Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Intressenter

Fortnox arbetar för att ständigt skapa utveckling i rätt riktning och att erbjuda prisvärda och användbara produkter och tjänster. För att lyckas krävs en lyhördhet inför vad kunden efterfrågar, och ett sätt är att ha kunddialoger i olika forum.

Företagets intressenter är kunder, leverantörer, partners, ägare och investerare, medarbetare och samhälle, men även en rad andra viktiga intressenter. Det är dessa intressenter som Fortnox verksamhet påverkar mest och är samtidigt de som påverkar oss mest. Fortnox kommunicerar dagligen med intressenterna i olika kanaler. Under året har flera av våra intressentdialoger blivit än mer digitala på grund av rådande omständigheter kring pandemin.

Medarbetardialog

Bilden av att det är viktigt för medarbetarna att arbeta hållbart bekräftas av en nyligen genomförd enkätundersökning om hållbarhet. Medarbetare på Fortnox anser att företaget tar ansvar och agerar hållbart men att det går att ta ytterligare kliv. Områden som samhällsnytta, miljö och att Fortnox kunder stöttas i att bli än mer hållbara ses som viktiga initiativ.

Kunddialog

Av en av de senaste kundenkäterna framgår det att det finns en vilja att bli mer hållbar och att dra sitt strå till stacken. Många ser också kundnyttan med att bli mer hållbar. Samtidigt visar undersökningen att “det som är svårt med hållbarhet är att det upplevs svårt att påverka andra – allt från leverantör till kund. Detta bland annat beroende av att; andra bestämmer, det är dyrt, komplext och omfattande arbete”. Sammantaget tycks det råda en obalans mellan de som vill gå den hållbara vägen, och de som inte vill samt de som inte vet hur de ska agera hållbart. Denna obalans bidrar till att omställningen inte går lika fort. Se nedan för fler kundkommentarer på två av frågeställningarna.

Vad är viktigt för dig som företagare när det gäller hållbarhet?

 • Att alla måste dra sitt strå till stacken för att vi ska lyckas nå hållbarhetsmålen.
 • Att återvinna, använda mindre papper samt effektivisera logistiken.
 • Att vi har en policy i företaget som vi kan stå för och alla arbetar efter den så att det blir ett naturligt arbetssätt.
 • Att alla delar av hållbarhet är lika viktiga: miljö, ekonomi och social hållbarhet.
 • Att våra leverantörer arbetar hållbart.
 • Att vi hämtar inspiration från andras miljöarbete, speciellt andra SaaS bolag.
 • Att minimera slöseri. Att maximera återvinning och utnyttjandegrad.
 • Att vi agerar inom planetens gränser.

Vad är svårt med att arbeta hållbart för dig som företagare?

 • Att kunna påverka saker som vi inte själva kan bestämma.
 • Att planera logistik till kunder samt påverka fakturering mot privatkunder.
 • Att det kanske går lite långsamt ibland och att få alla att jobbar på samma sätt.
 • Att hållbarhet upplevs stort och omfattande för ett litet bolag att arbeta med. Samt upplevs det otydligt hur SaaS-bolag kan jobba med teknisk hållbarhet.
 • Att få förståelse för ökat värde från den som betalar mer för hållbarhet.
 • Att det kräver mycket kunskap att arbeta med hållbarhet.
 • Att det inte framgår tydligt nog att produkter och tjänster som erbjuds är hållbara.
 • Att en ohållbar marknad sedan länge är etablerad och att de mer hållbara alternativen ofta är så dyra att de inte är möjliga att införa.

Fortnox gör kontinuerliga NPS2-mätningar varje månad mot alla kundgrupper. Det ger insikter om hur Bolaget kan skapa en bättre upplevelse för kunder och användare. Genom processen “Closing the loop” ges konkret feedback som leder till att Bolaget kan förbättra sitt erbjudande.

Intressentengagemang

Fortnox arbetar dagligen för att bidra till en hållbar utveckling. Genom att samverka med intressenter och ha gemensamma projekt får insatserna större genomslagskraft och leder till synergieffekter. De olika kontaktytorna är dessutom viktiga för att höja kunskapsnivån och för nätverkande. Härigenom hjälps vi åt att finna det bästa innovativa lösningarna för framtiden. Nedan följer en sammanställning av intressentengagemang under normalår. Vissa dialoger har ställts om under pandemin.

IntressenterKärnfrågor - hållbarhetKommunikation och samarbete
Kunder 

Hållbara produkter och tjänster
Digitalisering
Informationssäkerhet, dataskydd
Ansvar för miljö och arbetsförhållanden
Ekonomisk lönsamhet

Årliga undersökningar, via webb och sociala medier, kundmöten, samarbeten, specialundersökningar kopplade till hållbarhet
LeverantörerLeverantörskod (miljö, mänskliga rättigheter och goda arbetsförhållanden, regelefterlevnad)
Aktivt arbete för en mer hållbar utveckling
God teknik och system
Informationssäkerhet, dataskydd
Leverantörsutvärderingar, samarbetsprojekt
Partners

Produktsäkerhet, informationssäkerhet, kvalité
Ansvar för miljö och arbetsförhållanden
God teknik och system

Årliga undersökningar, via webb och sociala medier, partnermöten, samarbeten
Ägare & investerareEn långsiktigt hållbar ekonomisk värdeutveckling (tillväxt och lönsamhet), affärsetik
Lagar, förordningar och standarder
ÅR/HBR, webb, investerarträffar, delårsrapporter och årsstämma
MedarbetareGoda arbetsmiljöförhållanden och ansvar för klimatet
Mångfald, inkludering och jämlikhet
Informationssäkerhet och dataskydd
Innovation och produktutveckling
Hälsa och säkerhet
Hållbara produkter och tjänster
Dagliga möten, medarbetarsamtal enligt årscykel, NMI, regelbundna medarbetarundersökningar, specialundersökningar kopplade till hållbarhet
SamhälleAnsvar för miljön och arbetsförhållanden
Lagar, förordningar och standarder
Fortnox bidrar positivt i samhällsutvecklingen och samhällsengagemang
Ökad digitalisering, växande aktör och viktig arbetsgivare
Delaktighet i nätverk, årliga revisioner, samhällsengagemang

2 NPS - Net promoter score. En mätmetod som identifierar kundens upplevelse och kundlojalitet mot Fortnox.