Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

GRI-INDEX

Hållbarhetsredovisningen är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives Standards, tillämpningsnivå Core. 2016 och 2018 års version av standarden har tillämpats. Samt finns nyckeltal inom både det ekonomiska, miljömässiga och ekonomiska.

GRI standard 2016OmrådeUNGC Principer och UN SDG:sHänvisningKommentar
Organisationsprofil   
102-1Organisationens namnS. 3. Se avsnitt Fortnox i korthetInom koncernen Fortnox.
102-2Organisationens varumärke, produkter och tjänsterS. 9 och 10. Se avsnitt Fortnox företagsplattform samt Fortnox varumärke 
102-3Huvudkontorets lokalisering Huvudkontoret finns i Växjö. Bolaget har även kontor i Malmö, Linköping samt två kontor i Stockholm.
102-4Länder där organisationen är verksam Betydande verksamhet i Sverige.
102-5Ägarstruktur och juridisk form Fortnox AB är moderbolag i koncernen. Koncernen består av åtta direkt och indirekt ägda dotterbolag samt ett intressebolag. Samtliga dotterbolag är svenska privata  aktiebolag.
102-6Organisationens verksamhetsområde och kunderS. 10 och 29-31. Se avsnitt Fortnox företagsplattform och Våra kunder 
102-7Organisationens storlekS. 84. Se avsnitt Förvaltningsberättelse  
102-8Information om anställdaS. 49-51, 88 och 123. Se avsnitt Attraktiv arbetsgivare samt Förvaltningsberättelse 
102-9Organisationens leverantörskedjaS. 36. Se avsnitt Vår värdekedjaAntal leverantörer, geografisk placering och uppskattat värde av inköp redovisas ej.
102-10Betydande förändringar inom organisationen och dess leverantörskedja S. 36 och 55. Se avsnitt Vår värdekedja och Mål och utfallFörändring har skett i samband med förvärv och fler leverantörer har tillkommit. Under 2021 flyttades organisationens lagring av kundens data till nya serverhallar. 
102-11Tillämpning av försiktighetsprincipenS. 42. Se avsnitt KlimatpåverkanVi tillämpar försiktighetsprincipen.
102-12Externa initiativ och principer som organisationen har anslutit sig tillS. 58. Se avsnitt UN Global Compact 
102-13Medlemskap i bransch- och intresseorganisationerS. 53. Se avsnitt Samhällsengagemang 
Strategi   
102-14Uttalande av senior beslutsfattareS. 6. Se avsnitt Ordförande­kommentar 

Etik och integritet   
102-16Organisationens värderingar och vägledande principerS. 34. Se avsnitt Hållbar styrning 
Styrning   
102-18Lednings- och organisationsstrukturS. 19. Se avsnitt Förvaltningsberättelse 
Intressentengagemang   
102-40Organisationens intressenterS. 38. Se avsnitt Intressenter 
102-41Andel anställda som omfattas av kollektivavtal 0 %. Kollektivavtal saknas.
102-42Identifiering och urval av intressenterS. 37. Se avsnitt Intressenter 
102-43IntressentdialogerS. 37. Se avsnitt Intressenter 
102-44Väsentliga frågor som lyfts av intressenternaS. 38. Se avsnitt Intressenter 
Redovisningens omfattning och avgränsning
102-45Enheter som inkluderas i redovisningen Omfattar hela koncernen Fortnox.
102-46Process för att definiera redovisningens innehåll och dess avgränsningarS. 39. Se avsnitt VäsentlighetsanlaysI processen har hänsyn tagits till lagen om obligatoriskt hållbarhetsredovisning
102-47Förteckning över väsentliga hållbarhetsfrågorS. 39. Se avsnitt Väsentlighetsanalys 
102-48Korrigeringar av rapporterad information i tidigare års redovisningar Har inte inte förekommit.
102-49Väsentliga förändringar i redovisning jämfört med tidigare år Fortnox har inluderat SDG, GRI och signerat UNGC sedan föregående redovisning.
102-50Redovisningsperiod 1 januari 2021 - 31 december 2021
102-51Datum för publicering av senaste redovisningen och dess innehåll 25 februari 2021
102-52Redovisningscykel Årligen
102-53Kontaktperson för frågor kring hållbarhetsredovisningen hallbarhet@fortnox.se
102-54Åberopande av hur redovisningen svara upp mot GRI standard Vi har använt oss av GRI standarden och indikatorer på Core-nivå.
102-55GRI indexS. 60-63. Se avsnitt GRI index 
102-56Extern verifiering av redovisningen S. 73 och 83. Se avsnitt BolagsstyrningsrapportIngen verifiering av extern revisor har skett. Fortnox ekonomiska bokslut och hållbarhetsredovisning enligt ÅRL är granskade av revisor. 
103-1 till 103-3Kundnöjdhet, NKI  Saknar mätning på relationsnivå.
103-1 till 103-3Lojalitetsprogram, NPS  S. 37 och 51. Se avsnitt Intressenter och Attraktiv arbetsgivareMätning pågår månadsvis.
Väsentlighet hållbarhetsfråga: Finansiell stabilitet
103-1 till 103-3HållbarhetsstyrningSDG 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.8S. 52 och 55. Se avsnitt Finansiell stabilitet 
GRI 201: Ekonomiskt resultat   
201-1Tillväxt och lönsamhetS. 65. Se avsnitt  Femårsöversikt   
Väsentlighet hållbarhetsfråga: Samhällsengagemang
103-1 till 103-3HållbarhetsstyrningSDG 11.5, 11.6, 17.1, 17.16 S. 53. Se avsnitt Samhällsengagemang 
413-1Samhällsengagemang S. 53. Se avsnitt SamhällsengagemangGäller hela koncernen Fortnox.
Väsentlighet hållbarhetsfråga: Klimatpåverkan
103-1 till 103-3HållbarhetsstyrningPrinciper 7, 8, 9
SDG 13,1, 13,3, 7.3
S. 41-42. Se avsnitt Klimatpåverkan 
GRI 302: Energi   
302-1Förnybar energianvändning i kontorslokaler och serverhallar S. 55. Se avsnitt Mål och utfall 
GRI 305: Utsläpp   
305-1Scope 1: Direkta utsläpp av växthusgaser  S. 41-42. Se avsnitt KlimatpåverkanBasår för klimatberäkningar är 2020.
305-1Scope 2: Indirekta utsläpp av växthusgaser S. 41-42. Se avsnitt KlimatpåverkanBasår för klimatberäkningar är 2020.
305-1Scope 3: Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser S. 41-42. Se avsnitt KlimatpåverkanBasår för klimatberäkningar är 2020.
GRI 304: Biodiversitet    
304-1Inköp av produkter S. 54 -55. Se avsnitt Ansvarsfull leverantörskedja samt Mål och utfallInköp av produkter rapporteras inte fullt ut, men beräknar genomförda fullt ut.
Väsentlighets hållbarhetsfråga: Hållbar affär
103-1 till 103-3HållbarhetsstyrningPrincip 10
SDG 16.4, 16.5, 16.7, 10.1
S. 44-46. Se avsnitt Hållbar affär 
205-3AntikorruptionS. 44 och 55. Se avsnitt Hållbar affär samt Mål och utfall 
418-1Informationssäkerhet och skydd av kunddata S. 44. Se avsnitt Hållbar affärAntal fall kopplat till kunddata redovisas ej.
Väsentlighet hållbarhetsfråga: Attraktiv arbetsgivare
103-1 till 103-3HållbarhetsstyrningPrincip 6
SDG 9.3, 10.1, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.8 
S. 49-51. Se avsnitt Attraktiv arbetsgivare 
GRI 401: Anställningsförhållande   
401-Medarbetarundersökning - NMI S. 55. Se avsnitt Attraktiv arbetsgivare 
401-Medarbetarundersökning avseende ledarskapet - LI S. 55. Se avsnitt Mål och utfall 
401-1Rekrytering och personalomsättning S. 51. Se avsnitt Attraktiv arbetsgivare 
GRI 403: Hälsa och säkerhet   
403-3Hälsofrämjande arbete S. 50. Se avsnitt Attraktiv arbetsgivareEndast antal olyckor redovisas.
403-2Upplevd hälsa S. 51 och 55. Se avsnitt Attraktiv arbetsgivare samt Mål och utfall 
403-2Frisknärvaro/Sjukfrånvaro S. 51 och 55. Se avsnitt Attraktiv arbetsgivare samt Mål och utfall 
403-9Incidenter och olyckor S. 51. Se avsnitt Attraktiv arbetsgivareFinns i verksamheten ingen hög risk för olyckor.
GRI 404: Utbildning    
404-1Utbildningstimmar per år och anställd  Statistik ej tillgänglig. Vi har möjligheten att följa upp antalet utbildningstimmar i tidrapporteringssystem men rutin saknas.
Väsentlighet hållbarhetsfråga: Mångfald, inkludering och jämlikhet
103-1 till 103-3HållbarhetsstyrningPrinciper 1, 2, 6
SDG 5.1, 5.5, 5.B, 10.1, 10.2
S. 43. Se avsnitt Mångfald, inkludering och jämlikhet
GRI 405: Mångfald och jämställdhet    
405-1Sammansättning av styrelse, ledning och anställda  S. 55. Se avsnitt Mål och utfallÅlder redovisas ej. 
GRI 406: Icke-diskriminering    
406-1Antal fall av diskriminering och hantering av dessa  S. 43. Se avsnitt Mångfald, inkludering och jämlikhetNolltolerans. Statistik ej offentlig.
Väsentlighet hållbarhetsfråga: Digitalisering
103-1 till 103-3HållbarhetsstyrningSDG 9.2, 9.3, 9.5S. 47-48. Se avsnitt Digitalisering 
305-3Digitalt distribuerad andel av kundfakturor, leverantörsfakturor och lönebesked hos Fortnox kunder, genom Fortnox digitala tjänst S. 47 och 55. Se avsnitt Digitalisering samt Mål och utfall 
Väsentlighet hållbarhetsfråga: Ansvarsfull leverantörskedja
103-1 till 103-3HållbarhetsstyrningPrinciper 3, 4, 5
SDG 9.3, 10.1, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.8
S. 54. Se avsnitt Ansvarsfull leverantörskedja 
102-9Leverantörskedja S. 36 och 54. Se avsnitt Vår värdekedja och Ansvarsfull leverantörskedja 
308-1Uppföljning Leverantörskod och granskning av leverantörer S. 54. Se avsnitt Ansvarsfull leverantörskedjaDetta planeras att implementeras under 2022.
305-3Inköp av produkter och material S. 36 och 54. Se avsnitt Ansvarsfull leverantörskedja samt Vår värdekedja