Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Ansvar och påverkan i värdekedja

Fortnox arbetar aktivt för att minska den hållbarhetsmässigt negativa påverkan och maximera dess positiva påverkan längs värdekedjan. För att driva nödvändiga förändringar inom hållbarhetsområdet sker ett tätt samarbete med partners, leverantörer och andra intressenter. I värdekedjan nedan illustreras den positiva och negativa påverkan inom miljö, socialt och ekonomiskt. I nedan tabell finns verksamhetens värdekedja beskriven som ett enkelt flöde. Vi har valt att genomlysa vår påverkan utifrån de planetära gränserna klimat, biologisk mångfald samt arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och affärsetik.

Behov ->Information ->Digital plattform ->Utvärdering
Beskrivning av aktiviteter i Fortnox värdekedjaFör att möta kundens behov säkerställer Fortnox att erbjudandet möter förväntan och att nödvändig, lagenlig och kvalitativ utveckling sker med omvärlden.Kunden tar del av erbjudandet på flera olika sätt i Fortnox plattform, via rekommendationer, kampanjer i olika kanaler, på mässor eller annat.Vårt molnbaserade erbjudande presenteras för kund.  Ett levererat värde till kunden gynnar kundens kund, vilket tillsammans med andra intressentenkäter ger en bild av om behovet är bemött.
<- Resurser (bra teknik och utrustning med mera) ->
VärdekedjaLeverantör - cirka 1000Fortnox - cirka 600Kund - cirka 400 000 Kundens kund

Klimatförändringar

Planetär gräns

Scope 3 - 98,2 % av klimatavtrycket sker vid inköp av elektronik. Här har Fortnox en indirekt påverkan.
Scope 2 - 1,3 % av klimatavtrycket kommer från de indirekta utsläpp från exempelvis den energi verksamheten köper in och förbrukas.

Påverkan (-): Fortnox har en negativ påverkan på klimatet genom den elektronik som används i verksamheten.
Fortnox har en negativ påverkan i sin energianvändning, men håller nere påverkan genom att den energi som förbrukas har ett förnyelsebart ursprung.

Scope 1 - 0,5 % av klimatavtrycket sker i den egna verksamheten och är det företaget direkt kan påverka. Energi för lagring av data för kunden inkluderas. Fortnox hyr alla lokaler.

Påverkan (-): Fortnox har en viss negativ påverkan i verksamheten, men håller nere klimatpåverkan genom att till största del ha förnybart där data lagras.

Påverkan (+): De produkter och tjänster som Fortnox levererar till kund är molnbaserade. De effektiviserar och förenklar för kunden samt minskar pappersanvändningen och transporten. På detta vis kan det som görs för kunden inom hållbarhet ses som en positiv påverkan på klimatet.

Fortnox följer upp digitalt distribuerad andel av kundfakturor, leverantörsfakturor och lönespecifikationer hos Fortnox kunder, genom Fortnox digitala tjänst.

Påverkan (+): De produkter och tjänster som Fortnox levererar till kund är molnbaserade. De effektiviserar och förenklar för kunden samt minskar pappersanvändningen och transporten. Detta stöttar kunden att bli mer hållbar och i sin tur stötta sin kund på samma resa.

Påverkan än längre ut i värdekedjan är viktigt och blir ett kvitto på hur väl Fortnox når ut med tjänsterna.

Biologisk mångfald och markanvändning

Planetära gränser

Påverkan (-): Elektroniken som används har en påverkan vid sin ursprungskälla på den biologiska mångfalden och utnyttjande av naturresurser såsom vatten och råmaterial.

Påverkan (-): Avfallet från vår verksamhet har en negativ påverkan om det inte hanteras på rätt sätt. 

Påverkan (-): Den energi som används i
verksamheten har en
påverkan vid sitt ursprung. I Fortnox verksamhet används förnybart, men beroende av valet förnybar energi har det en mindre påverkan på
markanvändningen.

Påverkan (+): De produkter och tjänster som Fortnox levererar till kund är molnbaserade. Ju mer digital kunden blir desto mindre påverkan på biologiska mångfalden och markanvändningen.Påverkan (+): De produkter och tjänster som Fortnox levererar till kund är molnbaserade. Ju mer digital kunden blir desto mindre påverkan på biologiska mångfalden och markanvändningen.
Arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och affärsetikPåverkan (-): Fortnox har en påverkan på arbetsmiljö, mänskliga rättigheter i leverantörsledet. Utan kontroll föreligger risk att brister kan ske och att dessutom att affärerna är oetiska.

Påverkan (+): Fortnox arbete med uppförandekoden är viktigt. Efterlevnad av den säkerställer att hänsyn tas till miljö, arbetsmiljö, ekonomin, etik, säkerhet och lagefterlevnad.

Påverkan (-): Utan systematiskt arbete och utbildning föreligger risk att brister kan ske.

Påverkan (+): Fortnox ska ställa likvärdiga krav på sina kunder som på den egna verksamheten gällande miljö, arbetsmiljö, ekonomin, etik, säkerhet och lagefterlevnad.