Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Globala mål

Hållbarhet är inget nytt utan har funnits i decennier. Den allmänt vedertagna definitionen av hållbarhet nedtecknades 1987 i Brundtlandrapporten: "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."  Tre dimensioner, miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet måste samspela och stödja varandra för att gå en hållbar utveckling till mötes.

Nästa stora milstolpe på hållbarhetsområdet var 2015 då världens länder beslutade om 17 globala mål för ekonomiskt, socialt och hållbar utveckling och att samtidigt verka för att dessa uppnås till 2030. Samma år slöts ett globalt klimatavtal i Paris där världens ledare beslutade om att arbeta för en global uppvärmning långt under två grader och att sträva efter att begränsa den till 1,5 grader.

"Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna"

Fortnox har under 2021 haft interna workshops kring företagets hållbarhetsstrategi och ambitioner inom hållbarhet som bidrar till FN:s globala mål. Fortnox har kartlagt hur företaget kan bidra till FN:s 17 globala mål och valt att fokusera på 8 av dem som Fortnox har störst möjlighet att bidra till hållbarhetsstrategin. Under 2022 fortsätter detta arbete genom en utveckling av metoder för att få en tydligare bild över hur Fortnox projekt ytterligare kan bidra till företagets ambitioner och därmed FN:s globala mål. FN:s globala mål för hållbar utveckling kommer att var en viktig ledstjärna i Fortnox arbete framöver.

Detta blir en plattform utifrån vilken Fortnox tillsammans med samarbetspartners kommer att kunna bidra till en mer hållbar utveckling.

Vi lever i en snabbt föränderlig värld. Förändringar innebär både möjligheter och utmaningar. Fortnox strävar hela tiden efter att leva upp till samhället nya krav och förväntningar. Fortnox ser på möjligheten att kunna göra affärsmässig samhällsnytta. Inom ramverket för hållbar utveckling arbetar Fortnox för en disruptiv framtid och bidrar till en exponentiell omställning som håller i generationer genom de produkter och tjänster företaget erbjuder kunden.