Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

EU Taxonomi

Taxonomi­förordningen, antogs i juni 2020, utgör en ramreglering för att avgöra vilka ekonomiska verksamheter som ska anses vara miljömässigt hållbara. För att en viss ekonomisk aktivitet ska klassificeras som miljömässigt hållbar så ska den bidra väsentligt till ett eller flera av sex fastställda miljömål, inte orsaka betydande skada för något av de övriga målen, samt uppfylla vissa minimikrav inom hållbarhet. Villkoren för ”väsentligt bidrag” och ”betydande skada” för olika ekonomiska verksamheter ska specificeras närmare genom så kallade tekniska granskningskriterier.

Syftet med EU:s taxonomi är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Ett klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter, en grön taxonomi, är därför en central åtgärd inom ramen för EU:s handlingsplan för finansieringen av hållbar tillväxt. Taxonomin är ett viktigt verktyg för att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom EU:s gröna tillväxtstrategi, den gröna given.

Fortnox har genomlyst sin verksamhet genom tekniska granskningskriterier med stöd av extern rådgivare. Under granskningen, avseende “eligibility” på räkenskapsåret 2021, identifierades ingen aktivitet som är definierad i taxonomin. Se Fortnox rapportering enligt tabell nedan:

 Summa,
Mkr
Andel som omfattas av taxonomin
(%) (eligible)

Andel som inte är hänförligt till taxonomin
(%) (non-eligible)

Nettoomsättning932,00100
Investeringar*876,20100
Rörelsekostnader633,80100

*Investeringar utgörs av summan som investerats under året för alla materiella och immateriella anläggningstillgångar inklusive förvärvade tillgångar.