Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

UN Global Compact

Fortnox är sedan hösten 2021 medlem i ett av världens största hållbarhetsinitiativ, UN Global Compact, som grundar sig på tio grundläggande principer inom mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljö och anti-korruption. Läs mer om Global Compact och de tio principerna här.

Med över 13 000 medlemsföretag och organisationer från fler än 170 länder är Global Compact en värdefull röst. Initiativet har sina rötter i World Economic Forum 1999. Programmet lanserades officiellt sommaren 2020. Syftet är att mobilisera en global rörelse inom näringslivet för en bättre och mer hållbar framtid.

Genom att vara medlem har Fortnox förbundit sig att bland annat:

  • aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och att årligen rapportera framsteg för företagets hållbarhetsarbete till FN,
  • göra Global Compact till en del av företagets strategi, kultur och dagliga arbete,
  • delta i samarbetsprojekt som bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Fortnox arbete med UN Global Compact sker enligt följande:

  • Fortnox hållbarhetspolicy och Uppförandekod för medarbetare grundar sig på Global Compacts tio principer.
  • Den uppförandekod för leverantörer som Fortnox använder, Leverantörskod, grundar sig på Global Compacts tio principer.
    • Fortnox har även påbörjat ett arbete för att utveckla en struktur och systematik för kravställande och uppföljning, med målet att skapa en mer hållbar leverantörskedja.
  • I hållbarhetsstrategin har Fortnox förtydligat vilka av FN:s globala mål för hållbar utveckling företaget bidrar till i arbetet genom att arbeta enligt strategins fokusområden och ambitioner.
  • Fortnox ämnar årligen skicka in en CoP (Communication on Progress) till FN som beskriver företagets bidrag.
  • Fortnox redovisar från och med räkenskapsåret 2021 i företaget GRI-index i års- och hållbarhetsredovisningen vilka av Global Compacts tio principer som arbetet omfattat och var i redovisningen det går att läsa om detta.