Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Väsentligt för Fortnox och omvärlden

Fortnox genomför årligen en revidering av väsentlighetsanalysen utifrån resultatet av analys av värdekedja, intressenter, omvärlden och nuläget. Under 2021 års väsentlighetsanalys identifierades ett antal prioriterade hållbarhetsaspekter och sammantaget är det dessa väsentliga områden vi väljer att fokusera på:

Väsentligt områdeSDGKPIMålDelmål SDG
Klimatpåverkan(13) Climate Action
 • Totalt klimatavtryck:

  • Klimatavtryck tjänsteresor

  • Andel fysiska brev till kund

  • Andel förnybar elanvändning i serverhallar och kontor
 • Till 2025 minska Fortnox klimatavtryck genom: 
  • Fasa ut fossilt bränsle för tjänsteresor med bil 
  • Halvera andelen fysiska brev till kund. 
  • 100 procent förnybar elanvändning i serverhallar och kontor.
13.1, 13.3,  7.3
Mångfald, inkludering och jämlikhet(5) Gender Equality
 • Medarbetare upplever att man har samma möjligheter som man/kvinna
 • Män/kvinnor i ledande befattning, styrelse och ledning samt hela Bolaget
 • 50/50 – jämställdhet


 • 50/50
5.1, 5.5, 5.B, 10.1, 10.2
Hållbar affär(16) Peace, Justice, and Strong Institutions
 • Andelen medarbetare som tagit del av och skrivit under antikorruptionspolicyn
 • Andelen medarbetare som har erhållit utbildning om vår Uppförandekod, %.
 • 100 %


 • 100 %
16.4, 16.5, 16.7, 10.1
Finansiell stabilitet(8) Decent Work and Economic Growth
 • Lönsamhet 
 • Tillväxt
 • Läs mer i väsentligt område Finansiell stabilitet
8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.8
Ansvarsfull leverantörskedja(12) Responsible Consumption and Production
 • Andel återanvänd och återvunnen elektronik (avställd elektronik)

 • Klimatavtryck från elektronik
 • Sträva efter cirkulär ekonomi genom att återvinna så stor andel som möjligt. 
 • Sätta upp en strategi för minskning av klimatavtrycket från elektronik till 2025.
9.3, 10.1, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.8
Attraktiv arbetsgivare(3) Good Health and Well-being

Kontinuerlig uppföljning av medarbetare inom:

 • Nöjd medarbetarindex
 • Ledarindex, NMI avseende ledarskap
 • Frisknärvaro
 • Upplevd hälsa • Mål 4,2 av 5,0
 • Mål 4,0 av 5,0
 • Mål 97 % av 100 %
 • Mål 4,0 av 5,0
3.4, 3.6, 3.9, 4.3, 4.4
Samhällsengagemang(11) Sustainable Cities and Communities
 • Samhällsengagemang som gör skillnad
 • Klimatkompensation för klimatavtryck
 • Läs mer i väsentligt område Samhällsengagemang
11.5, 11.6, 17.1, 17.16
Digitalisering(9) Industry, Innovation and Infrastructure
 • Digitalt distribuerad andel av kundfakturor, leverantörsfakturor och lönebesked hos Fortnox kunder, genom Fortnox digitala tjänst.
 • Bolaget avser att öka digitalt distribuerad andel till 100 %.
9.2, 9.3, 9.5

Fortnox påbörjade sitt strukturerade hållbarhetsarbete hösten 2019. Då skapades den första väsentlighetsanalys vilken det har arbetats vidare med under 2020 och 2021. Sedan dess har det gjorts en årlig intressentanalys, analys av värdekedjan och omvärldsanalys. Analysen inkluderar risker, utmaningar och möjligheter och företagets policys gällande hållbarhet. I analysen har hänsyn tagits till lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning. Prioriteringen av de väsentliga hållbarhetsfrågorna baseras på denna process och under 2021 har även de globala målen för hållbar utveckling samt GRI inkluderats. Dialog har skett med intressenter för att validera väsentliga hållbarhetsfrågor.

De mest väsentliga frågorna för oss