Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

 

Riskhantering

Nedan redogörs för ett antal hållbarhetsrisker samt hur de hanteras. Riskerna ses över årligen och är utvalda efter senaste riskanalys.

OmrådeRiskHantering
MiljöFortnox verksamhet innebär att vi använder mycket IT. Detta bekräftades i klimatberäkningarna för 2021 där elektronikinköp inom “Inköpta varor” var det område med störst klimatpåverkan.Arbeta medvetet med omhändertagande och återvinning av utrustning som ställs av. Rutin inom området är under framtagande. Ta fram en strategi inom området med målet om cirkulär ekonomi.
Bolagets medarbetare måste resa till viss del för att upprätthålla verksamheten. Resor i tjänsten har ett klimatavtryck på 35 ton CO2e under 2021. Pendling till och från arbetet har ett klimatavtryck på 216 ton CO2e.Att Fortnox efterlever sitt styrdokument Riktlinjer Resor. Mätning och uppföljning inom området sker kompletterande med förbättringsåtgärder inom vissa leasingavtal. Avtal med gällande bensindrivet fordon upphör 2022 och förnyas inte. Fortnox kommer under 2022 göra förbättrande åtgärder för att underlätta ett mer hållbart resval till och från arbetet. 
Oönskad påverkan på den biologiska mångfalden.Öka kontrollen i leverantörsledet samt medvetna inköp och avställning av elektronik.
Policy: Miljöpolicy 

OmrådeRiskHantering
Sociala, personal och mänskligarättigheterAtt medarbetare blir diskriminerade eller kränkta utifrån de sju olika diskrimeringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Ledarskapsprogram som lyfter dessa frågor. Medarbetarundersökning med specifika frågor om detta område. 

Under året har utbildning i Hållbart ledarskap genomförts.

Under 2022 ta fram årligt utbildningspaket baserat på Uppförandekod för medarbetare. 

Att rekryteringsprocessen ärdiskriminerande.Utbildning för alla chefer med personalansvar i rekryteringmed mångfaldsperspektiv och fokus på kompetensbaserad rekrytering.
Det föreligger en risk om det inte sker kontinuerlig uppföljning av medarbetarskap, ledarskap, frisknärvaro och den upplevda hälsan.Kontinuerlig uppföljning av nyckeltal, utbildning och proaktivt hälsoarbete. 
Kompetensförsörjning i framtiden.

Arbeta för ett attraktivt arbetsgivarvarumärke både internt och externt och verka för  en  god arbetsmiljö för våra medarbetare i syfte a att skapa goda ambassadörer för Fortnox.

Samarbete med skolor och nätverk för att säkra framtida kompetens.

Kontinuerligt arbeta med utbildning och utveckling av medarbetare så den interna kompetensen möter detkompetensbehov vi har framåt.

Ha en kontinuerlig samtalscykel och utöver detta ha en  tät uppföljning genom exempelvis medarbetarundersökningar.

Bedömer löpande behov av och möjlighet till etablering på relevanta orter för att säkerställa kompetens.

Policy: Arbetsmiljöpolicy, likabehandlingspolicy, samt riktlinjer för tillgänglighet, mot kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier, och kring alkohol och droger

OmrådeRiskHantering
Anti-korruption Den största risken är koncentrerad till dotterbolaget Fortnox Finans och dess verksamhet. Risken avser främst otillåten beslutspåverkan, internt och externt, genom givande och tagande av mutor. Det kan också innefatta företeelser då någon utnyttjar sin ställning för egen eller annans vinning.

Antikorruptionspolicy som samtliga medarbetare inom berörd verksamhet ska ha kunskap om, och ha skrivit under på. Under 2022 komplettera med enkätundersökning för att utveckla och fånga in fler potentiella upplevda händelser inom organisationen.

Samtliga medarbetare har möjlighet att rapportera anonymt via Fortnox Visselblåsarsystem. 

Policy: Antikorruptionspolicy Finans AB, Antikorruptionspolicy Fortnox AB

OmrådeRiskHantering
Styrning & Ekonomi Förändrade ekonomiska förutsättningar på grund av myndighetsregleringar, ökade lagkrav, förändrat konjunkturläge och klimatförändringar. Kontinuerligt arbeta med omvärldsbevakning och riskbedömningar.
Ökat cyberhot i samhället ökar sårbarheten för både Fortnox, anställda och dess kunder.Interna utbildningar och säkerställande av skydd mot företagets tillgångar, anställda och kunder.
Brist på kontroll i leverantörsledet vidinköp eller upphandlingar, kringmänskliga rättigheter eller miljöhänsyn.Att vår leverantörskod tillämpas i samtliga upphandlingarvägleder våra leverantörer. Under 2022 ska kontroll av Bolagets leverantörer upprättas. 
Ifall våra plattformar inte uppfattas som stabila och pålitliga, så finns det en risk att dess framtida framgångar försämras om Fortnox misslyckas med att bygga och upprätthålla denna uppfattning gällande Fortnox och dess plattformar.Att varje dag ta ansvar för att det vi gör skapar högtrovärdighet hos kunden. Att Fortnox genomför hot- och sårbarhetsanalyser.
Likviditets- och finansieringsrisk avser risken att inte ha tillgång till likvida medel eller outnyttjat kreditutrymme för att fullgöra sina betalningsåtaganden och genomföra nödvändiga investeringar i verksamheten. Bolaget finansierar huvudsakligen sin verksamhet genom eget kapital och egna kassaflöden.Att varje dag ta ansvar och följa uppsatta rutiner och processer. Att dessutom kontinuerligt arbeta med riskbedömningar kopplat till området.
Vissa dotterbolags verksamhet omfattas av lagar och andra regler avseende AML/CFT, vilket innebär att de måste vidta åtgärder för att motverka och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Brister i efterlevnaden av tillämpliga lagar och regler kan leda till påföljder, i form av anmärkning eller varning, sanktionsavgifter, eller andra ingripanden och kan ytterst leda till att tillstånd återkallas. Att ha en kontinuerligt väl fungerande Compliance som kan implementera, anpassa, övervaka och i övrigt bedriva verksamheten i enlighet med vid var tid gällande regler och tillståndskrav.
Policy: Intern styrning- och kontrollpolicy, Ekonomihandboken