtas. Vidare analyseras fordringarna kontinuerligt utifrån en åldersanalys.

Förändringar i värde på immateriella tillgångar

Per den 31 december 2021 uppgick koncernens immateriella tillgångar till cirka 986 Mkr, varav cirka 606 Mkr utgör goodwill och cirka 224 Mkr utgörs av plattformar. Goodwill har en odefinierad livslängd och värdet på redovisad goodwill prövas minst årligen för att avgöra om framtida tillväxt och lönsamhet kan leda till nedskrivningar. Betydande nedskrivningar kan uppstå vid ogynnsamma marknadsförhållanden som antingen gäller Fortnox specifikt, bolaget från vilken goodwillen härstammar, hela branschen eller mer allmänt.

Fortnox aktiverade kostnader hänförliga till plattformarna består av aktiverade utgifter för utveckling, där nyutveckling av programvara sker för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller funktioner, redovisas som en tillgång om produkten eller funktionen är tekniskt och kommersiellt användbar och företaget har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella tillgången. Om koncernen inte lyckas upprätthålla sin konkurrenskraft med dess plattformar kan det innebära att de inte i samma utsträckning kan attrahera och kvarhålla befintliga kunder, vilket innebär att det verkliga värdet på tillgången inte motsvarar det bokförda värdet. En negativ utveckling kan således tvinga koncernen att redovisa en nedskrivning motsvarande hela eller en del av det bokförda värdet.

Riskbedömning:  Fortnox bedömer risknivån som medel avseende goodwill och låg avseende aktiverade kostnader hänförliga till plattformarna.

Hantering: Genom Fortnox starka marknadsnärvaro fångas förändringar, trender och nya krav upp från kunder och andra intressenter, vilket ligger till grund för en fokuserad satsning avseende att utveckla rätt produkter.

Legala och regulatoriska risker

GDPR

Som ett led i sin affärsverksamhet behandlar koncernen personuppgifter i relativt stor utsträckning, huvudsakligen i samband med kunders användande av dess tjänster. EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”), reglerar behandling av personuppgifter och den fria rörligheten för sådana uppgifter. GDPR styr således möjligheterna att samla in, spara, dela och på annat sätt behandla kunders personuppgifter.

Brister i efterlevnaden av GDPR kan få betydande konsekvenser för koncernen, så som påförande av administrativa sanktionsavgifter uppgående till det högsta av 20 MEUR eller 4,0 procent av koncernens totala årsomsättning samt skadestånd från registrerade. Det finns vidare en risk för att Integritetsskyddsmyndigheten ålägger koncernen att upphöra med en viss personuppgiftsbehandling, vilket kan påverka verksamheten negativt.

Riskbedömning:  Fortnox bedömer risknivån som medel.

Hantering: Fortnox arbetar ständigt med datasekretess och följer styrdokumentet dataskyddspolicy för att säkerställa fullständig efterlevnad av förordningen. Innebärande att data inte sprids till olika tredjepartssytem, utan att koncernen har utvärderat dessa system och leverantörer utifrån ett uppfyllande av förordningen.

Regelefterlevnad               

Koncernens verksamhet är föremål för lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter, vilket innebär att verksamheten är reglerad och lyder under tillsyn av Finansinspektionen. Koncernen är beroende av olika tillstånd för att kunna bedriva viss del av sin verksamhet. Vid väsentliga brister avseende regelefterlevnaden i förhållande till tillämpliga regelverk för den tillståndspliktiga verksamheten, kan ytterst tillstånden för betalningsinstitut, försäkringsdistribution och registrering som finansiellt institut återkallas av Finansinspektionen, vilket skulle kunna leda till ett upphörande med delar av verksamheten.

Riskbedömning:  Fortnox bedömer risknivån som låg.

Hantering: Risken bemöts genom att rekrytera och behålla en hög kompetens inom området för regelefterlevnad. Fortnox utvecklar löpande interna kontrollrutiner för att minimera förekomst av eventuella brister i verksamheten.

Operationella risker

Koncernen är beroende av effektiva rutiner för bolagsstyrning och interna kontroller genom hela sin organisation för att kunna tillhandahålla korrekt och tillförlitlig information till berörda enheter inom organisationen och därigenom förhindra bedrägerier eller annat olagligt utnyttjande av verksamheten och dess resurser.

Riskbedömning:  Fortnox bedömer risknivån som låg.

Hantering: Fortnox utvecklar löpande interna kontrollrutiner. Exempel på dessa är arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören, instruktioner för verkställande direktören, rapporteringsinstruktioner, attestinstruktioner och riktlinjer för motverkande av korruption.

Risker relaterade till penningtvätt och terrorism (”AML/CFT”)

Delar av koncernens verksamhet omfattas av lagar och andra regler avseende AML/CFT, vilket innebär att koncernen måste vidta åtgärder för att motverka och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Brister i efterlevnaden av tillämpliga lagar och regler kan leda till påföljder, i form av anmärkning eller varning, sanktionsavgifter, eller andra ingripanden och kan ytterst leda till att tillstånd återkallas. Det finns även en risk att koncernens rykte och affärsrelationer kan skadas. Brister i efterlevnaden av lagar och regler avseende AML/CFT kan få negativa konsekvenser för koncernens verksamhet, utveckling, resultat och finansiella ställning.

Riskbedömning:  Koncernen bedömer risknivån som låg.

Hantering: Koncernen förmedlar till berörda personer, efterlever samt kontinuerligt uppdaterar styrdokumentet ”Rutin för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism”.

Immateriella rättigheter

Koncernen äger ett antal varumärken, domännamn och andra immateriella tillgångar i förhållande till sin egenutvecklade mjukvara. Det finns en risk för att koncernen inte har tillräckligt skydd för de varumärken, egenutvecklade mjukvaror och övriga immateriella tillgångar som används i verksamheten, vilket kan leda till svårigheter att försvara sina varumärken, egenutvecklade mjukvaror och andra immateriella rättigheter.

Riskbedömning:  Koncernen bedömer risknivån som låg.

Hantering: Löpande utvärdering av behovet att skydda domän samt varumärke.

Hållbarhet

För Fortnox är hållbarhet en förutsättning för långsiktig framgång och för att skapa värde för kunder, ägare och medarbetare och bidra till samhället.

Genom erbjudandet av digitala lösningar verkar Fortnox för att främja ett mer hållbart företagande inom Sverige. Kunderna får en ökad effektivitet genom att undgå det fysiska momentet att vända sig till en redovisningsbyrå. Fortnox strävar efter att hjälpa företagen att välja mer digitala lösningar för att minska användningen av papper, för att uppnå ett mer hållbart samhälle och samtidigt minska kostnaderna även ur en ekonomisk synvinkel som detta medför.

Fortnox arbetar aktivt med finansiell stabilitet utifrån en tillfredsställande risktolerans, för att tillgodose kundernas behov av finansiella tjänster och samtidigt inte riskera en hållbar ekonomisk tillväxt.

I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Fortnox valt att upprätta hållbarhetsrapporten skild från förvaltningsberättelsen. 

Riktade emissioner m.m.

På ordinarie bolagsstämma den 25 mars 2021 beslutades om införande av incitamentsprogram 2021/2024 genom emission av 250 000 teckningsoptioner till dotterföretaget Fortnox Service AB för vidare överlåtelse till ledande befattningshavare. Varav 24 000 teckningsoptioner tecknats och resterande 226 000 har förverkats. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie, innebärande (10) nya aktier efter genomförd split (1:10) under januari 2022.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa förutsättningar för att behålla och attrahera kompetenta ledningspersoner. Mot bakgrund av programmets villkor samt övriga omständigheter bedömer styrelsen att förslaget är fördelaktigt för koncernen och dess aktieägare samt är i enlighet med god sed på aktiemarknaden.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

 • I enlighet med beslut som togs på den extra bolagsstämman den 27 december 2021, genomfördes aktiespliten under januari 2022 innebärande att totala antalet aktier i Fortnox ökat från 60 974 470 till 609 744 700 aktier. 
 • Fortnox har påbörjat arbetet om listbyte från NGM Nordic SME till Nasdaq /OMX Stockholm och bedömer att bytet av lista beräknas kunna ske under första halvåret 2022.
 • Den 1 januari 2022 bytte affärsområdet Offerta namn till Marknadsplatsen och utökades med affärsområdet Entreprenörens tidigare produktområde integrera. Den del av produktområdet integrera som förflyttas till att ingå under Offerta, hade externa intäkter uppgående till 17,2 Mkr under 2021. Hade ändringen av segmentsredovisningen skett den 1 januari 2021, skulle det inneburit att de abonnenemangsbaserade inäkterna ökat med 17,2 Mkr för Offerta och motsvarande negativ effekt för Entreprenören.
 • Den globala marknaden har påverkats av Rysslands invasion av Ukraina. Det är i dagsläget inte möjligt att bedöma hur situationen kommer att utvecklas, eller hur säkerhetsläget i Europa kommer att förändras. Koncernen ser för närvarande inte några större långsiktiga effekter på Fortnox finansiella ställning och prestation. Vi kan förväntas att påverkas i samma utsträckning som övriga bolag på marknaden. Då vi inte har verksamhet, kunder eller medarbetare i de berörda länderna (Belarus, Ryssland och Ukraina) ser vi inte någon förändring i Fortnox förmåga att leverera produkter och tjänster enligt plan. Bolagets ledning följer dagligen utvecklingen och utvärderar löpande situationen.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

Fortnox har fortsatt mycket goda framtidsutsikter och en stark förmåga att växa i takt med den ökande efterfrågan från befintliga och nya kunder. Fortnox kommer att fortsätta visa att det är ett stabilt bolag med hög tillväxt, som levererar enligt uppsatta finansiella mål och en väl fungerande strategi.

Förslag till disposition beträffande Bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande finns följande belopp i moderbolaget i kronor:

Överkursfond419 667 743
Balanserat resultat174 442 244
Årets resultat242 945 661
Summa837 055 649
  
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel och fria fonder disponeras enligt följande; 
Utdelning 609 744 700 * 0,08 kronor per aktie (beräknad efter genomförd aktiesplit)48 779 576
Balanseras i ny räkning788 276 073
Summa837 055 649

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551)
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar Bolaget från att fullgöra sina framtida åtaganden eller genomföra de investeringar som krävs för fortsatt expansion. Efter genomförd vinstutdelning uppgår moderbolagets och koncernens soliditet till 63 respektive 49 procent. Avstämningsdag för utdelning föreslås bli 1 april 2022.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande finansiella rapporter med tillhörande bokslutskommentarer.