Logotype

 

 
Årsredovisning 2021

Ansvarsfull leverantörskedja

Fortnox vill vara med och driva förändringar där företaget kan göra skillnad, och gärna tillsammans med våra kunder, affärspartners och andra intressenter. Sett till företagets verksamhet och dess största klimatavtryck är det kravställan vid inköp där störst skillnad kan åstadkommas. För Fortnox är det viktigt att leverantörerna inte bara tar ansvar som rör miljön utan även följer affärsetiska, ekonomiska, sociala, arbetsrättsliga, hälso- och säkerhetskrav vid upphandling och inköp.

Resursanvändning

Inköp av elektronik är det område där Fortnox har störst klimatavtryck, 60 procent. Fortnox arbetar här med att på ett medvetet sätt både köpa in och ställa av elektronik. Här strävar Fortnox efter cirkularitet. Vid inköp av elektronik väljer Fortnox leverantörer som har högt ställda miljökrav. Fortnox samarbetar med en leverantör som möjliggör en hög grad av återvinning. Under 2021 återanvändes 91 procent av den elektronik som Fortnox ställde av. Fortnox har en rutin för att medvetet kunna ställa av elektronik. Dessutom strävar Fortnox efter att öka nyttjandegraden och livslängden på den elektronik som används inom organisationen. Företaget är medvetet om att tillverkning av elektronik som telefoner, datorer eller datorskärmar leder till ökad vattenanvändning och påverkan på den biologiska mångfalden, liksom ökad markanvändning och användning av naturresurser. Genom att använda inköpt elektronik på ett medvetet sätt kan Fortnox göra skillnad, vilket kan leda till minskad vattenpåverkan och att hänsyn tas till biologisk mångfald och andra planetära gränser.

Gör skillnad tillsammans med leverantörer

Fortnox har ett ansvar för att bedriva verksamheten på ett hållbart och etiskt sätt. Det innefattar hela leverantörskedjan, vilket betyder att även företagets leverantörer av produkter, system eller tjänster förväntas agera etiskt och hållbart.

Förväntningar på Fortnox leverantörer finns beskrivna i Leverantörskoden. Koden bygger på principerna i FN:s Global Compact. I den förtydligas företagets förväntningar och minimikrav vad gäller lagefterlevnad, affärsetik, mänskliga rättigheter och arbetsrätt, hälsa och säkerhet samt miljö.

Process vid inköp på plats

Under 2021 förbättrades processen vid införskaffande av system och molntjänster. Denna centrala process bidrar till att Fortnox kan ta mer riskavvägda beslut gällande införskaffandet. I samband med framtagande av processen har dessutom en genomlysning av befintliga leverantörer kopplat till system och tjänster genomförts.

Utökat ansvar 2022

I takt med nya lagkrav förväntas hållbarhet utvecklas ytterligare där sociala aspekter och mänskliga rättigheter får en alltmer central roll. Parallellt ställs allt högre krav på transparens i leverantörsledet. EU förbereder en lag som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter. Fortnox bransch har utvecklats i rätt riktning men mycket återstår att göra kopplat till mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i leverantörsledet. Detta vill Fortnox vara med och ta ansvar för och påverka.

Under 2022 kommer Fortnox att ta utökat ansvar för ökad kontroll kring våra leverantörer och sätta nödvändig process och systematik på plats. Fortnox arbetar dessutom vidare på att säkerställa en ansvarsfull leverantörskedja och att inköpsbeslut ska ske i enlighet med affärsetiska principer och att leverantören ska uppfylla uppsatta hållbarhetskriterier.