Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Mål och utfall

OmrådeResultatindikatorerMål
MiljöDigitalt distribuerad andel5 av kundfakturor, leverantörsfakturor och lönebesked hos Fortnox kunder, genom Fortnox digitala tjänst.
2021: 50 % 2020: 47% 2019: 42%
Bolaget avser att öka digitalt distribuerad andel till 100 %.

Andel förnybar elanvändning i koncernens serverhallar (inkluderar inte nyförvärven Capcito, Offerta och Fortnox Lagerbolag):
Totalt: 100 %

Andel förnybar elanvändning i koncernens kontorslokaler (inkluderar inte nyförvärvet Capcito vilka är fossilfria dec 2021 - feb 2022):
Totalt: 100 %

100 % förnybar elanvändning i serverhallar och kontor samt kontinuerlig uppföljning och mätning inom området.
Fortnox totala  klimatavtryck 2021: 1083 ton CO2e 

Andel återanvänd och återvunnen elektronik 2021 (avställd elektronik): 91 % vs 9 %


Klimatavtryck tjänsteresor 2021: 35 ton CO2e
Till 2025 minska Fortnox klimatavtryck genom:

Sträva efter cirkulär ekonomi genom att återvinna så stor andel som möjligt. Sätta upp en strategi för att minska klimatavtrycket från elektronik till 2025.

Fasa ut fossilt bränsle för tjänsteresor med bil.
OmrådeResultatindikatorerMål
Social, personal och mänskliga rättigheter

Lika möjligheter: Medarbetare upplever att man har samma möjligheter till avancemang som kvinna/man på Bolaget:
Nuläge: 4,5 (på en 5-gradig skala)

Bolagets mål är att behålla eller höja nuvarande höga nivå. Ledningens bedömning är att företagskulturen är så stark att Bolaget har en möjlighet att nå en högre nivå än nuvarande och därmed vill man satsa på att nå högsta möjliga nivå.
Män/kvinnor i ledande befattning, styrelse och ledning samt hela Bolaget per 2021-12-31. Enhet %.

Män


Kvinnor
 
Hela koncernen inklusive chefer 6139Bolaget strävar efter en jämn fördelning av andel kvinnor och män som arbetar i Bolaget i stort, likväl som i ledande positioner.
Styrelse6733
Koncernledning7822
Övriga chefer66

34


Område

Resultatindikatorer
 Utfall 2019Utfall 2020Utfall 2021 Mål
MedarbetareKontinuerlig uppföljning av medarbetare inom utvalda fokusområden (till höger i tabellen) med tillhörande nyckeltal.
Enhet 1-5 och %.
Nöjd medarbetarindex
4,4

4,1

4,1

4,2 
Ledarindex4,24,24,14,0
Frisknärvaro95979897
Upplevd hälsa3,93,83,9 4,0OmrådeResultatindikatorer 20192020202120252030
AntikorruptionAndelen medarbetare som tagit del av och skrivit under antikorruptionspolicyn, %.010086*100100
Antal anmälningar via Fortnox Visselblåsare000  
Andelen medarbetare som har erhållit utbildning om vår Uppförandekod, %.000100100

* Siffran inkluderar inte anställda på Capcito Finans AB.